Muzeum Okregowe w Toruniu informuje, że minimalna kwota sprzedaży pojazdy typu Melex wynosi 12.000 zł zgodnie z pkt. 3 bez rozróżnienia na rodzaj podmiotu , który złoży ofertę.

Agnieszka Tybus-Bugajska

Muzeum Okręgowe w Toruniu zaprasza do składania ofert na zakup pojazdu typu MELEX.

Szczegółowe informacje dotyczące pojazdu znajdują się w załączonym pliku.

Załączniki:
Pobierz (OGŁOSENIE O SPRZEDAŻY.pdf)OGŁOSENIE O SPRZEDAŻY.pdf[ ]655 Kb14.12.2018 16:42

Muzeum Okręgowe w Toruniu zaprasza do składania ofert w postępowaniu na emisja spotu reklamowego o Muzeum Toruńskiego Piernika w komunikacji miejskiej.

Załączniki:
Pobierz (Zapytanie ofertowe.pdf)Zapytanie ofertowe.pdf[ ]955 Kb10.12.2018 16:46
Ogłoszenie nr 500294293-N-2018 z dnia 07-12-2018 r.
Muzeum Okręgowe w Toruniu: Wykonanie i dostawa replik mundurów historycznych do wystawy stałej w Muzeum Twierdzy Toruń – czwarte postępowanie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
tak 
Nazwa projektu lub programu 
„Muzeum Twierdzy Toruń – adaptacja budynku Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne” w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Umowa o dofinansowanie nr POIS.08.01.00-00-0156/17-00.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 621815-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Muzeum Okręgowe w Toruniu, Krajowy numer identyfikacyjny 87124367900000, ul. ul. Rynek Staromiejski  1, 87100   Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 056 622-70-38, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , faks . 
Adres strony internetowej (url): bip.muzeum.torun.pl 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: samorządowa instytucja kultury
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Wykonanie i dostawa replik mundurów historycznych do wystawy stałej w Muzeum Twierdzy Toruń – czwarte postępowanie
II.2) Rodzaj zamówienia: 
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 
Przedmiotem zamówienia jest: - wykonanie 21 replik mundurów, zgodnie z opisem zamieszczonym w załączniku nr 1 do specyfikacji, - dostawa do siedziby Zamawiającego lub w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie Torunia. Mundury należy wykonać z materiałów nowych, określonych w załączniku nr 1, zgodnie ze wzorami określonymi w Szczegółowej specyfikacji. Istotne jest dokładne skopiowanie wskazanych wzorów przy użyciu współcześnie produkowanych materiałów. Mundury powinny być wykonane starannie, w sposób umożliwiający ich ekspozycję oraz noszenie przez animatorów w ramach działań edukacyjnych. Materiały i galanterię dobiera Wykonawca; powinny być maksymalnie zbliżone do oryginalnych. Dostawa zamówienia – na adres siedziby Zamawiającego – Ratusz Staromiejski, Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń lub inne miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie miasta Toruń. Zamawiający wskaże inne miejsce dostawy maksymalnie na 3 dni przed ustalonym terminem odbioru – częściowego i końcowego. W przypadku braku takiego wskazania obowiązuje dostawa na adres siedziby Zamawiającego. Dostarczone umundurowanie powinno posiadać zabezpieczające przez zabrudzeniem lub uszkodzeniem mechanicznym pokrowce, w przypadku butów wymagane jest dostarczenie ich w kartonach, w przypadku odzieży łącznie z pokrowcami powinny być wieszaki. Pozostałe, nie na stałe związane z odzieżą elementy galanterii, powinny być opakowane odrębnie, w celu zabezpieczenia przez zabrudzeniem i zniszczeniem. Wszystkie opakowania powinny być opisane. Sposób opisu należy ustalić wcześniej z Zamawiającym. Dostawa może odbywać się sukcesywnie maksymalnie raz w miesiącu. Wykonawca zgłaszając gotowość do dokonania odbioru częściowego zobowiązany jest do dostawy przynajmniej 3 pełnych kompletów umundurowania, zgodnie z opisem w punktach zamieszczonych w załączniku nr 1 (nie jest wymagane zachowanie kolejności punktów). Zamawiający będzie dokonywał odbiorów częściowych. W przypadku stwierdzonych usterek w przedmiocie zamówienia, zwrócony zostanie cały komplet. Odbiór końcowy zamówienia odbędzie się zgodnie z zasadami określonymi u ppkt. 3.2.7. Potwierdzeniem wszystkich czynności odbiorczych będzie pisemny protokół podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. Szczegółowe zasady dokonywania odbiorów są określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do specyfikacji. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszystkich niezbędnych jego zdaniem działań w celu wykonania zamówienia oraz poniesienia związanych z tym kosztów.
II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 
nie
II.5) Główny Kod CPV: 37810000-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie
III.3) Informacje dodatkowe: 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/11/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 110100 
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie

Nazwa wykonawcy: FHU Arkadiusz Dominiec 
Email wykonawcy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  
Adres pocztowy: ul. Czarna 29 
Kod pocztowy: 43-100 
Miejscowość: Tychy 
Kraj/woj.: śląskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 135000.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 135000.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 135000.00 
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie  przetargu nieograniczonego  na podstawie art. 39  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 
Wybrano ofertę najkorzystniejszą

Muzeum Okręfowe w Toruniu informuje, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, upublicznione w dniu 26.11.2018r. wpłynęły 4 oferty:

Oferta nr 1:

Drukarnia Biały Kruk Milewscy Sp. j.

Sobolewo, ul. Tygrysia 50

15-509 Białystok

• Cena brutto za wykonanie zamówienia: 4.950,75 zł

• Data wpłynięcia oferty: 27.11.2018 r.

Oferta nr 2:

Kartel Press Spółka Akcyjna

Ul. Szosa Bydgoska 56

87-100 Toruń

• Cena brutto za wykonanie zamówienia: 2.439,00 zł

• Data wpłynięcia oferty: 28.11.2018 r.

Oferta nr 3:

Artis Poligrafia S.C. Anna Romanowska Sebastian Romanowski

Ul. Granitowa 7/9

87-100 Toruń

• Cena brutto za wykonanie zamówienia: 7.192,50 zł

• Data wpłynięcia oferty: 30.11.2018 r.

Oferta nr 4:

Agencja Promocyjno-Wydawnicza „UNIGRAF” Józef Kloska

Ul. Filtrowa 27

85-467 Bydgoszcz

• Cena brutto za wykonanie zamówienia: 5.250,00 zł

• Data wpłynięcia oferty: 30.11.2018 r.

Ocena ofert

1)Wszystkie oferty spełniają warunki formalne postawione w zapytaniu ofertowym.

2)Po analizie ofert, Zamawiający zdecydował o wykluczeniu oferenta nr 2 – Zaproponowana przez niego metoda druku nie jest zgodna z wymogami Zamawiającego.

Wynik postępowania:

Zamawiający zdecydował o powierzeniu wykonania zadania oferentowi nr 1 :

Drukarnia Biały Kruk Milewscy Sp. j.

Sobolewo, ul. Tygrysia 50

15-509 Białystok

Uzasadnienie:

Oferent złożył najniższą ofertę cenową, a proponowana przez niego metoda druku została zaakceptowana przez Zamawiającego.

Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje, że w trzecim postępowaniu na wyodrębnienie, adaptację i wyposażenie fragmentu skrzydła wschodniego Ratusza Staromiejskiego w Toruniu na potrzeby centrum obsługi ruchu turystycznego (CORT) w wymaganym terminie do siedziby Zamawiającego wpłynęła jedna oferta:

Jawor sp. z o.o., ul. Chrobrego 121, 87-100 Toruń

Kwota brutto oferty: 379.964,14 zł

Okres przedłużenia gwarancji na zastosowane materiały i wykonane roboty budowlane: 13 miesięcy


Ocena oferty według kryteriów zawartych w SIWZ:

I.Kryterium: Cena – 80%,

Ze względu na brak konkurencji, Wykonawca otrzymuje 80 pkt.

II.Kryterium: Wydłużony okres gwarancji na montaż i materiały – 20%

Wykonawca w swojej ofercie zobowiązał się do wydłużenia okresu podstawowej gwarancji o 13 miesięcy. Zgodnie ze skalą przyjętą w SIWZ, zostaje to ocenione na 20 pkt.

SUMA PUNKTÓW: 100


Wynik postępowania

Ze względu na otrzymanie przez oferenta Jawor Sp. z o.o. maksymalnej liczby punktów podczas oceny złożonej oferty, komisja uznaje ją za korzystną i tym samym powierza oferentowi

Jawor sp. z o.o., ul. Chrobrego 121, 87-100 Toruń

wykonanie zadania zgodnie z ustaleniami zawartymi w SIWZ oraz we wzorze umowy.


Więcej artykułów…