Logo BIP

Dziennik zmian - archiwalna wersja artykułu

Deklaracja dostępności

wykonał: Agnieszka Tybus-Bugajska typ akcji: Edycja akapitu artykułu
Muzeum Okręgowe w Toruniu
zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Biuletynu Informacji Publicznej Muzem Okręgowego w Toruniu.

 

Data publikacji strony internetowej: 2020.10.25

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020.10.25

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 25.10.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Tybus-Bugajska, a.tybusbugajska@muzeum.torun.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (56) 660 56 12 wew. 2. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz skargi na brak zapewnienia dostępności należy składać na adres poczty elektronicznej muzeum@muzeum.torun.pl

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Muzeum Okręgowe w Toruniu posiada 7 lokalizacji. Wszystkie oddziały mieszczą się w zabytkowych budynkach dostosowanych w całości lub części dla osób niepełnosprawnych w sposób zapewniający trwałość substancji zabytkowej. Muzeum Sztuki Dalekiego Wschodu znajdujące się w Kamienicy pod Gwiazdą (Rynek Staromiejski 35 w Toruniu) nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych, ze względu na bariery architektoniczne.

Główna siedziba Muzeum Okręgowego w Toruniu znajduje się w budynku Ratusza Staromiejskiego, Rynek Staromiejski 1 w Toruniu, z którego usunięto podstawowe bariery architektoniczne
i organizacyjne dla osób niepełnosprawnych i przystosowano do obsługi osób niepełnosprawnych
w następującym zakresie:

 • Wejście główne do budynku oraz wejście do części administracyjnej jest możliwe z poziomu dziedzińca (poziom 0),

 • W budynku funkcjonuje winda, dzięki której możliwy jest dostęp do ekspozycji, sal konferencyjnych i do części administracyjnej oaaz to toalety dla osób niepełnosprawnych,

 • W budynku funkcjonuje Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Muzeum, w którym jest możliwość uzyskania informacji dotyczących zwiedzenia wszystkich oddziałów Muzeum i zakupu biletów wstępu, wejście do CORT możliwe z poziomu dziedzińca, bez progów, drzwi automatyczne otwierane na fotokomórkę, informacje o Muzeum dostępne na stronie www.muzeum.torun.pl

 • obsługi zwiedzających i interesantów dokonują pracownicy Muzeum oraz zewnętrznej firmy ochroniarskiej,

 • toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na trzecim piętrze w części administracyjnej, dostęp ze wszystkich pięter windą, drogę dla zwiedzających wskazują pracownicy Muzeum

Dodatkowe lokalizacje Muzeum Okręgowego w Toruniu:

ul. M. Skłodowskiej-Curie 73 w Toruniu:

 • 2 miejsca postojowe ze stanowiskami zarezerwowanymi dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne, usytuowane przed wejściem do budynku,

 • na parterze budynku toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, wyposażona
  w przewijak dla dzieci,

 • w części budynku zainstalowano instalację alarmową przeciwpożarową ze świetlną sygnalizacją zagrożenia,

 • brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu słuchu oraz wzroku,

 • brak urządzenie dźwigowego uniemożliwia poruszanie się pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami budynku zawierającymi pomieszczenia obsługi klientów, istnieje możliwość umówienia spotkania
  z klientem na parterze;

ul. Targowa 13/15 w Toruniu:

 • miejsca postojowe ze stanowiskami zarezerwowanymi dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne,

 • urządzenie dźwigowe umożliwia poruszanie się pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami budynku zawierającymi pomieszczenia obsługi klientów,

 • brak toalety przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych,

 • brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu słuchu oraz wzroku;