Logo BIP
date: 2024-04-24 05:35:47
error: E_USER_ERROR
description:
SET SESSION sql_mode = 'NO_UNSIGNED_SUBTRACTION,NO_AUTO_CREATE_USER';, ## Variable 'sql_mode' can't be set to the value of 'NO_AUTO_CREATE_USER' ##
place: /home/users/infomar/public_html/bip.muzeum.torun.pl/app/sql.php
line: 364

Dziennik zmian - archiwalna wersja artykułu

Ogłoszenie o naborze na stanowisko asystenta muzealnego, dział historii toruńskiego piernikarstwa

wykonał: Agnieszka Tybus-Bugajska typ akcji: Dodanie akapitu artykułu

Dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na stanowisko Asystenta Muzealnego do Działu Historii Toruńskiego Piernikarstwa

Rodzaj umowy: na czas określony od 01.07.2015

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Miejsce wykonywania pracy: Muzeum Okręgowe w Toruniu, z siedzibą przy Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń

1.Zakres czynności na stanowisku:

1.Przygotowywanie propozycji do planów pracy Działu oraz do sposobu ich realizacji. Przygotowywanie sprawozdań.

2.Opieka nad zbiorami z kolekcji historii piernikarstwa. W ramach wykonywania poniższego obowiązku Pracownik przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność materialną za powierzone mu mienie – w zakresie ustalonym przepisami art. 114-127 kp.

3.Tworzenie komputerowej bazy danych dokumentacji muzealnej oraz opracowanie naukowe powierzonych zbiorów.

4.Starania o pozyskiwanie nowych obiektów i poszerzanie kolekcji Działu, m.in. przez monitorowanie aukcji i innych ofert.

5.Opracowywanie scenariuszy wystaw stałych i czasowych, a po ich zatwierdzeniu sprawowanie nadzoru nad ich realizacją.

6.Działalność wydawnicza – przygotowywanie katalogów zbiorów, katalogów wystaw, folderów itp., oraz innych publikacji naukowych i popularnonaukowych związanych z realizowanymi ekspozycjami i działalnością Działu.

7.Koordynowanie we współpracy z innymi Działami zajęć prowadzonych w oddziale - Muzeum Toruńskiego Piernika.

8.Przygotowywanie i koordynowanie rozliczeń pracy osób i podmiotów prowadzących zajęcia, warsztaty i pokazy piernikarskie w ramach umów cywilno-prawnych na terenie Muzeum.

9.Współpraca z Fabryką Cukierniczą „Kopernik” S.A. w zakresie zabezpieczenia logistycznego niezbędnego do bieżącego funkcjonowania Działu (zabezpieczenie materiałowe zajęć, warsztatów, pokazów, biesiad, wyjazdów promocyjnych i innych imprez piernikarskich).

10.Prowadzenie praktyk, staży i wolontariatów muzealnych w Dziale.

11.Udział w działalności promocyjnej Muzeum związanej z realizowanymi przez Dział przedsięwzięciami.

12.Sprawowanie nadzoru i opieki nad powierzonym mieniem.

13.Wykonywanie innych prac związanych z merytorycznym i organizacyjnym funkcjonowaniem Muzeum wynikających z Regulaminu Organizacyjnego i zarządzeń wewnętrznych, a także zlecanych przez Dyrektora lub osoby przez niego upoważnione.

2.Wymagania:

a)preferowane wykształcenie wyższe,

b)posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c)umiejętność pracy w zespole,

d)stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym w ogłoszeniu stanowisku,

e)znajomość w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację w języku obcym, preferowany język niemiecki lub angielski,

f)obowiązkowość, fachowość, odpowiedzialność, komunikatywność, rzetelność, sumienność,

g)umiejętność planowania i zdolności organizacyjne.

3.Dokumenty, które należy złożyć:

a)życiorys lub CV – z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia,

b)podanie o przyjęcie do pracy,

c)kwestionariusz osobowy – dostępny na stronie internetowej www.bip.muzeum.torun.pl,

d)kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje i wykształcenie,

e)kserokopie świadectw pracy,

f)oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska.

4.Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą, w siedzibie Muzeum Okręgowego w Toruniu (Ratusz Staromiejski), Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń, w sekretariacie do dnia 12.06.2015 do godz. 10.00. Dokumenty powinny być trwale złączone. 

Jednocześnie informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy i zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na wybrane oferty. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne, zawarte w ogłoszeniu będą przeprowadzone rozmowy w uzgodnionym indywidualnie terminie. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.muzeum.torun.pl.

Dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu

dr Marek Rubnikowicz

Toruń, dn. 3.06.2015 R.