Logo BIP
date: 2024-04-20 02:11:18
error: E_USER_ERROR
description:
SET SESSION sql_mode = 'NO_UNSIGNED_SUBTRACTION,NO_AUTO_CREATE_USER';, ## Variable 'sql_mode' can't be set to the value of 'NO_AUTO_CREATE_USER' ##
place: /home/users/infomar/public_html/bip.muzeum.torun.pl/app/sql.php
line: 364

Dziennik zmian - archiwalna wersja artykułu

Ogłoszenie o pracy na stanowisko w Dziale Obslugi, drugi nabór

wykonał: Agnieszka Tybus-Bugajska typ akcji: Dodanie akapitu artykułu

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU NA STANOWISKO POMOCNIKA MUZEALNEGO Dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na stanowisko Pomocnika Muzealnego Rodzaj umowy: na czas określony 6 miesięcy, termin: maj-październik 2014 Wymiar czasu pracy: pełny etat Miejsce wykonywania pracy: Muzeum Okręgowe w Toruniu, z siedzibą przy Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń 1. Zakres czynności na stanowisku: a) dozorowanie powierzonych sal wystawowych we wskazanych obiektach – przedział czasowy od 8.00 – 20.00 w ramach obowiązującego czasu pracy, wszystkie obiekty znajdują się na obszarze Starówki, b) wykonywanie wszystkich czynności porządkowych na salach wystawowych (codziennych i okresowych), w tym mycie okien na wysokości od 1 do 3 m; w ramach wykonywanej pracy kontakt z detergentami i innymi substancjami występującymi w środkach czystości, c) pomoc w montażu i demontażu wystaw, d) obsługa imprez organizowanych w Muzeum – możliwa praca, w ramach obowiązującego czasu pracy, po godz. 20.00, e) obsługa kasy fiskalnej po przyuczeniu, f) informowanie zwiedzających o ofercie Muzeum. 2. Wymagania: a) posiadanie obywatelstwa polskiego, b) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, c) preferowane wykształcenie średnie, d) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym w ogłoszeniu stanowisku, e) znajomość w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację w języku obcym, preferowany język niemiecki lub angielski, f) dyspozycyjność w zakresie określonym w Zakresie Czynności (pkt. 1), g) obowiązkowość, fachowość, odpowiedzialność, komunikatywność, rzetelność, sumienność. 3. Dokumenty, które należy złożyć: a) życiorys lub CV – z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, b) podanie o przyjęcie do pracy, c) kwestionariusz osobowy – dostępny na stronie internetowej www.bip.muzeum.torun.pl, d) kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje i wykształcenie, e) kserokopie świadectw pracy, f) oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska. 4. Termin i miejsce składania dokumentów: Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą, w siedzibie Muzeum Okręgowego w Toruniu (Ratusz Staromiejski), Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń, w sekretariacie do dnia 8.05.2013 r. do godz. 10.00. Dokumenty powinny być trwale złączone. Jednocześnie informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy i zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na wybrane oferty. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne, zawarte w ogłoszeniu będą przeprowadzone rozmowy w uzgodnionym indywidualnie terminie. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.muzeum.torun.pl. Dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu dr Marek Rubnikowicz Toruń, dn. 23.04.2014 r.