Toruń: wykonanie programów multimedialnych na wystawę stałą w oddziale Muzeum Okręgowego w Toruniu - Muzeum Podróżników.
Numer ogłoszenia: 222335 - 2012; data zamieszczenia: 18.10.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 205409 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Okręgowe w Toruniu, ul. Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 622-70-38, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonanie programów multimedialnych na wystawę stałą w oddziale Muzeum Okręgowego w Toruniu - Muzeum Podróżników..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie programów multimedialnych oraz przygotowanie oprawy muzycznej, nagranie głosu Pani E. Dzikowskiej towarzyszącego zwiedzaniu, zainstalowanie odpowiedniego oprogramowania (jeżeli jest to niezbędne ze względu na zastosowaną technikę) oraz zainstalowanie programów w wyznaczonym terminie na sprzęcie wskazanym przez Zamawiającego w budynkach przy ul. Franciszkańskiej 9 i 11 w Toruniu Specyfikacja sprzętu komputerowego została zawarta w załączniku nr 6 do SIWZ. Przedmiot zamówienia został opisany przez: 1) Projekt wykonawczy stanowiący załącznik nr 5 do specyfikacji Istotnych warunków zamówienia 2) Szczegółowy opis zawarty w niniejszym punkcie. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA: SCENARIUSZ KONTENTU MULTIMEDIALNEGO 1. KIOSK MULTIMEDIALNY: interaktywna baza danych do kiosku multimedialnego; (widok standardowej strony internetowej prezentowanej na interaktywnym ekranie dotykowym) kodowanie interaktywności, animacje 2D, zoom fotografii, przygotowanie scenariusza, produkcja i montaż - 1szt. 2. PREZENTACJE MULTIMEDIALNE DO PROJEKTORÓW: - prezentacje filmowo - ikonograficzne, animacje zoom, animacje 2D, kadrowanie i obróbka materiałów filmowych, montaż obrazu i dźwięku, przygotowanie scenariusza, produkcja i montaż (wszystkie materiały filmowe są już nagrane ) - 3szt w tym: 1) prezentacja wprowadzająca do tematyki Mato Grosso oraz inicjacja Tony Halika na Indianina - na podstawie gotowego materiału filmowego + teksty opisowe jako grafika 2D - czas trwania ok. 4-5min 2) prezentacja - Meksyk - na podstawie zdjęć / ewentualnie krótkie fg. Materiałów filmowych + teksty opisowe jako grafika 2D - czas trwania ok. 4-5min 3) prezentacja - Pierwsi podróżnicy - przedstawienie odkrywców ok. 5 postaci (np. Krzysztof Kolumb) - trasa podróży, na podstawie zdjęć , map, + grafika droga podróży + teksty opisowe jako grafika 2D - czas trwania ok. 4-5min 3. PREZENTACJE MULTIMEDIALNE DO ekranów LED i LCD: prezentacje filmowo - ikonograficzne, kadrowanie i obróbka materiałów filmowych, montaż obrazu i dźwięku, przygotowanie scenariusza, produkcja i montaż - 6szt: 1) film - Taniec Szawantów - na podstawie gotowego materiału filmowego z dźwiękiem + teksty opisowe jako grafika 2D - czas trwania ok. 4-5min, 2) film - Plemię Jivaro - na podstawie gotowego materiału filmowego z dźwiękiem + teksty opisowe jako grafika 2D - czas trwania ok. 4-5min, 3) film - Meksyk/Gwatemala - Proces tkacki - na podstawie gotowego materiału filmowego z dźwiękiem + teksty opisowe jako grafika 2D - czas trwania ok. 4-5min, 4) film - Vajaderos - latający ludzie - na podstawie gotowego materiału filmowego z dźwiękiem + teksty opisowe jako grafika 2D - czas trwania ok. 4-5min, 5) prezentacja - Irian Jaya - prezentecja typu slyde show na podstawie zdjęć + teksty opisowe jako grafika 2D - czas trwania ok. 4-5min, 6) prezentacja - Sposoby podróżowania (wmontowana w kufer podróżny) - prezentacja typu slyde show na podstawie zdjęć + teksty opisowe jako grafika 2D - czas trwania ok. 4-5min, 4. PREZENTACJE MULTIMEDIALNE DO RAMEK CYFROWYCH: prezentacje typu slydeshow, kadrowanie i obróbka materiałów ikonograficznych i zdjęciowych, montaż obrazu, przygotowanie scenariusza, produkcja i montaż, każda prezentacja około 20 zdjęć: 1) Afryka 2 szt. 2) Kolekcja biżuterii 2 szt. W dniu podpisania umowy ustalony zostanie harmonogram przekazania materiałów. Wykonawca planując harmonogram prac powinien uwzględnić następujące elementy: - Przedstawienie I wersji programów do oceny przez Zamawiającego, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia poprawek do programów, - Przedstawienie ostatecznych wersji programów, z uwzględnieniem poprawek zgłaszanych przez Zamawiającego, - Montaż elementów, w których znajduje się sprzęt multimedialny: od 8.11.2012 r. do 15.11.2012 r. (prace wykonuje inny wykonawca), - 16.11.2012 r. - 23.11.2012 r. instalowanie programów multimedialnych i ewentualnego dodatkowego oprogramowania. - Ostateczny odbiór zamówienia - rozpoczęcie 24.11.2012 r. W zamach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany także do: 1) przekazania wszystkich wykonanych programów multimedialnych na nośniku (np. płyta CD) w 2 egzemplarzach, 2) przekazanie oryginalnych nośników dostarczonych przez producenta wraz z licencją oprogramowania niezbędnego do wykonania zamówienia, 3) zainstalowania na wskazanym sprzęcie oprogramowania i programów multimedialnych, 4) przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi, Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej oraz ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia na roboty dodatkowe - stwierdzone na podstawie uzgodnionego pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą protokołu konieczności. Dopuszcza się realizację części zamówienia przez podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany do dołączenia do oferty przewidywanego zakresu prac, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy. Przy podpisywaniu umowy niezbędne będzie dostarczenie umów zawartych z podwykonawcami, przy czym zakres ich prac powinien być tożsamy z tym określonym w dokumentach dołączanych do oferty...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.21.25.20-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.10.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Arwena Ewa Swider-Grobelna, ul. Powstańców 60/508, 05-091 Ząbki, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 76635,12 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 36885,24
  • Oferta z najniższą ceną: 36885,24 / Oferta z najwyższą ceną: 79950,00
  • Waluta: PLN.
Załączniki:
Pobierz (Ogłoszenia 222335 - 2012.pdf)Ogłoszenia 222335 - 2012.pdf[ ]163 Kb18.10.2012 21:29

Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie programów multimedialnych na wystawę stałą w oddziale Muzeum Okręgowego w Toruniu - Muzeum Podróżników.


Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie programów multimedialnych na wystawę stałą w oddziale Muzeum Okręgowego w Toruniu – Muzeum Podróżników złożono następujące oferty:

Oferta nr 1:        Flash Studio Michał Achtel, ul. Gdańska 73, 85-005 Bydgoszcz

Oferta nr 2:        Tomorrow sp. z o.o., ul. Kamionkowska 51. 03-812 Warszawa

Oferta nr 3:        ARWENA Ewa Świder-Grobelna, ul. Powstańców 60/508, 05-091 Ząbki

Oferta nr 4:        VIDIFILM Alicja Schatton, ul. Wolności 13, 42-674 Zbrosławice,

Oferta nr 5:        Korporacja Reklamy LINEA, L. Radziuk i Wspólnicy Sp. J. ul. Igielna 14-15/6,

  50-117 Wrocław  

Oferta nr 6:        SOFTBLUE Michał Kieruj, ul. Bolesława Chrobrego 24/1, 85-047 Bydgoszcz

 

Ocena ofert:      Cena – 100%

Oferta nr 2         396 pkt.

Oferta nr 3         400 pkt

Oferta nr 4         212 pkt

Oferta nr 5         188 pkt

 

Wybrano najkorzystniejszą ofertę:

Oferta nr 3:        ARWENA Ewa Świder-Grobelna, ul. Powstańców 60/508, 05-091 Ząbki

Dotyczy: postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż sprzętu komputerowego i multimedialnego na wystawę stałą w oddziale Muzeum Okręgowego w Toruniu – Muzeum Podróżników.

                Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż sprzętu komputerowego i multimedialnego na wystawę stałą w oddziale Muzeum Okręgowego w Toruniu – Muzeum Podróżników złożono trzy oferty:

 

  1. 1.Oferta nr 1: Siden Systemy Informatyczne Doradztwo Energetyka Sp. z o.o, ul. Koniuchy 8, 87-100 Toruń,
  2. 2.Oferta nr 2: TDC Polska S.C. Jacek Nyga, Zenon Nyga, ul. Wyspiańskiego 9A, 64-920 Piła
  3. 3.Oferta nr 3: TRIAS S.A, ul. Równinna 11/13, 87-100 Toruń

Ocena ofert: kryterium oceny: cena 100%

Oferta nr 1: 400 pkt.

Oferta nr 3: 212 pkt.

Zamawiający wybrał ofertę nr 1 – wybrano ofertę najkorzystniejszą.

Dotyczy: drugiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż sprzętu wystawienniczego wraz z elementami aranżacyjnymi na wystawę stałą w Oddziale Muzeum Okręgowego w Toruniu – Muzeum Podróżników.

Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje, że w dniu 5.10.2010 r. wpłynęło pytanie dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:


Pytanie nr 1:

„Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej załącznik korygujący zestawienie materiałów: Zestawienie elementów usuniętych lub zmienionych w projekcie. Czy załącznik zestawienie grafiki został również zmieniony, jeżeli tak, to proszę o załączenie poprawnego zestawienia, które pozwoli na dokonanie prawidłowej i rzetelnej wyceny przedmiotu Zamówienia.

 

Odpowiedź:

Zgodnie ze Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia załącznik nr 6, czyli Zestawienie elementów usuniętych należy odnieść do całości projektu, również do zestawienia grafiki (które stanowi część załącznika nr 5 – projektu wykonawczego). Jednakże w celach informacyjnych załączamy zestawienie elementów grafiki, które wchodzą w skład zamówienia. Zestawienie to nie zmienia zakresu zamówienia określonego w ogłoszeniu o zamówieniu i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

W załączeniu: pomocnicza lista elementów graficznych wykonywanych w ramach zamówienia

Muzum Okręgowe w Toruniu ogłasza drugie postępowanie na dostawę i montaż sprzętu wystawienniczego wraz z elementami aranżacyjnymi na wystawę stałą w oddziale Muzeum Okręgowego w Toruniu - Muzeum Podróżników

Załączniki:
Pobierz (OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 210193 - 2012.pdf)OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 210193 - 2012.pdf[ ]240 Kb02.10.2012 19:18
Pobierz (specyfikacja.docx)specyfikacja.docx[ ]36 Kb02.10.2012 19:18
Pobierz (oswiadczenie  - zalacznik nr 3.docx)oswiadczenie - zalacznik nr 3.docx[ ]15 Kb02.10.2012 19:19
Pobierz (oswiadczenie nr 2 - zalacznik nr 2.docx)oswiadczenie nr 2 - zalacznik nr 2.docx[ ]17 Kb02.10.2012 19:19
Pobierz (wzor oferty - zalacznik nr 1.docx)wzor oferty - zalacznik nr 1.docx[ ]18 Kb02.10.2012 19:19
Pobierz (WZOR UMOWY - zalacznik nr 4.docx)WZOR UMOWY - zalacznik nr 4.docx[ ]24 Kb02.10.2012 19:19
Pobierz (Zestawienie elementow usunietych lub zmienionych w projekcie.docx)Zestawienie elementow usunietych lub zmienionych w projekcie.docx[ ]32 Kb02.10.2012 19:19
Pobierz (PROJEKT WYKONAWCZY.rar)PROJEKT WYKONAWCZY.rar[ ]13016 Kb02.10.2012 19:26

Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie programów multimedialnych na wystawę stałą w oddziale Muzeum Okręgowego w Toruniu - Muzeum Podróżników.


Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje, że w toku postępowania, w dniu 02.10.2012 r., zadano następujące pytania:

 

Pytanie nr 31:

„Czy prezentacje multimedialne do projektorów oraz ekranów LCD mają być udźwiękowione?”
Odpowiedź: Filmy, używane do prezentacji są udźwiękowione.

 

Pytanie nr 32:
„Czy materiały filmowe dostępne są jedynie na VHS czy można uzyskać je na bardziej profesjonalnych nośnikach? czy jest pewność, że ich jakość będzie wystarczająca do prezentacji?”

Odpowiedź: Filmy są dostępne na VHS. Są to stare filmy z lat osiemdziesiątych.

Więcej artykułów…