Logo BIP
date: 2024-04-24 05:13:20
error: E_USER_ERROR
description:
SET SESSION sql_mode = 'NO_UNSIGNED_SUBTRACTION,NO_AUTO_CREATE_USER';, ## Variable 'sql_mode' can't be set to the value of 'NO_AUTO_CREATE_USER' ##
place: /home/users/infomar/public_html/bip.muzeum.torun.pl/app/sql.php
line: 364

Dziennik zmian - archiwalna wersja artykułu

Ogłoszenie o pracy

wykonał: Agnieszka Tybus-Bugajska typ akcji: Dodanie akapitu artykułu

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU NA STANOWISKO POMOCNIKA MUZEALNEGO

 

Dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na stanowisko pomocnika muzealnego

Rodzaj umowy:                                             na czas określony 6 miesięcy, termin: czerwiec - listopad 2014 

Wymiar czasu pracy:                                     pełny etat

Miejsce wykonywania pracy:                          Muzeum Okręgowe w Toruniu, z siedzibą przy Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń

1.Zakres czynności na stanowisku:

a)dozorowanie powierzonych sal wystawowych we wskazanych obiektach – przedział czasowy od 8.00 – 20.00 w ramach obowiązującego czasu pracy, wszystkie obiekty znajdują się na obszarze Starówki,

b)wykonywanie wszystkich czynności porządkowych na salach wystawowych (codziennych i okresowych), w tym mycie okien na wysokości od 1 do 3 m;

w ramach wykonywanej pracy kontakt z detergentami i innymi substancjami występującymi w środkach czystości,

c)pomoc w montażu i demontażu wystaw,

d)obsługa imprez organizowanych w Muzeum – możliwa praca, w ramach obowiązującego czasu pracy, po godz. 20.00,

e)obsługa kasy fiskalnej po przyuczeniu,

f)informowanie zwiedzających o ofercie

2.Wymagania:

a) posiadanie obywatelstwa polskiego,

b)posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c)preferowane wykształcenie średnie,

d)stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym w ogłoszeniu stanowisku,

e)znajomość w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację w języku obcym, preferowany język niemiecki lub angielski,

f)dyspozycyjność w zakresie określonym w Zakresie Czynności (pkt. 1),

g)obowiązkowość, fachowość, odpowiedzialność, komunikatywność, rzetelność, sumienność.

3.Dokumenty, które należy złożyć:

a)życiorys lub CV – z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia,

b)podanie o przyjęcie do pracy,

c)kwestionariusz osobowy – dostępny na stronie internetowej www.bip.muzeum.torun.pl,

d)kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje i wykształcenie,

e)kserokopie świadectw pracy,

f)oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska.

4.Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą, w siedzibie Muzeum Okręgowego w Toruniu (Ratusz Staromiejski), Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń, w sekretariacie do dnia 26.05.2014 r. do godz. 10.00. Dokumenty powinny być trwale złączone. 

               

Jednocześnie informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy i zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na wybrane oferty. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne, zawarte w ogłoszeniu będą przeprowadzone rozmowy w uzgodnionym indywidualnie terminie. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.muzeum.torun.pl.

Dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu

dr Marek Rubnikowicz

Toruń, dn. 20.05.2014 r.