Logo BIP

(NIEAKTUALNE) OGŁOSZENIE O NABORZE NA 1 STANOWISKO PRACY W DZIALE KONSERWACJI

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU NA STANOWISKO W DZIALE KONSERWACJI

W MUZEUM OKRĘGOWYM W TORUNIU

Dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na stanowisko w Dziale Konserwacji

Rodzaj umowy: na czas określony od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Miejsce wykonywania pracy: Muzeum Okręgowe w Toruniu, z siedzibą przy Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń

 1. Główne czynności na stanowisku:
 1. Konserwacja i restauracja malarstwa, rzeźby polichromowanej oraz zabytkowych ram,
 2. Sporządzanie dokumentacji konserwatorskiej wraz z dokumentacją fotograficzną,
 3. Profilaktyka konserwatorska zbiorów i kolekcji,
 4. Sporządzanie opinii konserwatorskich muzealiów,    
 1. Wymagania:
 1. posiadanie obywatelstwa polskiego,
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie konserwacji i restauracji malarstwa i rzeźby polichromowanej; preferowany dodatkowy dyplom innej specjalizacji w konserwacji i restauracji dzieł sztuki,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym w ogłoszeniu stanowisku, w szczególności możliwość pracy z substancjami chemicznymi stosowanymi w konserwacji dzieł sztuki oraz zdolność do wykonywania pracy na wysokości,
 5. znajomość j. angielskiego na poziomie zaawansowanym (w mowie i piśmie),
 6. znajomość pakietu MS Office, preferowana znajomość programów: Photoshop, Corel,
 7. preferowane wcześniejsze doświadczenie w zakresie konserwacji malarstwa sztalugowego,
 8. dyspozycyjność, obowiązkowość, fachowość, odpowiedzialność, komunikatywność, rzetelność, sumienność,
 9. umiejętność planowania i zdolności organizacyjne.
 1. Dokumenty, które należy złożyć:
 1. życiorys lub CV – z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, oraz z krótkim opisem wykonywanych prac w zakresie wymaganym lub preferowanym w pkt. 2
 2. podanie o przyjęcie do pracy,
 3. kwestionariusz osobowy – dostępny na stronie internetowej www.bip.muzeum.torun.pl,
 4. kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje i wykształcenie,
 5. kserokopie świadectw pracy,
 6. oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska.
 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą, w siedzibie Muzeum Okręgowego w Toruniu (Ratusz Staromiejski), Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń, w sekretariacie do dnia 30.11.2022 r. do godz. 10.00. Dokumenty powinny być trwale złączone. 

Jednocześnie informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy i zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na wybrane oferty. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne, zawarte w ogłoszeniu będą przeprowadzone rozmowy w uzgodnionym indywidualnie terminie.

 

Dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu

Aleksandra Mierzejewska

Toruń, dn. 3.11.2022 r.