Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje, że w postępowaniu na wykonanie i nagranie filmu animowanego "Kopernik. Opowieść o małym Mikołaju" w wymaganym terminie złożono 5 ofert:

Lp.

Oferent

Data wpłynięcia oferty

Kwota brutto

Ilość wskazanych prac

1.

Paweł Pauksztełło

Ul. Zagórska 11/4

25-338 Kielce

06.11.2018

3.500 zł

5

2

PIGEON GROUP Sp. Z o.o.

Ul. Św. Gertrudy 2/5

31-046 Kraków

09.11.2018

123.000 zł

4

3.

OSTRO Bartłomiej Osses

Ul. Zamkowa 12

64-600 Oborniki

09.11.2018

29.520 zł

6

4.

APLAN MEDIA Sp. z.o.o.

Ul. Wróblewskiego 18

93-578 Łódź

07.11.2018

23.985 zł

5

5.

Dżudżu Sp. zo.o.

Ul. Dominikańska 9/1D

02-738 Warszawa

13.11.2018

55.350 zł

5

6.

Studio Miniatur Filmowych Instytucja Kultury

Ul. Królewicza Jakuba 12a

02-956 Warszawa

9.11.2018

116.850,00

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oferta nr 5 została dostarczona w dniu 13.11.2018r., czyli po wyznaczonym terminie. W związku z tym, Zamawiający wyklucza ją z postępowania.

Ocena formalna ofert:

I. Wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli ofertę i nie zostali wykluczeni z postępowania, spełnili warunek formalny, którym było wskazanie co najmniej dwóch wykonanych przez siebie zamówień, o charakterze zbliżonym do przedmiotu niniejszego postępowania, w ciągu ostatnich 5 lat.

II. Szczegółowa ocena:

 • Oferta nr 1: Wykonawca przekazał wykaz 4 wykonanych przez siebie prac, ale nie przekazał dokumentów poświadczających ich prawidłowe wykonanie.
 • Oferta nr 2: Wykonawca przekazał wykaz 4 wykonanych przez siebie prac, ale nie przekazał dokumentów poświadczających ich prawidłowe wykonanie.
 • Oferta nr 3: W ofercie Wykonawca wskazał 6 prac. Z wykazu filmów załączonych do oferty wynika, że osoby skierowane do realizacji zamówienia wykonały w sumie 13 zamówień. Do oferty załączone zostały dokumenty potwierdzające wykonanie 5 zamówień.
 • Oferta nr 4:Wykonawca wskazał w swojej ofercie 5 zamówień oraz załączył poświadczenia ich wykonania.
 • Oferta nr 5: Oferta dostarczona po terminie.
 • Oferta nr 6: Wykonawca nie wskazał ilości prac w ofercie, ale załączył opis dorobku osób skierowanych do realizacji zadania, z którego wynika, że w sumie wykonali oni 10 zamówień. Przekazano także dokumenty potwierdzające wykonanie 2 zamówień na 7 filmów łącznie.

Oferenci nr 1 i 2 zostali zobligowani do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających wykonanie wskazanych w ofercie prac. Obaj wywiązali się z tego w wyznaczonym terminie. Przedstawione dokumenty uznaje się za wystarczające.

Cena ofert według Kryteriów SIWZ:

LP.

Cena

Ilość prac

I kryterium - CENA

II kryterium - DOŚWIADCZENIE

SUMA

1

3 500,00

5

60

40

100

2

123000,00

4

2

20

22

3

29520,00

6

7

40

47

4

23985,00

5

9

40

49

5

-

-

-

-

-

6

116850,00

7

2

40

42

Wynik postępowania:

W związku z uzyskaniem przez ofertę nr 1 najwyższej, maksymalnej liczby punktów, stanowiących sumę punktów przyznanych w poszczególnych kategoriach, Zamawiający uznaje ją za najkorzystniejszą.

Tym samym wykonanie zadania powierza się oferentowi:

Paweł Pauksztełło
ul. Zagórska 11/4
25-338 Kielce

Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie w/w zadania w wymaganym terminie złożono 8 ofert:

Lp. Nazwa firmy Data wpłynięcia oferty Cena brutto Ilość wskazanych prac
1.

Agencja filmowo-reklamowa Aimart

Lech Wilczaszek
Ul. Boh. Kragujewca 6/35
85-863 Bydgoszcz
08.11.2018 2.690 zł 29
2.

C3PO sp. z.o.o.

Ul. Moniuszki 8/10

48-300 Nysa

09.11.2018 8.200 zł 5
3.

OSTRO Bartłomiej Osses

Ul. Zamkowa 12

64-600 Oborniki

09.11.2018 23.370 zł 13
4.

Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa

Ul. Tuwima 9

87-100 Toruń

09.11.2018 14.883 zł 4
5.

CreativeStudio.com.pl

Adrian Łapczyński

Ul. Lipska 57/33
30-721 Kraków
06.11.2018 6.150 zł 8
6.

SCPROJECTS sp. z.o.o.

Ul. Pomorska 33

05-120 Legionowo

09.11.2018 22.140 zł 4
7.

Silvercam Films

Mateusz Mirocha

Ul. Warszawska 13

32-086 Węgrzce

09.11.2018 22.441.35 zł 2
8.

Obsługa Wydawnictw ŁAM

Mirosław Głodkowski

Ul. Koniuchy 13/12

87-100 Toruń

09.11.2018 2.460 zł 2

Oferty nr 7 i 8 nie posiadają podpisów Wykonawców. W związku z powyższym zostają wykluczone z postępowania.

Ocena formalna ofert:

 1. I.Wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli ofertę i nie zostali wykluczeni z postępowania, spełnili warunek formalny, którym było wskazanie co najmniej dwóch wykonanych przez siebie zamówień, o charakterze zbliżonym do przedmiotu niniejszego postępowania, w ciągu ostatnich 5 lat.
 2. II.Szczegółowa ocena:
 • Oferta nr 1: W ofercie Wykonawca wyszczególnił 63 zrealizowane przez siebie produkcje i przekazał listy referencyjne dotyczące wykonania 29 z nich.
 • Oferta nr 2: W ofercie wskazano 5 zamówień. Wykonawca przekazał dokumenty poświadczające ich prawidłowe wykonanie
 • Oferta nr 3: Wykonawca przekazał wykaz 13 wykonanych przez siebie zamówień. Do oferty załączył dokumenty potwierdzające wykonanie 5 z nich oraz 8 dodatkowych , nie ujętych w wykazie.
 • Oferta nr 4: Wykonawca wskazał 4 zrealizowane przez siebie produkcje wraz z referencjami.
 • Oferta nr 5: Wykonawca w załączonym do oferty wykazie wykonanych przez siebie usług, wskazał 8 zamówień oraz przekazał dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie.
 • Oferta nr 6: Wykonawca załączył do oferty wykaz wykonanych przez siebie 4 usług wraz z poświadczeniami ich prawidłowego wykonania.
 • Oferta nr 7 i 8: Oferty wykluczone z postępowania.

Cena ofert według Kryteriów SIWZ:


Wynik postępowania:

W związku z uzyskaniem przez ofertę nr 1 najwyższej liczby punktów, stanowiących sumę punktów przyznanych w poszczególnych kategoriach, Zamawiający uznaje ją za najkorzystniejszą.

Tym samym wykonanie zadania powierza się oferentowi:

Agencja filmowo-reklamowa Aimart
Lech Wilczaszek
ul. Boh. Kragujewca 6/35
85-863 Bydgoszcz

Muzeum Okręgowe w Toruniu zaprawsza do składania ofert w postępowaniu na dostawę, instalację, uruchomienie i konfigurację systemu pomiarowego do monitorowania wilgotności i temperatury w kompleksie budynków przy ul. Kopernika 15 i 17 w Toruniu (oddział Muzeum Okręgowego w Toruniu – Dom Mikołaja Kopernika).

Załączniki:
Pobierz (zapytanie ofertowe.docx)zapytanie ofertowe.docx[ ]33 Kb15.11.2018 13:26
Pobierz (załącznik nr 1, fotografia.docx)załącznik nr 1, fotografia.docx[ ]2421 Kb15.11.2018 13:26
Pobierz (załącznik nr 2, wzór umowy.docx)załącznik nr 2, wzór umowy.docx[ ]35 Kb15.11.2018 13:26
Pobierz (załącznik nr 3, wzór oferty.docx)załącznik nr 3, wzór oferty.docx[ ]23 Kb15.11.2018 13:26

Muzrum Okręgowe w Toruniu informuje, że w postępowaniu na zakup i dostawę pojazdu typu MELEX wyznaczonym terminie do siedziby Zamawiającego wpłynęły 2 oferty:

OFERTA 1

Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „TENSI” S.C.
Robert Płotkowski, Krzysztof Warchałowski

ul. Przemysłowa 24, 39-300 Mielec
Data wpłynięcia oferty: 8.11.2018r.
Kwota brutto oferty: 43.615,80 zł

OFERTA 2

MELEX Sp. z o.o.
ul. Inwestorów 25, 39-300 Mielec
Data wpłynięcia oferty: 13.11.2018r.
Kwota brutto oferty: 44.107,80 zł


Ocena formalna ofert

Żadna ze złożonych ofert nie budzi formalnych zastrzeżeń i nie podlega wykluczeniu.


Wynik postępowania:

Wybrano ofertę z najniższą ceną brutto – ofertę nr 1.

Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje, że w trzecim postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: wyodrębnienie, adaptacja i wyposażenie fragmentu skrzydła wschodniego Ratusza Staromiejskiego w Toruniu na potrzeby Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego (CORT) w wymaganym terminie złożono jedną ofertę:

JAWOR Sp. z o.o., ul. Bolesława Chrobrego 121, 87-100 Toruń

Kwota brutto oferty: 379.964,14 zł

Okres przedłużenia gwarancji na zastosowane materiały i wykonane roboty budowlane: 13 miesięcy.

W związku z zapytaniem ofertowym na wykonanie i nagranie filmu animowanego "Kopernik. Opowieść o małym Mikołaju" Muzeum Okręgowe w Toruniu podaje przykładowe parametry filmu: 1920 x 1080 (wymiar ekspozycji), 25 klatek na sekundę oraz format mp4, technika animacja komputerowa 2d (mozliwe elementy 3D, wycinanki cyfrowej i analogowej).

Więcej artykułów…