Muzeum Okręfowe w Toruniu informuje, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, upublicznione w dniu 26.11.2018r. wpłynęły 4 oferty:

Oferta nr 1:

Drukarnia Biały Kruk Milewscy Sp. j.

Sobolewo, ul. Tygrysia 50

15-509 Białystok

• Cena brutto za wykonanie zamówienia: 4.950,75 zł

• Data wpłynięcia oferty: 27.11.2018 r.

Oferta nr 2:

Kartel Press Spółka Akcyjna

Ul. Szosa Bydgoska 56

87-100 Toruń

• Cena brutto za wykonanie zamówienia: 2.439,00 zł

• Data wpłynięcia oferty: 28.11.2018 r.

Oferta nr 3:

Artis Poligrafia S.C. Anna Romanowska Sebastian Romanowski

Ul. Granitowa 7/9

87-100 Toruń

• Cena brutto za wykonanie zamówienia: 7.192,50 zł

• Data wpłynięcia oferty: 30.11.2018 r.

Oferta nr 4:

Agencja Promocyjno-Wydawnicza „UNIGRAF” Józef Kloska

Ul. Filtrowa 27

85-467 Bydgoszcz

• Cena brutto za wykonanie zamówienia: 5.250,00 zł

• Data wpłynięcia oferty: 30.11.2018 r.

Ocena ofert

1)Wszystkie oferty spełniają warunki formalne postawione w zapytaniu ofertowym.

2)Po analizie ofert, Zamawiający zdecydował o wykluczeniu oferenta nr 2 – Zaproponowana przez niego metoda druku nie jest zgodna z wymogami Zamawiającego.

Wynik postępowania:

Zamawiający zdecydował o powierzeniu wykonania zadania oferentowi nr 1 :

Drukarnia Biały Kruk Milewscy Sp. j.

Sobolewo, ul. Tygrysia 50

15-509 Białystok

Uzasadnienie:

Oferent złożył najniższą ofertę cenową, a proponowana przez niego metoda druku została zaakceptowana przez Zamawiającego.

Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje, że w trzecim postępowaniu na wyodrębnienie, adaptację i wyposażenie fragmentu skrzydła wschodniego Ratusza Staromiejskiego w Toruniu na potrzeby centrum obsługi ruchu turystycznego (CORT) w wymaganym terminie do siedziby Zamawiającego wpłynęła jedna oferta:

Jawor sp. z o.o., ul. Chrobrego 121, 87-100 Toruń

Kwota brutto oferty: 379.964,14 zł

Okres przedłużenia gwarancji na zastosowane materiały i wykonane roboty budowlane: 13 miesięcy


Ocena oferty według kryteriów zawartych w SIWZ:

I.Kryterium: Cena – 80%,

Ze względu na brak konkurencji, Wykonawca otrzymuje 80 pkt.

II.Kryterium: Wydłużony okres gwarancji na montaż i materiały – 20%

Wykonawca w swojej ofercie zobowiązał się do wydłużenia okresu podstawowej gwarancji o 13 miesięcy. Zgodnie ze skalą przyjętą w SIWZ, zostaje to ocenione na 20 pkt.

SUMA PUNKTÓW: 100


Wynik postępowania

Ze względu na otrzymanie przez oferenta Jawor Sp. z o.o. maksymalnej liczby punktów podczas oceny złożonej oferty, komisja uznaje ją za korzystną i tym samym powierza oferentowi

Jawor sp. z o.o., ul. Chrobrego 121, 87-100 Toruń

wykonanie zadania zgodnie z ustaleniami zawartymi w SIWZ oraz we wzorze umowy.


Muzeum Okręgowe w Toruniu zaprasza do składania ofert na wykonanie wykonanie druku przewodnika po Domu Mikołaja Kopernika. 

Załączniki:
Pobierz (Zapytanie ofertowe.pdf)Zapytanie ofertowe.pdf[ ]530 Kb26.11.2018 12:22
Pobierz (Wzór oferty.docx)Wzór oferty.docx[ ]66 Kb26.11.2018 12:23
Pobierz (Wzór umowy.docx)Wzór umowy.docx[ ]68 Kb26.11.2018 12:23

Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na wykonanie w/w zadania, w wyznaczonym terminie do siedziby Zamawiającego wpłynęła jedna oferta:

AP Automatyka M. Pabel M. Prokopiak S.C.

Żelice 59 lok. 2

62-113 Żelice

• Cena brutto za wykonanie zamówienia: 95.885,88 zł

• Data wpłynięcia oferty: 21.11.2018 r.

Zamawiający stwierdza, że oferta spełnia wszystkie warunki formalne, a Wykonawca spełnia wszystkie warunki dot. udziału w postępowaniu Ze względu na brak konkurencji, podczas oceny zgodnie z kryteriami zawartymi w zapytaniu ofertowym, oferta otrzymała maksymalną liczbę punktów (100p.)

W związku z powyższym, Muzeum Okręgowe w Toruniu powierza wykonanie zadania oferentowi:

AP Automatyka M. Pabel M. Prokopiak S.C.

Żelice 59 lok. 2

62-113 Żelice


Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje, że w postępowaniu na wykonanie i nagranie filmu animowanego "Kopernik. Opowieść o małym Mikołaju" w wymaganym terminie złożono 5 ofert:

Lp.

Oferent

Data wpłynięcia oferty

Kwota brutto

Ilość wskazanych prac

1.

Paweł Pauksztełło

Ul. Zagórska 11/4

25-338 Kielce

06.11.2018

3.500 zł

5

2

PIGEON GROUP Sp. Z o.o.

Ul. Św. Gertrudy 2/5

31-046 Kraków

09.11.2018

123.000 zł

4

3.

OSTRO Bartłomiej Osses

Ul. Zamkowa 12

64-600 Oborniki

09.11.2018

29.520 zł

6

4.

APLAN MEDIA Sp. z.o.o.

Ul. Wróblewskiego 18

93-578 Łódź

07.11.2018

23.985 zł

5

5.

Dżudżu Sp. zo.o.

Ul. Dominikańska 9/1D

02-738 Warszawa

13.11.2018

55.350 zł

5

6.

Studio Miniatur Filmowych Instytucja Kultury

Ul. Królewicza Jakuba 12a

02-956 Warszawa

9.11.2018

116.850,00

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oferta nr 5 została dostarczona w dniu 13.11.2018r., czyli po wyznaczonym terminie. W związku z tym, Zamawiający wyklucza ją z postępowania.

Ocena formalna ofert:

I. Wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli ofertę i nie zostali wykluczeni z postępowania, spełnili warunek formalny, którym było wskazanie co najmniej dwóch wykonanych przez siebie zamówień, o charakterze zbliżonym do przedmiotu niniejszego postępowania, w ciągu ostatnich 5 lat.

II. Szczegółowa ocena:

 • Oferta nr 1: Wykonawca przekazał wykaz 4 wykonanych przez siebie prac, ale nie przekazał dokumentów poświadczających ich prawidłowe wykonanie.
 • Oferta nr 2: Wykonawca przekazał wykaz 4 wykonanych przez siebie prac, ale nie przekazał dokumentów poświadczających ich prawidłowe wykonanie.
 • Oferta nr 3: W ofercie Wykonawca wskazał 6 prac. Z wykazu filmów załączonych do oferty wynika, że osoby skierowane do realizacji zamówienia wykonały w sumie 13 zamówień. Do oferty załączone zostały dokumenty potwierdzające wykonanie 5 zamówień.
 • Oferta nr 4:Wykonawca wskazał w swojej ofercie 5 zamówień oraz załączył poświadczenia ich wykonania.
 • Oferta nr 5: Oferta dostarczona po terminie.
 • Oferta nr 6: Wykonawca nie wskazał ilości prac w ofercie, ale załączył opis dorobku osób skierowanych do realizacji zadania, z którego wynika, że w sumie wykonali oni 10 zamówień. Przekazano także dokumenty potwierdzające wykonanie 2 zamówień na 7 filmów łącznie.

Oferenci nr 1 i 2 zostali zobligowani do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających wykonanie wskazanych w ofercie prac. Obaj wywiązali się z tego w wyznaczonym terminie. Przedstawione dokumenty uznaje się za wystarczające.

Cena ofert według Kryteriów SIWZ:

LP.

Cena

Ilość prac

I kryterium - CENA

II kryterium - DOŚWIADCZENIE

SUMA

1

3 500,00

5

60

40

100

2

123000,00

4

2

20

22

3

29520,00

6

7

40

47

4

23985,00

5

9

40

49

5

-

-

-

-

-

6

116850,00

7

2

40

42

Wynik postępowania:

W związku z uzyskaniem przez ofertę nr 1 najwyższej, maksymalnej liczby punktów, stanowiących sumę punktów przyznanych w poszczególnych kategoriach, Zamawiający uznaje ją za najkorzystniejszą.

Tym samym wykonanie zadania powierza się oferentowi:

Paweł Pauksztełło
ul. Zagórska 11/4
25-338 Kielce

Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie w/w zadania w wymaganym terminie złożono 8 ofert:

Lp. Nazwa firmy Data wpłynięcia oferty Cena brutto Ilość wskazanych prac
1.

Agencja filmowo-reklamowa Aimart

Lech Wilczaszek
Ul. Boh. Kragujewca 6/35
85-863 Bydgoszcz
08.11.2018 2.690 zł 29
2.

C3PO sp. z.o.o.

Ul. Moniuszki 8/10

48-300 Nysa

09.11.2018 8.200 zł 5
3.

OSTRO Bartłomiej Osses

Ul. Zamkowa 12

64-600 Oborniki

09.11.2018 23.370 zł 13
4.

Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa

Ul. Tuwima 9

87-100 Toruń

09.11.2018 14.883 zł 4
5.

CreativeStudio.com.pl

Adrian Łapczyński

Ul. Lipska 57/33
30-721 Kraków
06.11.2018 6.150 zł 8
6.

SCPROJECTS sp. z.o.o.

Ul. Pomorska 33

05-120 Legionowo

09.11.2018 22.140 zł 4
7.

Silvercam Films

Mateusz Mirocha

Ul. Warszawska 13

32-086 Węgrzce

09.11.2018 22.441.35 zł 2
8.

Obsługa Wydawnictw ŁAM

Mirosław Głodkowski

Ul. Koniuchy 13/12

87-100 Toruń

09.11.2018 2.460 zł 2

Oferty nr 7 i 8 nie posiadają podpisów Wykonawców. W związku z powyższym zostają wykluczone z postępowania.

Ocena formalna ofert:

 1. I.Wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli ofertę i nie zostali wykluczeni z postępowania, spełnili warunek formalny, którym było wskazanie co najmniej dwóch wykonanych przez siebie zamówień, o charakterze zbliżonym do przedmiotu niniejszego postępowania, w ciągu ostatnich 5 lat.
 2. II.Szczegółowa ocena:
 • Oferta nr 1: W ofercie Wykonawca wyszczególnił 63 zrealizowane przez siebie produkcje i przekazał listy referencyjne dotyczące wykonania 29 z nich.
 • Oferta nr 2: W ofercie wskazano 5 zamówień. Wykonawca przekazał dokumenty poświadczające ich prawidłowe wykonanie
 • Oferta nr 3: Wykonawca przekazał wykaz 13 wykonanych przez siebie zamówień. Do oferty załączył dokumenty potwierdzające wykonanie 5 z nich oraz 8 dodatkowych , nie ujętych w wykazie.
 • Oferta nr 4: Wykonawca wskazał 4 zrealizowane przez siebie produkcje wraz z referencjami.
 • Oferta nr 5: Wykonawca w załączonym do oferty wykazie wykonanych przez siebie usług, wskazał 8 zamówień oraz przekazał dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie.
 • Oferta nr 6: Wykonawca załączył do oferty wykaz wykonanych przez siebie 4 usług wraz z poświadczeniami ich prawidłowego wykonania.
 • Oferta nr 7 i 8: Oferty wykluczone z postępowania.

Cena ofert według Kryteriów SIWZ:


Wynik postępowania:

W związku z uzyskaniem przez ofertę nr 1 najwyższej liczby punktów, stanowiących sumę punktów przyznanych w poszczególnych kategoriach, Zamawiający uznaje ją za najkorzystniejszą.

Tym samym wykonanie zadania powierza się oferentowi:

Agencja filmowo-reklamowa Aimart
Lech Wilczaszek
ul. Boh. Kragujewca 6/35
85-863 Bydgoszcz

Więcej artykułów…