Muzeum Okręgowe w Toruniu prosi o złożenie oferty w rozeznaniu cenowym na wykonanie i dostawę repliki pruskiego moździerza żelaznego do wystawy stałej w Muzeum Twierdzy Toruń.

(CPV: 37810000-9 wyroby rękodzielnicze)

Załączniki:
Pobierz (zapytanie ustalenie wartości szacunkowej.docx)zapytanie ustalenie wartości szacunkowej.docx[ ]39 Kb22.05.2019 14:17
Pobierz (Załącznik nr 1 - schemat.jpg)Załącznik nr 1 - schemat.jpg[ ]1725 Kb22.05.2019 14:17
Pobierz (Załącznik nr 2 - wzór oferty.docx)Załącznik nr 2 - wzór oferty.docx[ ]51 Kb22.05.2019 14:17

1. W zapytaniu ofertowym w pkt. 5.2 jest zapis:

pkt a) Wykaz wykonanych usług ich przedmiotu oraz informacji o podmiotach na rzecz których usługi zostały wykonanie wraz z poświadczeniami o prawidłowo wykonanym zamówieniu; ...

a we wzorze oferty w pkt 1 jest zapis:

Oświadczamy iż posiadamy doświadczenie polegające na wykonaniu ... usług ( udokumentowanych zamówień) wykonywanych dla instytucji muzealnych bądź innych instytucji kultury przez osoby wskazane do realizacji zamówienia w zakresie podobnym do tego, który stanowi przedmiot niniejszego postępowania - wykonanie repliki sprzętu artyleryjskiego.

Zwracamy się z prośbą o ujednolicenie zapisów potwierdzających spełnienie warunków niezbędnych do udziału w postępowaniu.


Odpowiedź:

Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje, że zapis zawarty w pkt. 5.1. ust. 2) zapytania ofertowego:

Wykonawca powinien wykazać, że wykonał co najmniej 2 zamówienia w zakresie zbliżonym do przedmiotu niniejszego zamówienia – wykonanie replik sprzętu artyleryjskiego.

odnosi się do warunku, jaki Wykonawca powinien spełnić, aby zostać dopuszczony do postępowania.

Zapis zawarty w pkt. 1 Wzoru ofert (Załącznik nr 2) odnosi się natomiast do kryteriów oceny, którym podlegać będzie oferta dopuszczona do postępowania – zgodnie z pkt. 9.1 ust.2 zapytania ofertowego .

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Jaka jest długość całkowita - w pkt 3.3. I. 1.3.) specyfikacja sprzętu podana jest dł. 85 mm, w zał. nr 1 - schemat podana jest długość 1485 mm.


Odpowiedź:

Prawidłowa długość sprzętu powinna być zgodna ze schematem (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) – 1485 mm. Pozostałe dane są prawidłowe.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Z uwagi na obowiązek wskazany w pkt 3.4. 2) proszę o informację jakiego rodzaju atestów wymaga zamawiający? Przedmiotem zamówienia jest replika. Wszystkie elementy wytworzone są indywidualnie i podawane stosownej obróbce. Żaden z elementów wyposażenia, że jest elementem fabrycznym.


Odpowiedź:

W wypadku atestów, chodzi o poświadczenie przez Wykonawcę, iż materiały z których wykonano replikę nie pochodzą z wybrakowania, a zatem nie mają wad własnych i są pełnowartościowe, a repliki z nich wykonane nie spowodują wypadku podczas eksploatacji. Wykonawca w ten sposób potwierdza, że materiały do wykonania replik nie zostały zakupione za niższą cenę z powodu niespełniania norm właśdla określonych materiałów.

W dniu 10.05.2019r. na adres meilowy Zamawiającego wpłynęło pytanie:

Czy wymóg wykonania dwóch podobnych prac jest bezwzględny?

Odpowiedź:

Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje, że podtrzymuje wymóg zawarty w pkt 5.1.2):

Wykonawca powinien wykazać, że wykonał co najmniej 2 zamówienia w zakresie zbliżonym do przedmiotu niniejszego zamówienia – wykonanie replik sprzętu artyleryjskiego.

Oferty Wykonawców niespełniających powyższego warunku zostaną wykluczone z postępowania.

Muzeum Okręgowe w Toruniu zaprasza do składania ofert w postępowaniu na wykonanie i dostawę repliki armaty rewolwerowej Hotchkiss 37 mm do wystawy stałej w Muzeum Twierdzy Toruń

Załączniki:
Pobierz (Zapytanie ofertowe 9.05.2019.pdf)Zapytanie ofertowe 9.05.2019.pdf[ ]7633 Kb10.05.2019 11:59
Pobierz (Załącznik nr 1 - Schemat.png)Załącznik nr 1 - Schemat.png[ ]133 Kb10.05.2019 11:59
Pobierz (Załącznik nr 2 - wzór oferty.docx)Załącznik nr 2 - wzór oferty.docx[ ]27 Kb10.05.2019 11:59
Pobierz (wzór umowy załącznik nr 3.pdf)wzór umowy załącznik nr 3.pdf[ ]525 Kb10.05.2019 11:59
Pobierz (Ogłoszenie - Baza konkurencyjności.pdf)Ogłoszenie - Baza konkurencyjności.pdf[ ]507 Kb10.05.2019 13:06

Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje, że postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na udzielenie zamówienia na wykonanie w/w zadania zostało unieważnione.

Powodem unieważnienia jest błąd zawarty w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym przez Zamawiającego w Bazie Konkurencyjności. Zamawiający wprowadzając zmiany do treści ogłoszenia, wydłużył termin składania ofert, ale informacja ta nie została bezpośrednio odnotowana w samym ogłoszeniu, przez co pierwotnie założona data nie uległa zmianie.

W związku z powyższym, na podstawie pkt. 11 zapytania ofertowego, Zamawiający unieważnia niniejsze postępowanie.

Dotyczy postępowania na wykonanie i dostawę repliki rewolwerowej Hotchkiss 37 mm do wystawy stałej w Muzeum Twierdzy Toruń

W odpowiedzi na pytania z dnia 24.04.2019 r. Muzeum Okręgowe w Toruniu udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie pierwsze:

„w związku z zamiarem przystąpienia do złożenia oferty na: Wykonanie i dostawę repliki armaty rewolwerowej Hotchkiss 37 mm do wystawy stałej w Muzeum Twierdzy Toruń zwracamy się z prośbą o zmianę w pkt. 1 we wzorze oferty oświadczenia dotyczącego doświadczenia polegającego na wykonaniu udokumentowanych usług wykonanych na zlecenie instytucji muzealnych bądź innych instytucji kultury na dodanie udokumentowanych usług na rzecz osób i firm prywatnych.”

Pytanie drugie:

„w pkt. 5.2.1 - Zapytanie ofertowe

a) wykaz wykonanych usług ich przedmiotu, wartości okresu wykonania oraz informacji o podmiotach na rzecz których usługi zostały wykonane wraz z poświadczeniami o prawidłowo wykonanym zamówieniu.

- w przypadku wykonania usług na rzecz osób i firm prywatnych podanie wartości jest objęte klauzulą poufności.”

Dotyczy odpowiedzi na pytanie pierwsze:

Oświadczenie zawarte w załączniku nr 2 wzór oferty dotyczy kryterium oceny: Doświadczenie osób wykonujących usługę. W związku z powyższym wykonawca, który posiada doświadczenie w usługi na rzecz osób i firm prywatnych będzie mógł wziąć udział w postępowaniu, jedynie w przypadku braku osób uczestniczących w realizacji zamówienia wykonujących repliki dla instytucji kultury lub instytucji muzealnych w tym kryterium oferta nie zdobędzie dodatkowej punktacji.

Dotyczy odpowiedzi na pytanie drugie:

Ze względu na fakt, że Zamawiający nie wymaga podania w warunku dopuszczającym do postępowania wartości zamówień, a także w wyniku zmiany treści ogłoszenia z dnia 19.04.2019 r. zmienia się następujący zapis:

„a. wykaz wykonanych usług ich przedmiotu, wartości okresu wykonania oraz informacji o podmiotach na rzecz których usługi zostały wykonane wraz z poświadczeniami o prawidłowo wykonanym zamówieniu.”

na następujący:

„a. wykaz wykonanych usług ich przedmiotu oraz informacji o podmiotach na rzecz których usługi zostały wykonane wraz z poświadczeniami o prawidłowo wykonanym zamówieniu.”

Ponadto zmienia się następujący zapis w zapytaniu ofertowym, dotyczący kryterium oceny pn. Doświadczenie osób wykonujących usługę (pkt. 9.1 opis kryteriów i ich waga, ppkt. 2)):

2) Doświadczenie punktowane będzie na następującej zasadzie:

a.0-1 – 0 pkt

b.2-3 – 20 pkt

c.Powyżej 3 – 40 pkt”

na następujący:

2) Doświadczenie punktowane będzie na następującej zasadzie:

a.0 – 0 pkt

b.1 – 10 pkt

c.2-3 – 20 pkt

d.Powyżej 3 – 40 pkt”

W związku z wprowadzeniem powyższych zmian w treści zapytania ofertowego Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 13.05.2019 r.

Więcej artykułów…