W wymaganym terminie złożono 2 oferty:

Oferta nr 1:

SILESIA CASTINGS Dariusz Kik

ul. Wolności 318, 41-800 Zabrze

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Data wpływu oferty: 25.06.2019 r.

Kwota brutto za wykonanie zadania: 110.700,00 zł

Oferta nr 2:

Sławomir Lewandowski

Ul. Motocyklowa 2, 87-162 Lubicz

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. l
Data wpłynięcia oferty: 25.06.2019
Kwota brutto za wykonanie zadania: 90.000,00 zł


Ocena formalna ofert

Oferta nr 1 – Wykonawca spełnił wszystkie wymogi formalne – przedstawione przez niego doświadczenie w całości dotyczy wykonania replik sprzętu artyleryjskiego.

Podczas analizy oferty nr 2 Zamawiający zauważył, że Wykonawca w wykazie usług dołączonym do oferty przedstawił 5 prac, ale tylko jedna z nich (poz. nr 1) spełnia wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym – zamówienie o zakresie zbliżonym do przedmiotu niniejszego zamówienia (wykonanie replik sprzętu artyleryjskiego). Pozostałe prace dotyczą wykonania replik broni strzeleckiej (poz. nr 3, 4) oraz remontów lub rekonstrukcji elementów wybranego sprzętu artyleryjskiego (poz. 2, 5). W związku z tym, Zamawiający stwierdza, że Wykonawca nie spełnił wymogu zawartego w pkt. 5.1. ust 2) zapytania ofertowego polegającego na wykonaniu co najmniej 2 zamówień w zakresie zbliżonym do przedmiotu niniejszego zamówienia – wykonanie replik sprzętu artyleryjskiego. Dlatego też, na podstawie zapisu zawartego w pkt 5.1 ust. 3), Wykonawca zostaje wykluczony z postępowania.

Ocena ofert według kryteriów przyjętych w zapytaniu ofertowym

a.Cena – 60%

b.Doświadczenie osób wykonujących usługę – 40%

Oferta nr 1:

a.60 p - W związku z brakiem konkurencyjnych ofert, Wykonawca otrzymuje maksymalną liczbę punktów.

b.20 p -Wykonawca udokumentował prawidłowe wykonanie dwóch zamówień zgodnych z wymogiem zawartym w zapytaniu ofertowym.

SUMA: 80 p

Oferta nr 2 – oferta wykluczona z postępowania.

Wynik postępowania

W związku z wykluczeniem z postępowania oferty nr 2 oraz ze względu na spełnienie przez ofertę nr 2 wszystkich wymogów zawartych w zapytaniu ofertowym, Zamawiający zdecydował o powierzeniu wykonania zadania Wykonawcy:

SILESIA CASTINGS Dariusz Kik

ul. Wolności 318

41-800 Zabrze

Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje, że w w/w postępowaniu w wymaganym terminie wpłynęły następujące oferty: 

Oferta nr 1:

Paweł Koseda

Ul. Śniadeckich 35/75, 86-300 Grudziądz

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Data wpłynięcia oferty: 27.06.2019r.
Kwota brutto za wykonanie zadania: 63.720,00 zł

Oferta nr 2:

Paweł Siemiński

ul. Reymonta 4/33, 87-100 Toruń

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Data wpływu oferty: .27.06.2019r.

Kwota brutto za wykonanie zadania:47.200,00 zł

Muzeum Okręgowe w Toruniu zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dostawy i montażu sprzętu wystawienniczego i elementów aranżacji sprzętu multimedialnego i programów multimedialnych do wystawy stałej pn. Skarb ze Skrwilna i Nieszawy.

Załączniki:
Pobierz (ogłoszenie o zamówieniu.pdf)ogłoszenie o zamówieniu.pdf[ ]227 Kb26.06.2019 17:11
Pobierz (zmiana ogłoszenia o zamówieniu 1.pdf)zmiana ogłoszenia o zamówieniu 1.pdf[ ]112 Kb26.06.2019 17:11
Pobierz (siwz Skarb ze Skrwilna.doc)siwz Skarb ze Skrwilna.doc[ ]378 Kb26.06.2019 17:11
Pobierz (Załącznik nr 1.doc)Załącznik nr 1.doc[ ]48 Kb26.06.2019 17:12
Pobierz (Za_acznik nr 2.doc)Za_acznik nr 2.doc[ ]121 Kb26.06.2019 17:12
Pobierz (Za_acznik nr 3.doc)Za_acznik nr 3.doc[ ]35 Kb26.06.2019 17:12
Pobierz (Za_acznik nr 5.doc)Za_acznik nr 5.doc[ ]32 Kb26.06.2019 17:12
Pobierz (Za_acznik nr 6.doc)Za_acznik nr 6.doc[ ]43 Kb26.06.2019 17:13
Pobierz (Za_acznik nr 7.doc)Za_acznik nr 7.doc[ ]56 Kb26.06.2019 17:13
Pobierz (Za_acznik nr 8.doc)Za_acznik nr 8.doc[ ]26 Kb26.06.2019 17:13
Pobierz (koncepcja.pdf)koncepcja.pdf[ ]4995 Kb26.06.2019 17:13
Pobierz (Załącznik nr 4 oświadczenia.docx)Załącznik nr 4 oświadczenia.docx[ ]20 Kb15.07.2019 15:16
Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje, że w wyznaczonym terminie do siedziby Zamawiającego wpłynęły dwie oferty:

Oferta nr 1:

Sławomir Lewandowski

Ul. Motocyklowa 2, 87-162 Lubicz

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Data wpłynięcia oferty: 25.06.2019
Kwota brutto za wykonanie zadania: 23.000,00 zł

Oferta nr 2:

SILESIA CASTINGS Dariusz Kik

ul. Wolności 318, 41-800 Zabrze

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Data wpływu oferty: 26.06.2019 r.

Kwota brutto za wykonanie zadania: 24.600,00 zł

Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje, że w w/w postępowaniu w wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty:

Oferta nr 1:

SILESIA CASTINGS Dariusz Kik

ul. Wolności 318, 41-800 Zabrze

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Data wpływu oferty: 25.06.2019 r.

Kwota brutto za wykonanie zadania: 110.700,00 zł

Oferta nr 2:

Sławomir Lewandowski

Ul. Motocyklowa 2, 87-162 Lubicz

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Data wpłynięcia oferty: 25.06.2019
Kwota brutto za wykonanie zadania: 90.000,00 zł

Dot. pytania do zapytań ofertowych na wykonanie i dostawę replik polsko-litewskiego falkonetu oraz pruskiego moździerza żelaznego do wystawy stałej w Muzeum twierdzy Toruń

W odpowiedzi na pytanie otrzymane drogą mailową w dniu 24.06.2019r., Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje, że ustalenie płatności na podstawie faktur cząstkowych w trakcie trwania umowy nie jest możliwe.

Zgodnie z zapisem zawartym w §7 ust 1 i 2 Wzoru umowy załączonego do ogłoszeń o zamówieniu, rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury, wystawionej po zakończeniu i odbiorze przedmiotu zamówienia, w terminie maksymalnie 30 dni od daty odbioru końcowego. Faktura końcowa zostanie wystawiony na podstawie protokołu odbioru końcowego podpisanego przez przedstawicieli Stron.


Zamawiający nie dopuszcza zmiany powyższego postanowienia.

Więcej artykułów…