Logo BIP

Dziennik zmian - archiwalna wersja artykułu

Ogłoszenie o naborze na stanowiska w Dziale Obsługi

wykonał: Agnieszka Tybus-Bugajska typ akcji: Dodanie akapitu artykułu

Dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na dwa stanowiska pomocnika muzealnego:

1.Stanowiska:

Pierwsze stanowisko:

Rodzaj umowy:                               na czas określony ok. 6 miesięcy,

termin: kwiecień/maj 2015 r. – październik 2015  

Wymiar czasu pracy:                     pełny etat

Miejsce wykonywania pracy:     Muzeum Okręgowe w Toruniu, z siedzibą przy Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń

Drugie stanowisko:

Rodzaj umowy:                               na zastępstwo,  

Wymiar czasu pracy:                      pełny etat,

Miejsce wykonywania pracy:     Muzeum Okręgowe w Toruniu, z siedzibą przy Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń

2.Zakres czynności na stanowiskach:

a)dozorowanie powierzonych sal wystawowych we wskazanych obiektach – przedział czasowy od 8.00 – 20.00 w ramach obowiązującego czasu pracy, wszystkie obiekty znajdują się na obszarze Starówki,

b)wykonywanie wszystkich czynności porządkowych na salach wystawowych (codziennych i okresowych), w tym mycie okien na wysokości od 1 do 3 m;

w ramach wykonywanej pracy kontakt z detergentami i innymi substancjami występującymi w środkach czystości,

c)pomoc w montażu i demontażu wystaw,

d)obsługa imprez organizowanych w Muzeum – możliwa praca, w ramach obowiązującego czasu pracy, po godz. 20.00,

e)obsługa kasy fiskalnej po przyuczeniu,

f)informowanie zwiedzających o ofercie

3.Wymagania:

a)posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

b)preferowane wykształcenie średnie,

c)stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym w ogłoszeniu stanowisku,

d)znajomość w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację w języku obcym, preferowany język niemiecki lub angielski,

e)dyspozycyjność w zakresie określonym w Zakresie Czynności (pkt. 1),

f)obowiązkowość, fachowość, odpowiedzialność, komunikatywność, rzetelność, sumienność.

4.Dokumenty, które należy złożyć:

a)życiorys lub CV – z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia,

b)podanie o przyjęcie do pracy,

c)kwestionariusz osobowy – dostępny na stronie internetowej www.bip.muzeum.torun.pl,

d)kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje i wykształcenie,

e)kserokopie świadectw pracy,

f)oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska.

5.Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą, w siedzibie Muzeum Okręgowego w Toruniu (Ratusz Staromiejski), Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń, w sekretariacie do dnia 15.04.2015 r. do godz. 10.00. Dokumenty powinny być trwale złączone. 

               

 

 

Jednocześnie informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy i zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na wybrane oferty. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne, zawarte w ogłoszeniu będą przeprowadzone rozmowy w uzgodnionym indywidualnie terminie. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.muzeum.torun.pl.

Dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu

dr Marek Rubnikowicz

Toruń, dn. 31.03.2015 r.