Logo BIP
date: 2024-04-24 05:29:06
error: E_USER_ERROR
description:
SET SESSION sql_mode = 'NO_UNSIGNED_SUBTRACTION,NO_AUTO_CREATE_USER';, ## Variable 'sql_mode' can't be set to the value of 'NO_AUTO_CREATE_USER' ##
place: /home/users/infomar/public_html/bip.muzeum.torun.pl/app/sql.php
line: 364

Dziennik zmian - archiwalna wersja artykułu

Ogłoszenie o zatrudnieniu na stanowisko konserwatora

wykonał: Agnieszka Tybus-Bugajska typ akcji: Dodanie akapitu artykułu

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU NA STANOWISKO KONSERWATORA Dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na stanowisko Konserwatora w Dziale Konserwacji Rodzaj umowy: na czas określony od 1.07.2014 r. do 30.01.2015 r. Wymiar czasu pracy: pełny etat Miejsce wykonywania pracy: Muzeum Okręgowe w Toruniu, z siedzibą przy Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń 1. Główne czynności na stanowisku: a) Konserwacja i restauracja malarstwa, rzeźby polichromowanej oraz zabytkowych ram, b) Sporządzanie dokumentacji konserwatorskiej wraz z dokumentacją fotograficzną, c) Profilaktyka konserwatorska zbiorów i kolekcji, d) Sporządzanie opinii konserwatorskich muzealiów, 2. Wymagania: a) posiadanie obywatelstwa polskiego, b) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, c) dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie konserwacji i restauracji malarstwa i rzeźby polichromowanej; preferowany dodatkowy dyplom innej specjalizacji w konserwacji i restauracji dzieł sztuki, d) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym w ogłoszeniu stanowisku, w szczególności możliwość pracy z substancjami chemicznymi stosowanymi w konserwacji dzieł sztuki oraz zdolność do wykonywania pracy na wysokości, e) znajomość j. angielskiego na poziomie zaawansowanym (w mowie i piśmie), f) znajomość pakietu MS Office, preferowana znajomość programów: Photoshop, Corel, g) preferowane wcześniejsze doświadczenie w zakresie konserwacji malarstwa sztalugowego, h) dyspozycyjność, obowiązkowość, fachowość, odpowiedzialność, komunikatywność, rzetelność, sumienność, i) umiejętność planowania i zdolności organizacyjne. 3. Dokumenty, które należy złożyć: a) życiorys lub CV – z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, oraz z krótkim opisem wykonywanych prac w zakresie wymaganym lub preferowanym w pkt. 2 b) podanie o przyjęcie do pracy, c) kwestionariusz osobowy – dostępny na stronie internetowej www.bip.muzeum.torun.pl, d) kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje i wykształcenie, e) kserokopie świadectw pracy, f) oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska. 4. Termin i miejsce składania dokumentów: Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą, w siedzibie Muzeum Okręgowego w Toruniu (Ratusz Staromiejski), Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń, w sekretariacie do dnia 25.04.2014 r. do godz. 10.00. Dokumenty powinny być trwale złączone. Jednocześnie informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy i zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na wybrane oferty. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne, zawarte w ogłoszeniu będą przeprowadzone rozmowy w uzgodnionym indywidualnie terminie. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.muzeum.torun.pl. Dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu dr Marek Rubnikowicz Toruń, dn. 26.03.2014 r.