Logo BIP

Dziennik zmian - archiwalna wersja artykułu

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU NA STANOWISKO POMOCNIKA MUZEALNEGO

wykonał: Agnieszka Tybus-Bugajska typ akcji: Usunięcie artykułu

Dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na stanowisko Pomocnika Muzealnego

 

Rodzaj umowy:  na czas określony od 22.04.2013 r. do 15.10.2013 r.

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Miejsce wykonywania pracy: Muzeum Okręgowe w Toruniu, z siedzibą przy Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń

 

 

1.Zakres czynności na stanowisku:

 

a) dozorowanie powierzonych sal wystawowych we wskazanych obiektach – przedział czasowy od 8.00 – 20.00 w ramach obowiązującego czasu pracy, wszystkie obiekty znajdują się na obszarze Starówki,

b) wykonywanie wszystkich czynności porządkowych na salach wystawowych (codziennych i okresowych), w tym mycie okien na wysokości od 1 do 3 m;

w ramach wykonywanej pracy kontakt z detergentami i innymi substancjami występującymi w środkach czystości,

c) pomoc w montażu i demontażu wystaw,

d) obsługa techniczna imprez organizowanych w Muzeum – możliwa praca, w ramach obowiązującego czasu pracy, po godz. 20.00,

e) obsługa kasy fiskalnej po przyuczeniu,

f) informowanie zwiedzających o ofercie

 

 

2.Wymagania:

 

a) posiadanie obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

b) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c) preferowane wykształcenie średnie,

d) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym w ogłoszeniu stanowisku,

e) znajomość w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację w języku obcym, preferowany język niemiecki lub angielski,

f) dyspozycyjność w zakresie określonym w Zakresie Czynności (pkt. 1),

g) obowiązkowość, fachowość, odpowiedzialność, komunikatywność, rzetelność, sumienność.

 

 

3.Dokumenty, które należy złożyć:

 

a) życiorys lub CV – z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia,

b) podanie o przyjęcie do pracy,

c) kwestionariusz osobowy – dostępny na stronie internetowej www.bip.muzeum.torun.pl,

d) kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje i wykształcenie zawodowe,

e) kserokopie świadectw pracy,

f) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska.

 

 

4.Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście (lub przesłać pocztą) w siedzibie Muzeum Okręgowego w Toruniu (Ratusz Staromiejski), Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń, w sekretariacie do dnia 3.04.2013 r. do godz. 10.00. Dokumenty powinny być trwale złączone.

Jednocześnie informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy i zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na wybrane oferty. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne, zawarte w ogłoszeniu będą przeprowadzone rozmowy w uzgodnionym indywidualnie terminie. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.muzeum.torun.pl.

 

 

Dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu

dr Marek Rubnikowicz

Toruń, dn. 19.03.2013 r.