Logo BIP

Dziennik zmian - archiwalna wersja artykułu

Nabór na stanowisko referenta

wykonał: Agnieszka Tybus-Bugajska typ akcji: Dodanie akapitu artykułu

Dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na stanowisko Referenta  w Dziale Promocji

Rodzaj umowy:                                             na zastępstwo

Wymiar czasu pracy:                                     pełny etat

Miejsce wykonywania pracy:                          Muzeum Okręgowe w Toruniu, z siedzibą przy Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń

1.Zakres czynności na stanowisku:

a)Nawiązywanie współpracy i przekazywanie bieżącej informacji o działalności Muzeum do środków masowego przekazu, portali internetowych, biur podróży i innych instytucji w kraju i poza jego granicami,

b)Przygotowanie i kolportaż materiałów promocyjnych Muzeum (informacji do mediów, ulotek, plakatów),

c)Bieżąca aktualizacja informacji na stronie internetowej Muzeum, promocja instytucji w Internecie; redagowanie i publikacja informacji na stronach portali internetowych,

d)Opracowanie i stała aktualizacja bazy danych adresowych dla promocyjnej działalności Muzeum w kraju i za granicą (m.in. instytucje, szkoły, firmy) oraz wysyłka w formie elektronicznej bieżącej informacji o działalności Muzeum, w tym zaproszeń na imprezy, wernisaże, finisaże itp.,

e)monitoring stanu wydawnictw, pamiątek itp. w kasach i kioskach muzealnych oraz bieżące jego uzupełnienie

f)Przygotowywanie postępowań poniżej 14.000 Euro, m.in. na wykonanie druków ulotnych (ulotki, zaproszenia, plakaty itp.)

g)Udział w imprezach i wydarzeniach promujących instytucję, w tym w targach krajowych i zagranicznych

h)Organizacja lub współorganizacja imprez i wydarzeń muzealnych ze szczególnym uwzględnieniem działań promocyjnych

2.Wymagania:

a)preferowane wykształcenie wyższe,

b)stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym w ogłoszeniu stanowisku,

c)znajomość w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację w języku obcym, preferowany język niemiecki lub angielski,

d)obowiązkowość, fachowość, odpowiedzialność, komunikatywność, rzetelność, sumienność,

e)umiejętność planowania i zdolności organizacyjne,

f)umiejętność pracy w zespole.

3.Dokumenty, które należy złożyć:

a)życiorys lub CV – z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia,

b)podanie o przyjęcie do pracy,

c)kwestionariusz osobowy – dostępny na stronie internetowej www.bip.muzeum.torun.pl,

d)kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje i wykształcenie,

e)kserokopie świadectw pracy,

f)oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska.

4.Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą, w siedzibie Muzeum Okręgowego w Toruniu (Ratusz Staromiejski), Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń, w sekretariacie do dnia 19.03.2015 r. do godz. 10.00. Dokumenty powinny być trwale złączone. 

               

Jednocześnie informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy i zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na wybrane oferty. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne, zawarte w ogłoszeniu będą przeprowadzone rozmowy w uzgodnionym indywidualnie terminie. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.muzeum.torun.pl.

 

 

Dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu

dr Marek Rubnikowicz

Toruń, dn. 5.03.2015 r.