Logo BIP
date: 2024-04-24 04:05:07
error: E_USER_ERROR
description:
SET SESSION sql_mode = 'NO_UNSIGNED_SUBTRACTION,NO_AUTO_CREATE_USER';, ## Variable 'sql_mode' can't be set to the value of 'NO_AUTO_CREATE_USER' ##
place: /home/users/infomar/public_html/bip.muzeum.torun.pl/app/sql.php
line: 364

SCHEMAT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ MUZEUM OKRĘGOWEGO W TORUNIU

Muzeum Okręgowe w Toruniu zarządzane jest przez Dyrektora, któremu bezpośrednio podlegają:

 1. Wicedyrektor ds. naukowych

 2. Wicedyrektor ds. organizacyjno-administracyjnych

 3. Główny Księgowy

 4. Działy i samodzielne stanowiska:

 1. Dział Promocji

 2. Stanowisko ds. ppoż

 3. Stanowisko ds. obrony cywilnej

 4. Stanowisko ds. BHP

 5. Specjalista ds. ochrony i zabezpieczeń

 6. Koordynator ds. wydawniczych

Wicedyrektorowi ds. naukowych bezpośrednio podlegają:

 1. Dział Archeologii

 2. Dział Historii i Dziejów Miasta Torunia

 3. Dział „Dom Mikołaja Kopernika”

 4. Dział Sztuki Polskiej i Europejskiej

 5. Dział Kultur Pozaeuropejskich

 6. Dział Historii Toruńskiego Piernikarstwa

 7. Dział Historii Twierdzy Toruń

 8. Dział Edukacji

 9. Biblioteka Naukowa

 10. Dział Inwentaryzacji, Digitalizacji i Dokumentacji,

 11. Dział Konserwacji

 12. Pracownia Multimedialna

Wicedyrektorowi ds. organizacyjno-administracyjnych bezpośrednio podlegają:

 1. Dział Organizacyjno-Prawny

 2. Dział Techniczny

 3. Dział Obsługi

Głównemu Księgowemu bezpośrednio podlega:

 1. Dział Finansowo - Księgowy