Logo BIP
date: 2024-04-24 05:31:14
error: E_USER_ERROR
description:
SET SESSION sql_mode = 'NO_UNSIGNED_SUBTRACTION,NO_AUTO_CREATE_USER';, ## Variable 'sql_mode' can't be set to the value of 'NO_AUTO_CREATE_USER' ##
place: /home/users/infomar/public_html/bip.muzeum.torun.pl/app/sql.php
line: 364

Dziennik zmian - archiwalna wersja artykułu

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WYKONYWANIE ZLECENIA W MUZEUM OKRĘGOWYM W TORUNIU 1.05.2022-30.09.2022

wykonał: Agnieszka Tybus-Bugajska typ akcji: Dodanie akapitu artykułu

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WYKONYWANIE ZLECENIA

W MUZEUM OKRĘGOWYM W TORUNIU

Dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu zaprasza do złożenia oferty w naborze na wykonywanie zlecenia w oddziałach Muzeum polegającego na kierowaniu przepływem osób i informacji na ekspozycjach w oddziałach Muzeum Okręgowego w Toruniu.

Rodzaj umowy:                                       umowa zlecenie

Termin wykonywania zlecenia:               1.05.2022 r. – 30.09.2022 r.,

Miejsce wykonywania zlecenia:              oddziały Muzeum Okręgowego w Toruniu,

Wynagrodzenie:                                       20,00 zł brutto za godzinę.

Szczegółowy zakres zlecenia zostanie omówiony podczas indywidualnych rozmów.                    

Osoby zainteresowane powinny złożyć w sekretariacie Muzeum Okręgowego w Toruniu oferty z wypełnionym, załączonym do ogłoszenia kwestionariuszem.     

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą, w siedzibie Muzeum Okręgowego w Toruniu (Ratusz Staromiejski), Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń, w sekretariacie do 22.04.2022 r. r. do godz. 12.00. Dokumenty powinny być trwale złączone. 

Jednocześnie informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy i zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na wybrane oferty. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne, zawarte w ogłoszeniu będą przeprowadzone rozmowy w uzgodnionym indywidualnie terminie.

 

 

Dyrektor Aleksandra Mierzejewska

Toruń, dn. 8.04.2022 r.