Logo BIP

Dziennik zmian - archiwalna wersja artykułu

Deklaracja dostępności

wykonał: Agnieszka Tybus-Bugajska typ akcji: Usunięcie akapitu artykułu
Muzeum Okręgowe w Toruniu
zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Biuletynu Informacji Publicznej Muzem Okręgowego w Toruniu.

 

Data publikacji strony internetowej: 2020.10.25

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020.10.25

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 25.10.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Tybus-Bugajska, a.tybusbugajska@muzeum.torun.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (56) 62 18 423. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz skargi na brak zapewnienia dostępności należy składać na adres poczty elektronicznej muzeum@muzeum.torun.pl

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu posiada 7 lokalizacji.

Główna siedziba Muzeum okręgowego w Toruniu znajduje się w budynku Ratusz Staromiejski, Rynek Staromiejski 1 w Toruniu, z którego usunięto podstawowe bariery architektoniczne
i organizacyjne dla osób niepełnosprawnych i przystosowano do obsługi osób niepełnosprawnych
w następującym zakresie:

 • dostęp do budynku zapewniają schody zewnętrzne oraz podjazd,

 • wejście główne znajduje się na parterze, bez przeszkód w postaci progów, drzwi automatyczne, dwuskrzydłowe otwierane na fotokomórkę,

 • budynek przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych na każdym poziomie poprzez system trzech wind, obsługi osób niepełnosprawnych dokonują wszyscy pracownicy Urzędu, a w przypadku takiej konieczności osoby przeszkolone specjalistycznie,

 • korytarze wewnątrz budynków posiadają szerokość co najmniej 1,20 m,

 • informacje na temat załatwiania spraw w Urzędzie udzielane są w Punkcie Informacyjno-Podawczym usytuowanym na parterze w holu głównym budynku, pod numerem telefonu 56 62-18-600 lub poprzez pocztę elektroniczną punkt.informacyjny@kujawsko-pomorskie.pl,

 • toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze w prawym korytarzu od Punktu Informacyjno-Podawczego, a także na pierwszym i drugim piętrze,

 • 2 miejsca postojowe ze stanowiskami zarezerwowanymi dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne znajdują się na parkingu wewnętrznym Urzędu oraz są dostępne po przejeździe szlabanów od Alei Solidarności,

 • w części budynku zainstalowano instalację alarmową przeciwpożarową ze świetlną sygnalizacją zagrożenia,

 • Punk informacyjny Funduszy Europejskich znajdujący się na parterze w prawym korytarzu po wejściu do budynku wyposażono w pętlę indukcyjną,

 • na parterze budynku znajduje się szatnia dla klientów,

 • zainstalowane w obiekcie windy wyposażono w sygnalizacją dźwiękową informującą o zamykaniu
  i otwieraniu drzwi, panel sterujący posiadający oznakowania dla osób niewidomych, informację głosową informującą na którym piętrze winda się zatrzymała, wyświetlacz pokazujący numer piętra, na którym znajduje się winda, poręcze po obu stronach kabiny,

 • schody wewnątrz budynku wyposażono w obustronne poręcze, przedłużone na początku i na końcu biegu schodów o 30 cm zakończone tak, aby gwarantowały bezpieczne użytkowanie,

 • stopnie schodów wewnętrznych w części budynku oznaczono przy pomocy koloru kontrastowego (początek i koniec biegu wyróżniony przy pomocy pasa kontrastującego),

 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń (z wyłączeniem pomieszczeń technicznych) można wejść
  z psem asystującym i psem przewodnikiem,

 • dla naszych klientów zapewniamy bezpłatną obsługę przy pomocy tłumacza języka migowego
  lub tłumacza-przewodnika podczas załatwiania spraw w Urzędzie. Potrzebę skorzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się należy zgłosić, co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie, kontaktując się z pracownikiem Punktu Informacyjno-Podawczego, na adres e-mail: punkt.informacyjny@kujawsko-pomorskie.pl, telefonicznie:
  56 62-18-600 lub poprzez wiadomość SMS wysłaną na numer telefonu 517 770 017. Link do informacji dotyczącej możliwości korzystania z usług tłumacza języka migowego online

Dodatkowe lokalizacje Muzeum Okręgowego w Toruniu:

ul. M. Skłodowskiej-Curie 73 w Toruniu:

 • 2 miejsca postojowe ze stanowiskami zarezerwowanymi dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne, usytuowane przed wejściem do budynku,

 • na parterze budynku toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, wyposażona
  w przewijak dla dzieci,

 • w części budynku zainstalowano instalację alarmową przeciwpożarową ze świetlną sygnalizacją zagrożenia,

 • brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu słuchu oraz wzroku,

 • brak urządzenie dźwigowego uniemożliwia poruszanie się pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami budynku zawierającymi pomieszczenia obsługi klientów, istnieje możliwość umówienia spotkania
  z klientem na parterze;

ul. Targowa 13/15 w Toruniu:

 • miejsca postojowe ze stanowiskami zarezerwowanymi dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne,

 • urządzenie dźwigowe umożliwia poruszanie się pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami budynku zawierającymi pomieszczenia obsługi klientów,

 • brak toalety przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych,

 • brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu słuchu oraz wzroku;