Toruń: dostawa, instalacja, wdrożenie i utrzymanie wraz z analizą przedwdrożeniową zintegrowanych systemów informatycznych zarządzania finansowego Muzeum
Numer ogłoszenia: 70557 - 2013; data zamieszczenia: 09.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Okręgowe w Toruniu , ul. Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 622-70-38.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeum.torun.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa, instalacja, wdrożenie i utrzymanie wraz z analizą przedwdrożeniową zintegrowanych systemów informatycznych zarządzania finansowego Muzeum.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: Dostawa, instalacja i serwis oprogramowania zgodnie z poniższym opisem 1. Przedmiotem zamówienia jest: a) wykonanie kompleksowej analizy przedwdrożeniowej w kontekście wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania i controllingu wraz z obiegiem dokumentów i planem kont oraz systemem finansowo-księgowym (FK), systemem dla środków trwałych i wyposażenia, magazynowo-sprzedażowy, b) sprzedaż, dostarczenie, instalacja i wdrożenie systemu zintegrowanego obsługującego obszary: - finansowo-księgowy, - środki trwałe i wyposażenie, - magazynowo-sprzedażowy, przy czym system powinien obejmować również punkty handlowe Muzeum Okręgowego w Toruniu - wraz z CRM c) dostarczenie i implementacja środowiska bazy danych dla celów wdrożenia i utrzymania zainstalowanych systemów użytkowych z możliwością rozszerzenia o obszar systemu sprzedażowego, d) dostarczenie dedykowanego serwera dla obsługi lokalnej sieci oraz zdalnego dostępu stanowisk aplikacyjnych systemów wymienionych w pkt. 1 - parametry nie mniejsze niż: procesor min. 2 rdzenie, Hdd min 500 GB, napęd dvd-rw, RAM min. 4GB ddr3, obudowa, System operacyjny Windows, Monitor min 19 cali, Myszka, Klawiatura, Wymagane okablowanie, monitor dotykowy (serwer), szczegółowe parametry serwera zostaną określone w kompleksowej analizie przedwdrożeniowej, e) dostawa sprzętu komputerowego do obsługi stanowisk sprzedaży: - terminal komputerowy z ekranem dotykowym 7 szt. + 1 rezerwa (razem 8 szt.) z modułem kasy fiskalnej - przeznaczony do obsługi stanowisk sprzedaży biletów wstępu, wydawnictw i pamiątek - kompatybilny z dostarczonymi programami (moduł handlowy i magazynowy), - drukarka fiskalna z obcinaczem i kopią elektroniczną + szuflada do pieniędzy (7 szt. w tym jedna bez szuflady) + 1 rezerwa (razem 8 szt.), - drukarka do wydruku biletów wstępu (wydruk na druku biletu - wskazanych danych w ustalonych miejscach) - 7 szt. + 1 rezerwa (razem 8 szt.), - drukarka (mono) do wydruku faktur i zestawień wynikających z obsługi modułu handlowego i magazynowego (wydruk na kartkach formatu A-4). 7 szt. + 1 rezerwa (razem 8 szt.), Wykonawca może zaproponować drukarki wykonujące więcej niż jedną funkcję zamiast oddzielnych. - skaner kodów kreskowych - 7 szt., Wymagane okablowanie do całego sprzętu, w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia. f) bilet wstępu zostanie opracowany przez Zamawiającego, w wyznaczonych polach powinny zostać wydrukowane takie dane jak: numer biletu, data i godzina sprzedaży, ilość sprzedanych biletów, rodzaj biletów - możliwość zapisu przy użyciu kilku słów jednocześnie (definicje określane przez Zamawiającego, zgodne z danymi w module handlowym), cena biletu jednostkowego, przy czym podczas kompleksowej analizy wdrożeniowej zostanie określone rozmieszczenie poszczególnych elementów, g) zintegrowanie poszczególnych modułów z systemami funkcjonującymi w Muzeum. 2. Dane techniczne ogólne: 1) System działa w architekturze Klient-Serwer - rozumianej jako sytuacja, w której baza danych znajduje się na serwerze centralnym obsługującym zarządzanie i przetwarzanie danych. Poszczególne aplikacje pracując na stacjach roboczych otrzymują z serwera wyniki obliczeń jednak również same mogą wykonywać indywidualne zadania systemu nie angażując serwera. 2) System powinien być zintegrowany pod względem przepływu informacji. Informacja raz wprowadzona do systemu w jakimkolwiek z modułów jest wykorzystywana we wszystkich innych. 3) System powinien umożliwiać rozbudowę o kolejne moduły, w szczególności uwzględniać rozszerzenie o moduł obsługi kas fiskalnych i kas biletowych. 4) Wszystkie wymagane funkcjonalności muszą pochodzić od jednego dostawcy. 5) System powinien zapewniać ciągły dostęp do aktualnych danych i działać w trybie online, zapewniać aktualizację informacji w bazach danych podczas rutynowych czynności wykonywanych na stanowiskach pracy. 6) System zapewnia udostępnienie danych innym systemom używanym przez Zamawiającego w formie i zakresie ustalonym w trakcie wdrożenia wykorzystując jeden ze standardowych formatów wymiany danych, np. dbf, xml, txt, xls, rtf, html. 7) System musi posiadać polski interfejs i instrukcję obsługi w języku polskim. 8) Ze względu na posiadaną przez Zamawiającego infrastrukturę System musi umożliwiać pracę aplikacji w środowisku MS Windows XP, MS Windows 7 i wyższych. 9) System powinien zapewniać wystawianie dokumentów oraz prowadzenie rozliczeń i ewidencji księgowej w pełnej zgodności z Ustawą o rachunkowości i innymi obowiązującymi przepisami regulującymi w/w zakresy. 10) Wykonawca dostarczy nośnik zawierający Systemy oraz udzieli bezterminowej licencji na używanie dostarczonego oprogramowania; wszystkie aplikacje muszą być dostarczone w najnowszych, dostępnych wersjach, a w zakresie funkcjonalnym zgodnym z dostarczoną dokumentacją, przy czym nie mniejsza niż w Specyfikacji. 11) Parametry dotyczące wydajności pracy na serwerze: - akceptowany średni czas odpowiedzi dla typowych transakcji w warunkach rzeczywistych: 3 sekundy, - maksymalny czas odpowiedzi dla transakcji w warunkach rzeczywistych - 30 sekund. 12) System powinien zapewnić tworzenie kopii danych w trakcie działania systemu, 13) System powinien umożliwić eksport i import danych z bazy danych w formacie tekstowym z uwzględnieniem polskiego standardu znaków. 14) System powinien posiadać mechanizmy umożliwiające zapis i przeglądanie danych o logowaniu użytkowników do systemu pozwalające na uzyskanie informacji o czasie i miejscu pracy, wykonywanych przez nich czynności z możliwością analizy historii zmienianych wartości danych. 15) W logach systemu monitorowane powinny być wszystkie zmiany w bazie danych, system umożliwi łatwe utrzymanie zbioru standardowych raportów (dodawanie, modyfikowanie, usuwanie raportów). 16) W ramach systemu zapewnione powinno być oprogramowanie narzędziowe pozwalające na definiowanie i generowanie dowolnych zestawień i raportów związanych z zawartością informacyjną bazy danych. Raporty muszą mieć możliwość wywoływania przez użytkownika z poziomu aplikacji; umożliwiają eksport danych do xls, rtf. 17) W systemie powinny być zaimplementowane mechanizmy walidacji haseł zgodnie z wymaganiami ustawowymi przewidzianymi dla rodzaju danych przetwarzanych przez system. 18) Wykorzystanie jednolitych standardów programistycznych dla wszystkich aplikacji będących integralną częścią systemu. 19) Zaimplementowany system uprawnień powinien umożliwić definiowanie uprawnień na poziomie użytkowników i grup użytkowników. 20) W systemie dostępna jest pomoc kontekstowa dla wszystkich modułów w języku polskim. 21) Językiem obowiązującym w systemie musi być język polski - dotyczy to wszystkich ekranów, menu, raportów, komunikatów, wprowadzania, wyświetlania, sortowania i drukowania. W takim samym zakresie obowiązuje dostępność polskich znaków językowych. 22) System musi być zgodny z aktualnie obowiązującym na terenie Polski prawem, w tym o ochronie danych osobowych. 23) Przy zmianie ustawodawstwa regulującego zasady działania systemu Wykonawca na bieżąco dostosuje system do zmienionych wymogów prawnych. 3. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w części III Przedmiot zamówienia Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej oraz ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej. Dopuszcza się realizację części zamówienia przez podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany do dołączenia do oferty przewidywanego zakresu prac, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy. Przy podpisywaniu umowy niezbędne będzie dostarczenie umów zawartych z podwykonawcami, przy czym zakres ich prac powinien być tożsamy z tym określonym w dokumentach dołączanych do oferty..

Załączniki:
Pobierz (ogłoszenie 70557-2013.zip)ogłoszenie 70557-2013.zip[ ]7 Kb10.05.2013 08:37
Pobierz (specyfikacja.docx)specyfikacja.docx[ ]67 Kb10.05.2013 08:38
Pobierz (załącznik nr 1 wzór oferty.docx)załącznik nr 1 wzór oferty.docx[ ]25 Kb10.05.2013 08:38
Pobierz (załącznik nr 2 wzór oświadczenia.docx)załącznik nr 2 wzór oświadczenia.docx[ ]23 Kb10.05.2013 08:38
Pobierz (załącznik nr 3 wzór oświadczenia.docx)załącznik nr 3 wzór oświadczenia.docx[ ]23 Kb10.05.2013 08:38
Pobierz (załącznik nr 4, wzór oświadczenia.docx)załącznik nr 4, wzór oświadczenia.docx[ ]23 Kb10.05.2013 08:38
Pobierz (załącznik nr 5, wzór umowy.docx)załącznik nr 5, wzór umowy.docx[ ]35 Kb10.05.2013 08:38
Pobierz (74193-2013.zip)OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA[ ]0.8 Kb13.05.2013 21:26
Pobierz (zmiana siwz - zmiana terminu wykonania zamówienia.docx)Zmiana terminu wykonania zamówienia[ ]15 Kb13.05.2013 21:27

Więcej…

Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie na wykonanie projektu plastycznego i wykonawczego II części wystawy stałej w Domu Eskenów pt. Toruń i jego historia złożono dwie ważne oferty:

 1. a)Oferta nr 1:

ASC Studio Projektowanie Wnętrz Anna Skołożyńska – Cieciera

Roszczep 20, 05-205 Klembów

Ilość punktów: 100

 1. b)Oferta nr 2:

Sowa-Szenk s.c. Agnieszka Sowa-Szenk, Tomasz Szenk

Ul. K. A. Hlonda 2/4/6, 50-329 Wrocław

Ilość punktów: 92

Wybrano ofertę najkorzystniejszą:

Oferta nr 1: ASC Studio Projektowanie Wnętrz Anna Skołożyńska – Cieciera

Termin podpisania umowy: 13.05.2013 r.

Muzeum Okręgowe w Toruniu z siedzibą przy ul. Rynek Staromiejski 1

Ogłasza nabór ofertna najem i zagospodarowanie


lokalu użytkowego o powierzchni 13,3 m2 położonego w Toruniu przy ul. Rynek Staromiejski 1, składającego się z jednego pomieszczenia usytuowanego na parterze od strony południowej w Ratuszu Staromiejskim – zgodnie z planem stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

 1. 1.Lokal składa się z jednego pomieszczenia z wejściem od strony południowej, przy bankomacie.
 2. 2.Lokal wyposażony w przyłącze energetyczne o mocy 500 W
 3. 3.Najemca jest zobowiązany udostępniać drogę przez lokal w godzinach otwarcia lokalu dla najemcy pomieszczenia obok (bankomat). W lokalu znajdują się drzwi, których nie należy zastawiać.
 4. 4.możliwość obejrzenia lokalu w dni robocze, w godzinach 10.00-14.00, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu wizyty z Kierownikiem Działu Technicznego, p. Grzegorzem Heberlejn (Tel. 56-622-70-38 wew. 6 lub 501-155-305).
  1. II.Informacje ogólne
  2. 1.Dopuszcza się prowadzenie przez Najemcę działalności polegającej na sprzedaży pamiątek.
  3. 2.Najemca jest zobowiązany do wykonania wszystkich prac remontowych na własny koszt. W przypadku poboru prądu o mocy większej niż wskazana w niniejszym ogłoszeniu w części I, Najemca, po przedstawieniu projektu, uzyskaniu zgody właściciela lokalu i innych niezbędnych uzgodnień lub pozwoleń, wykona konieczne prace we własnym zakresie.
  4. 3.Najemca wyposaża lokal w niezbędne do działalności urządzenia i instalacje oraz dokonuje aranżacji pomieszczeń na własny koszt według projektu uzgodnionego z właścicielem lokalu. Uzgodnienia i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lokalu są obowiązkiem Najemcy.
  5. 4.Wszelkie zmiany w zakresie konstrukcji, układu funkcjonalnego i wyposażenia przed ich wprowadzeniem wymagają opracowania projektowego, uzgodnienia z właścicielem, uzyskania niezbędnych opinii i wszystkich wymaganych przez przepisy prawa pozwoleń związanych z prowadzeniem lokalu o profilu zaproponowanym przez najemcę pozwoleń, w tym pozwolenia na budowę (w zakresie wymaganym prawem budowlanym).
  6. 5.Wyposażenie, usprawnienia, nowe urządzenia są montowane na koszt Najemcy, po uzgodnieniu z właścicielem, bez dochodzenia zwrotu poniesionych nakładów od właściciela, zarówno w czasie trwania umowy, jak i po jej ustaniu.
  7. 6.Prace remontowe oraz wyposażenie lokalu należy przeprowadzić w czasie i w sposób nie kolidujący z pracą Muzeum oraz innych najemców.
  8. 7.Nie dopuszcza się podnajmowania przedmiotu umowy osobom trzecim.
  9. 8.Wywoławczy miesięczny czynsz wynosi 150 zł za 1 m2 brutto.
  10. 9.Czas zawarcia umowy – umowa na czas nieokreślony.
  11. 10.Pozostałe warunki dotyczące najmu lokalu są zawarte we wzorze umowy, zamieszczonym na stronie internetowej: www.muzeum.torun.pl, (BIP) przy czym wynajmujący zastrzega sobie wprowadzenie do umowy postanowień wynikających z wybranej oferty.
   1. III.Oświadczenia i dokumenty, które należy przedstawić z ofertą.
   2. 1.Oferent jest zobowiązany do:
 • przedstawienia informacji, czy wynajmował dotychczas lokale i jaką działalność w nich prowadził,
 • przedstawienia proponowanego miesięcznego czynszu (brutto za 1m2)
 • przedstawienia w formie opisowej lub w projekcie technicznym – prac remontowych adaptacyjnych, które zamierza przeprowadzić w lokalu,
 • przedstawienia oświadczenia o przewidywanym terminie rozpoczęcia działalności,
 • przedstawienia oświadczenia, że zobowiązuje się do przeprowadzenia wszystkich prac adaptacyjnych na własny koszt, zgodnie z prawem budowlanym oraz uzyska wszystkie wymagane prawem ekspertyzy i zezwolenia,
 • określenia terminu uruchomienia proponowanej działalności,
 • przedstawienia oświadczenia, że zobowiązuje się do sponsorowania Muzeum Okręgowego w wysokości 10% kwoty rocznego czynszu netto,
 • przedstawienia oświadczenia, że zobowiązuje się do wniesienia kaucji w wysokości 3 miesięcznego czynszu w okresie miesiąca od podpisania umowy.
 1. 2.Oferta powinna także zawierać:
 • Nazwę oferenta,
 • Telefony kontaktowe,
 • REGON, NIP
 • Dokument potwierdzający, że ofertę podpisała osoba lub osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta (potwierdzoną za zgodność przez Oferenta kserokopię) lub pełnomocnictwo do reprezentowania,
 • Aktualny wyciąg z właściwego rejestru (np. KRS, wpis do ewidencji działalności gospodarczej), wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert (potwierdzoną za zgodność przez Oferenta kserokopię),
 • Aktualne zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające niezaleganie z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskano przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert (potwierdzoną za zgodność przez Oferenta kserokopię),
 • Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające niezaleganie z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzające uzyskanie przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji  właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert (potwierdzoną za zgodność przez Oferenta kserokopię).
 1. 3.Oferent, który nie przedstawi powyższych oświadczeń i dokumentów zostanie wykluczony z postępowania.
 2. 4.Muzeum nie zwraca ewentualnych kosztów przygotowania oferty.
  1. IV.Informacje dotyczące procedury wykonania wyboru oferty:
  2. 1.Oferty należy składać do dnia 23.05.2013 r. do godz. 10.00 w siedzibie Muzeum Okręgowego w Toruniu – w Ratuszu Staromiejskim w sekretariacie (pokój 319) w zamkniętych kopertach oznakowanych: wynajem pomieszczenia w Ratuszu.
  3. 2.Oferty można także przesłać pocztą na adres Muzeum Okręgowego – decyduje data wpływu do Muzeum Okręgowego.
  4. 3.W przypadku pytań dotyczących złożonej oferty Muzeum zastrzega sobie możliwość skierowania do Oferenta dodatkowych pytań. Brak odpowiedzi będzie uznawany za rezygnację z uczestnictwa w postępowaniu.
  5. 4.Oferta będzie oceniana ze względu na:
   1. a)cenę                                            - 80%
   2. b)zakres wykonywanych- 20%
   3. 5.Kryterium oceny - cena:

Ocena zostanie wyliczona zgodnie ze wzorem:

Cena najwyższa za 1m2               x 100 pkt x waga kryterium (80%)

Cena najniższa za 1m2

 1. 6.Kryterium oceny - zakres wykonywanych prac:

Ocena zostanie wyliczona zgodnie ze wzorem:

Ilość otrzymanych punktów x waga kryterium (20%)

W zależności od proponowanego zakresu prac oferta otrzyma ilość punktów od 1 do 100. Oceny dokona komisja powołana przez Muzeum.

 1. 7.Muzeum zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

O rozstrzygnięciu naboru ofert, unieważnieniu postępowania, przedłużenia terminu oceny ofert Oferenci zostaną powiadomieni do dnia 29.05.2013 r. 

Załączniki:
Pobierz (ogłoszenie.docx)ogłoszenie.docx[ ]19 Kb07.05.2013 13:48
Pobierz (WZÓR UMOW1.docx)WZÓR UMOW1.docx[ ]19 Kb07.05.2013 13:49
Pobierz (Rzut parteru.pdf)Rzut parteru.pdf[ ]337 Kb07.05.2013 13:49

Drugie postępowanie na wykonanie projektu plastycznego i wykonawczego II części wystawy stałej w Domu Eskenów pt. Toruń i jego historia.
Numer ogłoszenia: 59361 - 2013; data zamieszczenia: 18.04.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Okręgowe w Toruniu , ul. Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 622-70-38.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeum.torun.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Drugie postępowanie na wykonanie projektu plastycznego i wykonawczego II części wystawy stałej w Domu Eskenów pt. Toruń i jego historia..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: 1. projektu plastycznego - opis i rysunki, 2. projektu wykonawczego z częścią opisową i rysunkami wraz z zestawieniem materiałowym, przedmiarami i kosztorysem (wartość netto i brutto w odniesieniu do wskazanych w projekcie elementów), 3. nadzoru autorskiego podczas wykonywanych prac aranżacyjnych i montażowych II etapu wystawy stałej (Toruń i jego historia) w oddziale Muzeum: Dom Eskenów (ul. Łazienna 16, 87-100 Toruń) oraz pomieszczeń edukacyjnych. Projekty dotyczą następujących pomieszczeń: ekspozycja: dwie sale na I piętrze i na II piętrze budynku przy ul. Łaziennej 16 (rzuty: załącznik nr 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zdjęcia załącznik nr 4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia), pomieszczenia edukacyjne: w piwnicy budynku przy ul. Łaziennej 16 (rzuty: załącznik nr 5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zdjęcia załącznik nr 6 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia). Podstawą wykonania projektów jest scenariusz wystawy stałej Toruń i jego historia, a w szczególności część odnosząca się do od czasów nowożytnych do 1945 (załącznik nr 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) oraz koncepcja autorstwa p. Anny Skołożyńskiej-Cieciera odnosząca się do całości wystawy Toruń i jego historia. Zaprojektowana część wystawy w ramach II etapu musi być spójna pod względem plastycznym z wykonaną w ramach I etapu częścią wystawy Prahistoria i średniowiecze zlokalizowanej na parterze budynku. W projekcie powinny zostać uwzględnione rozwiązania wskazane w koncepcji autorstwa Anny Skołożyńskiej-Cieciera. Zamawiający zastrzega sobie konieczność przeprowadzenia konsultacji przy poszczególnych elementach projektowych, sposób konsultowania zostanie ustalony przy podpisywaniu umowy. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania w ramach zamówienia projektu grafik. Ostateczne opracowania projektowe powinny zostać złożone w siedzibie Zamawiającego do dnia 3.06.2013 r. Zamawiający do dnia 12.06.2013 r. przedstawi uwagi do projektu. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania poprawek w projekcie do dnia 21.06.2013 r. Wytyczne dotyczące wykonywanych opracowań projektowych: a) dostęp do żarówek, świetlówek lub innych elementów umożliwiający ich wymianę, b) zaprojektowanie instalacji elektrycznej w sposób bezpieczny i umożliwiający ewentualną naprawę lub wymianę elementów instalacji, c) w ramach projektu wykonawczego należy przedstawić projekty techniczne instalacji elektrycznych, d) dostęp do okien i drzwi, w sposób umożliwiający ich swobodne otworzenie, np. w celu umycia, e) montaż elementów aranżacyjnych w sposób gwarantujący ich stabilność i bezpieczeństwo dla użytkowników - pracowników Zamawiającego i zwiedzających, f) montaż elementów aranżacyjnych w sposób umożliwiający ich regularne czyszczenie, g) projekty gablot lub innych elementów aranżacyjnych o podobnym charakterze powinny gwarantować jak największą szczelność i zabezpieczenie przed kurzem oraz bezpieczeństwo zbiorów - dostosowana do obiektów nośność półek lub elementów o podobnej funkcjonalności, użycie w gablotach materiałów np. szkła bezpiecznego i rozwiązań technicznych gwarantujących bezpieczeństwo eksponatów i użytkowników wystawy, zastosowanie bezpiecznych, wygodnych w użytkowaniu zamków lub zamknięć, h) zastosowanie rozwiązań technicznych, które zabezpieczą przed uszkodzeniem elementów aranżacyjnych oraz przed wypadkami użytkowników (pracowników i zwiedzających) podczas zwykłego korzystania z wystawy (w tym takie czynności, jak: zwiedzanie, korzystanie przez osoby zwiedzające z urządzeń i instalacji interaktywnych, czyszczenie, konserwacja oraz wymiana materiałów eksploatacyjnych), i) uwzględnienie w projekcie szczególnych warunków eksponowania zabytków, określonych przez Zamawiającego, j) zastosowanie oświetlenia ledowego, możliwa zmiana na inny typ oświetlenia w poszczególnych przypadkach, pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego, k) zastosowanie materiałów i rozwiązań technicznych gwarantujących trwałość wykonanej aranżacji przez co najmniej 15 lat (projektowana wystawa ma charakter stały), l) zaproponowanie zewnętrznej formy prezentowania programów multimedialnych określonych w koncepcji, przy czym w zestawieniach materiałowych należy wskazać rodzaj sprzętu, wymiary i inne parametry niezbędne z punktu widzenia aranżacji, m) określenie sposobu wykonania elementów aranżacyjnych przy użyciu nazw powszechnie używanych, bez nazw własnych producentów, kolorystyki przy użyciu skali barw RAL. Wszystkie materiały powinny być zgodne z Polskimi Normami lub normami obowiązującymi na obszarze Unii Europejskiej, implementowanymi przez prawo RP. W przypadku wskazania nazwy producenta powinna być dopuszczona możliwość wykonania równoważnego, ze wskazaniem specyfikacji technicznej elementów. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej oraz ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej. Dopuszcza się realizację części zamówienia przez podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany do dołączenia do oferty przewidywanego zakresu prac, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy. Przy podpisywaniu umowy niezbędne będzie dostarczenie umów zawartych z podwykonawcami, przy czym zakres ich prac powinien być tożsamy z tym określonym w dokumentach dołączanych do oferty..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.42.12.00-3, 79.42.11.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 21.06.2013.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje tego warunku

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, min. 2 zamówienia na wykonanie projektu plastycznego i wykonawczego wystawy stałej lub czasowej o charakterze historycznym,

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje tego warunku

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże minimum jedną osobę z uprawnieniami do projektowania w zakresie instalacji elektrycznych

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę 40.000 zł

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków,

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą na potrzeby niniejszego warunku, rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej: - o charakterze niezależnym od stron, - którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, - którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, której nie można przypisać drugiej stronie. Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar, inne klęski żywiołowe, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej. 2. Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron, 3. Powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony, 4. Zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi bądź okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy - zmianie mogą ulec termin realizacji umowy bądź terminy wynikające z harmonogramów płatności, 5. Zmiana terminów realizacji zamówienia z przyczyn zależnych od Wykonawcy, jeżeli Zamawiający wyrazi zgodę, 6. Gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności w zakresie zmiany przedmiotu zamówienia, terminu realizacji.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.muzeum.torun.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Muzeum Okręgowe w Toruniu Rynek Staromiejski 1 87-100 Toruń..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.04.2013 godzina 10:00, miejsce: Siedziba Muzeum Okręgowego w Toruniu, Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki:
Pobierz (Sale.edukacyjne.w.Domu.Eskenów_3zał nr 7.docx)Sale.edukacyjne.w.Domu.Eskenów_3zał nr 7.docx[ ]891 Kb18.04.2013 15:24
Pobierz (SIWZ.docx)SIWZ.docx[ ]42 Kb18.04.2013 15:24
Pobierz (załącznik nr 8 wzór oferty.docx)załącznik nr 8 wzór oferty.docx[ ]24 Kb18.04.2013 15:25
Pobierz (załącznik nr 9 wzór oświadczenia.docx)załącznik nr 9 wzór oświadczenia.docx[ ]22 Kb18.04.2013 15:25
Pobierz (załącznik nr 11 wzór oświadczenia.docx)załącznik nr 11 wzór oświadczenia.docx[ ]23 Kb18.04.2013 15:25
Pobierz (załącznik nr 12 wzór umowy.docx)załącznik nr 12 wzór umowy.docx[ ]48 Kb18.04.2013 15:25
Pobierz (załącznik nr 10 wzór oświadczenia.docx)załącznik nr 10 wzór oświadczenia.docx[ ]24 Kb18.04.2013 15:26
Pobierz (rzuty zał nr 3 i 5.zip)rzuty zał nr 3 i 5.zip[ ]8256 Kb18.04.2013 15:27
Pobierz (Projekt koncepcyjny wystawy zał nr 2.zip)Projekt koncepcyjny wystawy zał nr 2.zip[ ]1800 Kb18.04.2013 15:27
Pobierz (scenariusz merytoryczny i pomysły plastycznedo XIX wieku.doc)scenariusz merytoryczny i pomysły plastycznedo XIX wieku.doc[ ]12780 Kb18.04.2013 15:28
Pobierz (scenariusz merytoryczny II wojna światowa.doc)scenariusz merytoryczny II wojna światowa.doc[ ]15360 Kb18.04.2013 15:28
Pobierz (scenariusz merytoryczny - nowożytność.doc)scenariusz merytoryczny - nowożytność.doc[ ]1361 Kb18.04.2013 15:29
Pobierz (scenariusz merytoryczny II RP.doc)scenariusz merytoryczny II RP.doc[ ]21720 Kb18.04.2013 15:29
Pobierz (Zdjęcia piwnica 1.zip)Zdjęcia piwnica 1.zip[ ]6069 Kb18.04.2013 15:30
Pobierz (Zdjęcie piwnica 2.zip)Zdjęcie piwnica 2.zip[ ]10486 Kb18.04.2013 15:30
Pobierz (realizacja I etapu wystawy.zip)realizacja I etapu wystawy.zip[ ]23549 Kb18.04.2013 15:31
Pobierz (Antresola I piętro 1.zip)Antresola I piętro 1.zip[ ]8234 Kb18.04.2013 15:31
Pobierz (Atresola I piętro 2.zip)Atresola I piętro 2.zip[ ]3336 Kb18.04.2013 15:32
Pobierz (Sala 1 I piętro A.zip)Sala 1 I piętro A.zip[ ]11399 Kb18.04.2013 15:32
Pobierz (Sala 1 I piętro B.zip)Sala 1 I piętro B.zip[ ]11679 Kb18.04.2013 15:33
Pobierz (Sala 2 I piętro A.zip)Sala 2 I piętro A.zip[ ]13894 Kb18.04.2013 15:33
Pobierz (Sala 2 I piętro B.zip)Sala 2 I piętro B.zip[ ]14518 Kb18.04.2013 15:34
Pobierz (zmiana specyfikacji 1.docx)zmiana specyfikacji 1.docx[ ]12 Kb22.04.2013 09:50
Pobierz (odpowiedź na pytania 1-3.docx)odpowiedź na pytania 1-3.docx[ ]14 Kb22.04.2013 09:51
Pobierz (Odpowiedż na pytanie 4 II część wystawy stałej w Domu Eskenów.pdf)Odpowiedż na pytanie 4 II część wystawy stałej w Domu Eskenów.pdf[ ]332 Kb24.04.2013 11:48

Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje, że postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego zadania:

Wykonanie projektu plastycznego i wykonawczego II części wystawy stałej w Domu Eskenów pt. Toruń i jego historia zostało unieważnione w dniu 18.04.2013 r.

Podstawa faktyczna:

nie złożono żadnej oferty.

Podstawa prawna:

art. 93. pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych: nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu.

Muzeum Okręgowe w Toruniu ogłasza przetarg na wykonanie

projektu plastycznego i wykonawczego II części wystawy stałej w Domu Eskenów pt. Toruń i jego historia.
  data zamieszczenia: 11.04.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Okręgowe w Toruniu , ul. Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 622-70-38.

 

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeum.torun.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie projektu plastycznego i wykonawczego II części wystawy stałej w Domu Eskenów pt. Toruń i jego historia..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: 1. projektu plastycznego - opis i rysunki, 2. projektu wykonawczego z częścią opisową i rysunkami wraz z zestawieniem materiałowym, przedmiarami i kosztorysem (wartość netto i brutto w odniesieniu do wskazanych w projekcie elementów), 3. nadzoru autorskiego podczas wykonywanych prac aranżacyjnych i montażowych II etapu wystawy stałej (Toruń i jego historia) w oddziale Muzeum: Dom Eskenów (ul. Łazienna 16, 87-100 Toruń) oraz pomieszczeń edukacyjnych. Projekty dotyczą następujących pomieszczeń: ekspozycja: dwie sale na I piętrze i na II piętrze budynku przy ul. Łaziennej 16 (rzuty: załącznik nr 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zdjęcia załącznik nr 4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ), pomieszczenia edukacyjne: w piwnicy budynku przy ul. Łaziennej 16 (rzuty: załącznik nr 5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zdjęcia załącznik nr 6 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia). Podstawą wykonania projektów jest scenariusz wystawy stałej Toruń i jego historia, a w szczególności część odnosząca się do od czasów nowożytnych do 1945 (załącznik nr 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) oraz koncepcja autorstwa p. Anny Skołożyńskiej-Cieciera odnosząca się do całości wystawy Toruń i jego historia. Zaprojektowana część wystawy w ramach II etapu musi być spójna pod względem plastycznym z wykonaną w ramach I etapu częścią wystawy Prahistoria i średniowiecze zlokalizowanej na parterze budynku. W projekcie powinny zostać uwzględnione rozwiązania wskazane w koncepcji autorstwa Anny Skołożyńskiej-Cieciera. Zamawiający zastrzega sobie konieczność przeprowadzenia konsultacji przy poszczególnych elementach projektowych, sposób konsultowania zostanie ustalony przy podpisywaniu umowy. Ostateczne opracowania projektowe powinny zostać złożone w siedzibie Zamawiającego do dnia 27.05.2013 r. Zamawiający do dnia 5.06.2013 r. przedstawi uwagi do projektu. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania poprawek w projekcie do dnia 14.06.2013 r. Wytyczne dotyczące wykonywanych opracowań projektowych: - dostęp do żarówek, świetlówek lub innych elementów umożliwiający ich wymianę, - zaprojektowanie instalacji elektrycznej w sposób bezpieczny i umożliwiający ewentualną naprawę lub wymianę elementów instalacji, -w ramach projektu wykonawczego należy przedstawić projekty techniczne instalacji elektrycznych, - dostęp do okien i drzwi, w sposób umożliwiający ich swobodne otworzenie, np. w celu umycia, - montaż elementów aranżacyjnych w sposób gwarantujący ich stabilność i bezpieczeństwo dla użytkowników - pracowników Zamawiającego i zwiedzających, -montaż elementów aranżacyjnych w sposób umożliwiający ich regularne czyszczenie, - projekty gablot lub innych elementów aranżacyjnych o podobnym charakterze powinny gwarantować jak największą szczelność i zabezpieczenie przed kurzem oraz bezpieczeństwo zbiorów - dostosowana do obiektów nośność półek lub elementów o podobnej funkcjonalności, użycie w gablotach materiałów np. szkła bezpiecznego i rozwiązań technicznych gwarantujących bezpieczeństwo eksponatów i użytkowników wystawy, zastosowanie bezpiecznych, wygodnych w użytkowaniu zamków lub zamknięć, - zastosowanie rozwiązań technicznych, które zabezpieczą przed uszkodzeniem elementów aranżacyjnych oraz przed wypadkami użytkowników (pracowników i zwiedzających) podczas zwykłego korzystania z wystawy (w tym takie czynności, jak: zwiedzanie, korzystanie przez osoby zwiedzające z urządzeń i instalacji interaktywnych, czyszczenie, konserwacja oraz wymiana materiałów eksploatacyjnych), - uwzględnienie w projekcie szczególnych warunków eksponowania zabytków, określonych przez Zamawiającego, - zastosowanie oświetlenia ledowego, możliwa zmiana na inny typ oświetlenia w poszczególnych przypadkach, pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego, - zastosowanie materiałów i rozwiązań technicznych gwarantujących trwałość wykonanej aranżacji przez co najmniej 15 lat (projektowana wystawa ma charakter stały), - zaproponowanie zewnętrznej formy prezentowania programów multimedialnych określonych w koncepcji, przy czym w zestawieniach materiałowych należy wskazać rodzaj sprzętu, wymiary i inne parametry niezbędne z punktu widzenia aranżacji, - określenie sposobu wykonania elementów aranżacyjnych przy użyciu nazw powszechnie używanych, bez nazw własnych producentów, kolorystyki przy użyciu skali barw RAL. Wszystkie materiały powinny być zgodne z Polskimi Normami lub normami obowiązującymi na obszarze Unii Europejskiej, implementowanymi przez prawo RP. W przypadku wskazania nazwy producenta powinna być dopuszczona możliwość wykonania równoważnego, ze wskazaniem specyfikacji technicznej elementów. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej oraz ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej. Dopuszcza się realizację części zamówienia przez podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany do dołączenia do oferty przewidywanego zakresu prac, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy. Przy podpisywaniu umowy niezbędne będzie dostarczenie umów zawartych z podwykonawcami, przy czym zakres ich prac powinien być tożsamy z tym określonym w dokumentach dołączanych do oferty..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.42.12.00-3, 79.42.11.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 14.06.2013.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje tego warunku

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, min. 2 zamówienia na wykonanie projektu plastycznego i wykonawczego wystawy stałej lub czasowej o charakterze historycznym,

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje tego warunku

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże minimum jedną osobę z uprawnieniami do projektowania w zakresie instalacji elektrycznych

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę 350.000 zł

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków,

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą na potrzeby niniejszego warunku, rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej: - o charakterze niezależnym od stron, - którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, - którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, której nie można przypisać drugiej stronie. Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar, inne klęski żywiołowe, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej. 2. Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron, 3. Powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony, 4. Zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi bądź okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy - zmianie mogą ulec termin realizacji umowy bądź terminy wynikające z harmonogramów płatności, 5. Zmiana terminów realizacji zamówienia z przyczyn zależnych od Wykonawcy, jeżeli Zamawiający wyrazi zgodę, 6. Gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności w zakresie zmiany przedmiotu zamówienia, terminu realizacji.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.muzeum.torun.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Muzeum Okręgowe w Toruniu Rynek Staromiejski 1 87-100 Toruń.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.04.2013 godzina 10:00, miejsce: Siedziba Muzeum Okręgowego w Toruniu, Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki:
Pobierz (Specyfikacja wystawa stała DE II etap.doc)Specyfikacja wystawa stała DE II etap.doc[ ]187 Kb11.04.2013 13:17
Pobierz (załącznik nr 8 wzór oferty.docx)załącznik nr 8 wzór oferty.docx[ ]24 Kb11.04.2013 13:17
Pobierz (załącznik nr 9 wzór oświadczenia.docx)załącznik nr 9 wzór oświadczenia.docx[ ]23 Kb11.04.2013 13:18
Pobierz (załącznik nr 10 wzór oświadczenia.docx)załącznik nr 10 wzór oświadczenia.docx[ ]23 Kb11.04.2013 13:18
Pobierz (załącznik nr 11 wzór oświadczenia.docx)załącznik nr 11 wzór oświadczenia.docx[ ]23 Kb11.04.2013 13:18
Pobierz (załącznik nr 12 wzór umowy.docx)załącznik nr 12 wzór umowy.docx[ ]48 Kb11.04.2013 13:19
Pobierz (Sale.edukacyjne.w.Domu.Eskenów_3zał nr 7.docx)Sale.edukacyjne.w.Domu.Eskenów_3zał nr 7.docx[ ]891 Kb11.04.2013 13:19
Pobierz (Projekt koncepcyjny wystawy zał nr 2.zip)Projekt koncepcyjny wystawy zał nr 2.zip[ ]1800 Kb11.04.2013 13:39
Pobierz (rzuty zał nr 3 i 5.zip)rzuty zał nr 3 i 5.zip[ ]8256 Kb11.04.2013 13:40
Pobierz (scenariusz merytoryczny - nowożytność.doc)scenariusz merytoryczny - nowożytność.doc[ ]1361 Kb11.04.2013 13:53
Pobierz (scenariusz merytoryczny II RP.doc)scenariusz merytoryczny II RP.doc[ ]21720 Kb11.04.2013 13:54
Pobierz (scenariusz merytoryczny i pomysły plastycznedo XIX wieku.doc)scenariusz merytoryczny i pomysły plastycznedo XIX wieku.doc[ ]12780 Kb11.04.2013 13:54
Pobierz (scenariusz merytoryczny II wojna światowa.doc)scenariusz merytoryczny II wojna światowa.doc[ ]15360 Kb11.04.2013 13:55
Pobierz (Zdjęcia piwnica 1.zip)Zdjęcia piwnica 1.zip[ ]6069 Kb11.04.2013 14:29
Pobierz (Zdjęcie piwnica 2.zip)Zdjęcie piwnica 2.zip[ ]10486 Kb11.04.2013 14:29
Pobierz (Antresola I piętro 1.zip)Antresola I piętro 1.zip[ ]8234 Kb11.04.2013 14:37
Pobierz (Atresola I piętro 2.zip)Atresola I piętro 2.zip[ ]3336 Kb11.04.2013 14:38
Pobierz (Sala 1 I piętro A.zip)Sala 1 I piętro A.zip[ ]11399 Kb11.04.2013 14:38
Pobierz (Sala 1 I piętro B.zip)Sala 1 I piętro B.zip[ ]11679 Kb11.04.2013 14:38
Pobierz (Sala 2 I piętro A.zip)Sala 2 I piętro A.zip[ ]13894 Kb11.04.2013 14:39
Pobierz (Sala 2 I piętro B.zip)Sala 2 I piętro B.zip[ ]14518 Kb11.04.2013 14:39
Pobierz (realizacja I etapu wystawy.zip)realizacja I etapu wystawy.zip[ ]23549 Kb11.04.2013 14:40
Więcej artykułów…