Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje, że postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na udzielenie zamówienia na wykonanie w/w zadania zostało unieważnione.

Powodem unieważnienia jest błąd zawarty w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym przez Zamawiającego w Bazie Konkurencyjności. Zamawiający wprowadzając zmiany do treści ogłoszenia, wydłużył termin składania ofert, ale informacja ta nie została bezpośrednio odnotowana w samym ogłoszeniu, przez co pierwotnie założona data nie uległa zmianie.

W związku z powyższym, na podstawie pkt. 11 zapytania ofertowego, Zamawiający unieważnia niniejsze postępowanie.

Dotyczy postępowania na wykonanie i dostawę repliki rewolwerowej Hotchkiss 37 mm do wystawy stałej w Muzeum Twierdzy Toruń

W odpowiedzi na pytania z dnia 24.04.2019 r. Muzeum Okręgowe w Toruniu udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie pierwsze:

„w związku z zamiarem przystąpienia do złożenia oferty na: Wykonanie i dostawę repliki armaty rewolwerowej Hotchkiss 37 mm do wystawy stałej w Muzeum Twierdzy Toruń zwracamy się z prośbą o zmianę w pkt. 1 we wzorze oferty oświadczenia dotyczącego doświadczenia polegającego na wykonaniu udokumentowanych usług wykonanych na zlecenie instytucji muzealnych bądź innych instytucji kultury na dodanie udokumentowanych usług na rzecz osób i firm prywatnych.”

Pytanie drugie:

„w pkt. 5.2.1 - Zapytanie ofertowe

a) wykaz wykonanych usług ich przedmiotu, wartości okresu wykonania oraz informacji o podmiotach na rzecz których usługi zostały wykonane wraz z poświadczeniami o prawidłowo wykonanym zamówieniu.

- w przypadku wykonania usług na rzecz osób i firm prywatnych podanie wartości jest objęte klauzulą poufności.”

Dotyczy odpowiedzi na pytanie pierwsze:

Oświadczenie zawarte w załączniku nr 2 wzór oferty dotyczy kryterium oceny: Doświadczenie osób wykonujących usługę. W związku z powyższym wykonawca, który posiada doświadczenie w usługi na rzecz osób i firm prywatnych będzie mógł wziąć udział w postępowaniu, jedynie w przypadku braku osób uczestniczących w realizacji zamówienia wykonujących repliki dla instytucji kultury lub instytucji muzealnych w tym kryterium oferta nie zdobędzie dodatkowej punktacji.

Dotyczy odpowiedzi na pytanie drugie:

Ze względu na fakt, że Zamawiający nie wymaga podania w warunku dopuszczającym do postępowania wartości zamówień, a także w wyniku zmiany treści ogłoszenia z dnia 19.04.2019 r. zmienia się następujący zapis:

„a. wykaz wykonanych usług ich przedmiotu, wartości okresu wykonania oraz informacji o podmiotach na rzecz których usługi zostały wykonane wraz z poświadczeniami o prawidłowo wykonanym zamówieniu.”

na następujący:

„a. wykaz wykonanych usług ich przedmiotu oraz informacji o podmiotach na rzecz których usługi zostały wykonane wraz z poświadczeniami o prawidłowo wykonanym zamówieniu.”

Ponadto zmienia się następujący zapis w zapytaniu ofertowym, dotyczący kryterium oceny pn. Doświadczenie osób wykonujących usługę (pkt. 9.1 opis kryteriów i ich waga, ppkt. 2)):

2) Doświadczenie punktowane będzie na następującej zasadzie:

a.0-1 – 0 pkt

b.2-3 – 20 pkt

c.Powyżej 3 – 40 pkt”

na następujący:

2) Doświadczenie punktowane będzie na następującej zasadzie:

a.0 – 0 pkt

b.1 – 10 pkt

c.2-3 – 20 pkt

d.Powyżej 3 – 40 pkt”

W związku z wprowadzeniem powyższych zmian w treści zapytania ofertowego Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 13.05.2019 r.

Dotyczy postępowania na wykonanie i dostawa repliki armat rewolwerowej Hotchkiss 37 mm do wystawy stałej w Muzeum Twierdzy Toruń

Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje o wprowadzeniu modyfikacji w zapytaniu ofertowym z dnia 12.04.2019r. na wykonanie w/w zadania.

Zmianie ulega warunek określony w punkcie 5.1.2) odnoszącego się do warunków udziału w postępowaniu. Dotychczasowy zapis


Wykonawca powinien wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat wykonał co najmniej 2 zamówienia w zakresie zbliżonym do przedmiotu niniejszego zamówienia – wykonanie replik sprzętu artyleryjskiego


zostaje zmieniony na


Wykonawca powinien wykazać, że wykonał co najmniej 2 zamówienia w zakresie zbliżonym do przedmiotu niniejszego zamówienia – wykonanie replik sprzętu artyleryjskiego

Powyższa korekta nie wpływa na zmianę kryteriów oceny ofert zawartych w pkt. 9 niniejszego zapytania ofertowego.

Plan Zamówień Publicznych 2019 r.

Postępowanie:

Dostawa i montaż sprzętu wystawienniczego i elementów aranżacji, sprzętu multimedialnego i programów multimedialnych do wystawy stałej pn. Skarb ze Skrwilna i Nieszawy.

Rodzaj zamówienia: usługi.

Przewidywany tryb postępowania: przetarg nieograniczony.

Termin wszczęcia postepowania: II kwartał 2019 r.

Szacunkowa wartość postępowania: 450.000,00 złÂ 

Muzeum Okręgowe w Toruniu zaprasza do składania ofert na Wykonanie i dostawę repliki armaty rewolwerowej Hotchkiss 37 mm do wystawy stałej w Muzeum Twierdzy Toruń.

Załączniki:
Pobierz (Zapytanie ofertowe.pdf)Zapytanie ofertowe.pdf[ ]9480 Kb12.04.2019 12:51
Pobierz (Załącznik nr 1 - Schemat.png)Załącznik nr 1 - Schemat.png[ ]133 Kb12.04.2019 12:51
Pobierz (Załącznik nr 2 - wzór oferty.docx)Załącznik nr 2 - wzór oferty.docx[ ]27 Kb12.04.2019 12:52
Pobierz (Załącznik nr 3 - wzór umowy.pdf)Załącznik nr 3 - wzór umowy.pdf[ ]525 Kb12.04.2019 12:52
Pobierz (Potwierdzenie ogłoszenia - baza konkurencyjności.pdf)Potwierdzenie ogłoszenia - baza konkurencyjności.pdf[ ]3993 Kb12.04.2019 13:54

Muzeum Okręgowe w Toruniu ogłasza nabór ofert pisemnych na najem i zagospodarowanie lokalu użytkowego o powierzchni 368,8 m2 położonego w Toruniu przy ul. Rynek Staromiejski 1, składającego się z pomieszczeń usytuowanych w piwnicy w zachodniej części Ratusza Staromiejskiego.

Załączniki:
Pobierz (ogłoszenie o najmie lokalu.pdf)ogłoszenie o najmie lokalu.pdf[ ]304 Kb09.04.2019 09:41
Pobierz (wzór umowy najmu.docx)wzór umowy najmu.docx[ ]33 Kb09.04.2019 09:41
Więcej artykułów…