Logo BIP

Przetwarzanie danych

               Informacja!               
Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy:
1.    Administratorem danych osobowych jest:
Muzeum Okręgowe w Toruniu,
Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń
Sekretariat tel. 56 660 56 12
e-mail: muzeum@muzeum.torun.pl

2.    Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji statutowych zadań administratora danych.
3.    Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.
4.    Podającemu dane przysługuje prawo żądania od administratora dostępu
do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
a także prawo do przenoszenia danych. Wnioski o skorzystanie z ww. praw dostępne są dla osób, których dane dotyczą, w sekretariacie Muzeum.
5.    Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00.
6.    Podanie danych jest dobrowolne lub może wynikać z przepisów prawa. Odmowa podania danych osobowych może uniemożliwić właściwą realizację zadań statutowych administratora danych.
7.    Dane osobowe przetwarzane będą do czasu osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. Okres przechowywania danych zależeć może również
od konkretnego przepisu prawa.
8.    We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO do Państwa dyspozycji pozostaje inspektor ochrony danych:
Tadeusz Tomoń
e-mail: t.tomon@muzeum.torun.pl
tel. 56 660 56 22