Drugi konkurs na Opracowanie koncepcji plastycznej ekspozycji stałej Toruń i jego historia w budynku przy ul. Łaziennej 16 w Toruniu (Dom Eskenów) oraz projekt realizacji I części ekspozycji dotyczącej prehistorii i średniowiecza. Numer ogłoszenia: 121133 - 2012; data zamieszczenia: 31.05.2012 OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Okręgowe w Toruniu, ul. Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 622-70-38.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeum.torun.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Więcej…

Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje, że w Konkursie na „opracowanie koncepcji plastycznej ekspozycji stałej Toruń i jego historia – w budynku przy ul. Łaziennej 16 w Toruniu (Dom Eskenów) oraz projekt realizacji I części ekspozycji dotyczącej prehistorii i średniowiecza” złożono jedną pracę konkursową. Praca zawierała uchybienie natury formalnej: na dołączonej płycie CD prócz plików pdf ukazujących wizualizację projektu aranżacji plastycznej poszczególnych sal zawierała również plik jpg będący zeskanowanym załącznikiem nr 5 do Regulaminu konkursowego (karta identyfikacyjna) identyfikujący uczestnika konkursu. Została złamana zasada anonimowości pracy konkursowej, istotna z punktu widzenia niezależnej oceny. W związku z powyższym praca zostaje odrzucona z powodu naruszenia zasady anonimowości Uczestnika. Podstawa prawna: pkt. 13 ppkt. 4) Regulaminu konkursowego.

W związku z powyższym Organizator unieważnia Konkurs na opracowanie koncepcji plastycznej ekspozycji stałej Toruń i jego historia – w budynku przy ul. Łaziennej 16 w Toruniu (Dom Eskenów) oraz projekt realizacji I części ekspozycji dotyczącej prehistorii i średniowiecza. Podstawa prawna: art. 124 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

Toruń: Opracowanie koncepcji aranżacji plastycznej i realizacji technicznej nowej wystawy stałej w kompleksie muzealnym Muzeum Podróżników, mieszczącym się w dwóch historycznych kamienicach przy ulicy Franciszkańskiej 9 i 11 w Toruniu.
Numer ogłoszenia: 114855 - 2012; data zamieszczenia: 23.05.2012
OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONKURSU

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Czy ogłoszenie o konkursie było zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 70297 - 2012r.

Więcej…

Muzeum Okręgowe w Toruniu zaprasza do udziału w konkursie na Opracowanie koncepcji plastycznej ekspozycji stałej Toruń i jego historia w budynku przy ul. Łaziennej 16 w Toruniu (Dom Eskenów) oraz projekt realizacji I części ekspozycji dotyczącej prehistorii i średniowiecza.

Więcej…

Muzeum Okręgowe w Toruniu zaprasza do udziału w konkursie na Opracowanie koncepcji aranżacji plastycznej i realizacji technicznej nowej wystawy stałej w kompleksie muzealnym Muzeum Podróżników, mieszczącym się w dwóch historycznych kamienicach przy ulicy Franciszkańskiej 9 i 11 w Toruniu."

Więcej…