Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszono następujące pytanie:

Pytanie nr 3

W punkcie III Opis Przedmiotu Zamówienia w punkcie numer 9 z treści nie bardzo wynika o jaką wysokość i obciążenie chodzi.

Proszę o potwierdzenie , że to ma być statyw którego maksymalna wysokość ma być powyżej 200 cm, a udźwig maksymalny 5 kg.

Odpowiedź: Taki sprzęt spełnia wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgłoszono następujące pytania:

Pytanie nr 11.

W nawiązaniu do SIWZ w/w postępowania prosimy o doprecyzowanie co Wykonawca ma zapewnić w zakresie okablowania sprzętu?

Odpowiedź: niezbędne okablowanie do serwera, terminali, drukarek itp. W oddziałach jest wewnętrzna sieć komputerowa, podłączenie sprzętu do sieci.

Pytanie nr 12.

W nawiązaniu do SIWZ w/w postępowania prosimy o doprecyzowanie – Opis przedmiotu zamówienia – Moduł Finansowo-księgowy, zasady szczególne pkt. 35: możliwość wprowadzenia dokumentu zakupu bezpośrednio w kasie oraz punkt 122 możliwość śledzenia miesięcznych rat podatku.

Odpowiedź:

Wyjaśnienie dotyczące pkt. 35. Możliwość wprowadzenia faktury zakupu bezpośrednio w kasie  w celu zapłaty gotówką.

Wyjaśnienie dotyczące Pkt. 122. Płatności cykliczne podatków  ( miesięczne, kwartalne półroczne).

Pytanie nr 13.

W nawiązaniu do SIWZ w/w postępowania prosimy o wyjaśnienie czy moduł Magazynowo – sprzedażowy ma być oparty o klawiaturę, myszkę czy o ekran dotykowy?

Odpowiedź: W przypadku terminali dostarczanych w ramach zamówienia system powinien zostać oparty o ekrany dotykowe (stanowiska bezpośredniej sprzedaży). W przypadku wgrania oprogramowania na komputery, które już funkcjonują w Muzeum system oparty na klawiaturze i myszce.

Toruń: Drugie postępowanie na wykonanie projektu plastycznego i wykonawczego II części wystawy stałej w Domu Eskenów pt. Toruń i jego historia.
Numer ogłoszenia: 82681 - 2013; data zamieszczenia: 21.05.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 59361 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Okręgowe w Toruniu, ul. Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 622-70-38, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Drugie postępowanie na wykonanie projektu plastycznego i wykonawczego II części wystawy stałej w Domu Eskenów pt. Toruń i jego historia..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: 1. projektu plastycznego - opis i rysunki, 2. projektu wykonawczego z częścią opisową i rysunkami wraz z zestawieniem materiałowym, przedmiarami i kosztorysem (wartość netto i brutto w odniesieniu do wskazanych w projekcie elementów), 3. nadzoru autorskiego podczas wykonywanych prac aranżacyjnych i montażowych II etapu wystawy stałej (Toruń i jego historia) w oddziale Muzeum: Dom Eskenów (ul. Łazienna 16, 87-100 Toruń) oraz pomieszczeń edukacyjnych. Projekty dotyczą następujących pomieszczeń: ekspozycja: dwie sale na I piętrze i na II piętrze budynku przy ul. Łaziennej 16 (rzuty: załącznik nr 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zdjęcia załącznik nr 4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia), pomieszczenia edukacyjne: w piwnicy budynku przy ul. Łaziennej 16 (rzuty: załącznik nr 5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zdjęcia załącznik nr 6 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia). Podstawą wykonania projektów jest scenariusz wystawy stałej Toruń i jego historia, a w szczególności część odnosząca się do od czasów nowożytnych do 1945 (załącznik nr 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) oraz koncepcja autorstwa p. Anny Skołożyńskiej-Cieciera odnosząca się do całości wystawy Toruń i jego historia. Zaprojektowana część wystawy w ramach II etapu musi być spójna pod względem plastycznym z wykonaną w ramach I etapu częścią wystawy Prahistoria i średniowiecze zlokalizowanej na parterze budynku. W projekcie powinny zostać uwzględnione rozwiązania wskazane w koncepcji autorstwa Anny Skołożyńskiej-Cieciera. Zamawiający zastrzega sobie konieczność przeprowadzenia konsultacji przy poszczególnych elementach projektowych, sposób konsultowania zostanie ustalony przy podpisywaniu umowy. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania w ramach zamówienia projektu grafik. Ostateczne opracowania projektowe powinny zostać złożone w siedzibie Zamawiającego do dnia 3.06.2013 r. Zamawiający do dnia 12.06.2013 r. przedstawi uwagi do projektu. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania poprawek w projekcie do dnia 21.06.2013 r. Wytyczne dotyczące wykonywanych opracowań projektowych: a) dostęp do żarówek, świetlówek lub innych elementów umożliwiający ich wymianę, b) zaprojektowanie instalacji elektrycznej w sposób bezpieczny i umożliwiający ewentualną naprawę lub wymianę elementów instalacji, c) w ramach projektu wykonawczego należy przedstawić projekty techniczne instalacji elektrycznych, d) dostęp do okien i drzwi, w sposób umożliwiający ich swobodne otworzenie, np. w celu umycia, e) montaż elementów aranżacyjnych w sposób gwarantujący ich stabilność i bezpieczeństwo dla użytkowników - pracowników Zamawiającego i zwiedzających, f) montaż elementów aranżacyjnych w sposób umożliwiający ich regularne czyszczenie, g) projekty gablot lub innych elementów aranżacyjnych o podobnym charakterze powinny gwarantować jak największą szczelność i zabezpieczenie przed kurzem oraz bezpieczeństwo zbiorów - dostosowana do obiektów nośność półek lub elementów o podobnej funkcjonalności, użycie w gablotach materiałów np. szkła bezpiecznego i rozwiązań technicznych gwarantujących bezpieczeństwo eksponatów i użytkowników wystawy, zastosowanie bezpiecznych, wygodnych w użytkowaniu zamków lub zamknięć, h) zastosowanie rozwiązań technicznych, które zabezpieczą przed uszkodzeniem elementów aranżacyjnych oraz przed wypadkami użytkowników (pracowników i zwiedzających) podczas zwykłego korzystania z wystawy (w tym takie czynności, jak: zwiedzanie, korzystanie przez osoby zwiedzające z urządzeń i instalacji interaktywnych, czyszczenie, konserwacja oraz wymiana materiałów eksploatacyjnych), i) uwzględnienie w projekcie szczególnych warunków eksponowania zabytków, określonych przez Zamawiającego, j) zastosowanie oświetlenia ledowego, możliwa zmiana na inny typ oświetlenia w poszczególnych przypadkach, pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego, k) zastosowanie materiałów i rozwiązań technicznych gwarantujących trwałość wykonanej aranżacji przez co najmniej 15 lat (projektowana wystawa ma charakter stały), l) zaproponowanie zewnętrznej formy prezentowania programów multimedialnych określonych w koncepcji, przy czym w zestawieniach materiałowych należy wskazać rodzaj sprzętu, wymiary i inne parametry niezbędne z punktu widzenia aranżacji, m) określenie sposobu wykonania elementów aranżacyjnych przy użyciu nazw powszechnie używanych, bez nazw własnych producentów, kolorystyki przy użyciu skali barw RAL. Wszystkie materiały powinny być zgodne z Polskimi Normami lub normami obowiązującymi na obszarze Unii Europejskiej, implementowanymi przez prawo RP. W przypadku wskazania nazwy producenta powinna być dopuszczona możliwość wykonania równoważnego, ze wskazaniem specyfikacji technicznej elementów. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej oraz ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej. Dopuszcza się realizację części zamówienia przez podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany do dołączenia do oferty przewidywanego zakresu prac, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy. Przy podpisywaniu umowy niezbędne będzie dostarczenie umów zawartych z podwykonawcami, przy czym zakres ich prac powinien być tożsamy z tym określonym w dokumentach dołączanych do oferty.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.42.12.00-3, 79.42.11.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.05.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Agnieszka Sowa Szenk, Tomasz Szenk s.c., ul. K.A. Hlonda 2/4/6, 50-329 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 50000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 72570,00

 • Oferta z najniższą ceną: 66999,00 / Oferta z najwyższą ceną: 72570,00

 • Waluta: PLN.

Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje, że w postepowaniu zostały zgłoszone następujące pytania:

 

PYTANIE NR 1.

Proszę o sprecyzowanie, czy w module „Środków trwałych i wyposażenia” można założyć, że pod jednym numerem inwentarzowym kryje się zawsze jeden przedmiot, czy też może się zdarzyć, że pod jednym numerem inwentarzowym zaewidencjonowanych jest kilka sztuk np. jednakowych krzeseł?

 

Odpowiedź: pod jednym numerem jest zawsze jeden przedmiot lub grupa przedmiotów uznawana jako całość. Wszystkie zapisy dotyczące tego modułu w specyfikacji są aktualne, np.:

 1. 35)Możliwość wprowadzenia w jednej operacji, np. środków trwałych o tych samych właściwościach,
 2. 36)Możliwość wprowadzenia informacji, z jakich elementów składa się środek trwały (wraz z wycena poszczególnych składników),
 3. 37)Historia zmian elementów składowych środka,
 4. 38)Historia zmian miejsca użytkowania i osób odpowiedzialnych za dany środek,
 5. 39)Moduł powinien umożliwiać zmianę elementu środka trwałego bez zmiany jego wartości,

PYTANIE NR 2.

Niepokojące są parametry SIWZ mówiące o tym, że parametry sprzętu zostaną doprecyzowane na etapie analizy przedwdrożeniowej, w związku z czym może być problematyczna wycena przedmiotu dostawy w tym zakresie.

 

Odpowiedź: Wykonawca sam określa potrzebne parametry sprzętu poza wymaganiami określonymi w specyfikacji. Dostarczony w ramach zamówienia sprzęt ma spełnić warunki określone w specyfikacji, a także płynność i wydajność pracy. W specyfikacji nie określiliśmy „marki” oprogramowania, a jedynie zasady według jakich ma ono funkcjonować. Nie znamy wymagań sprzętu niezbędnego do proponowanych przez Wykonawców konkretnych programów.

Ponadto część oprogramowania zostanie zainstalowana na istniejących komputerach. W ramach analizy przedwdrożeniowej parametry tych komputerów również zostaną sprawdzone. Ich dostawa nie jest przedmiotem tego zamówienia.  

 

PYTANIE NR 3.

Proszę o sprecyzowanie, czy Wykonawca oprócz serwera jako sprzętu ma dostarczyć system operacyjny Windows Serwer, a jeżeli tak to w jakiej wersji i na ile licencji dostępowych.


Odpowiedź: Wskazany w opisie przedmiotu zamówienia system ma działać w sposób kompletny i pełny. Do oceny Wykonawcy  należy stwierdzenie, jakie oprogramowanie jest niezbędne do działania systemu. Jeżeli system operacyjny Windows Serwer (lub inny) jest niezbędny, to należy go dostarczyć w wersji odpowiedniej dla oprogramowania. Opis stanowisk wynika z opisu przedmiotu zamówienia. Uwaga – zmiana specyfikacji z dnia 16.05.2013 r.


PYTANIE NR 4.

Proszę o podanie jakie są wymogi co do polisy od odpowiedzialności cywilnej i jej wysokości jeżeli Wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia.


Odpowiedź: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, rozdział VIII pkt. 3 lit. a)


PYTANIE NR 5.

Czy wykonawca będzie miał udostępniony zdalny dostęp do systemu na etapie wdrożenia i serwisowania systemu (np. w celu instalowania aktualizacji)


Odpowiedź: Tak, na zasadach określonych w analizie, przy czym nie wszystkie sytuacje zostaną zakwalifikowane jako możliwe do wykonania poprzez zdalny dostęp.


PYTANIE NR 6

Co oznacza zapis: „Utrzymanie i serwis oraz pomoc techniczna dla systemu będą świadczone w ramach sieci partnerskiej” w punkcie 10 SIWZ


Odpowiedź: Oczekiwany system jest rozwiązaniem producenta, który posiada sieć partnerską, zaś Wykonawca musi posiadać status partnera.


PYTANIE NR 7

Czy zapis „Minimum 2 wizyty w miesiącu 8 godzin łącznie”, można zinterpretować również w ten sposób, że będzie to: „Minimum 2 wizyty w miesiącu 8 godzin łącznie lub 1 wizyta 2 konsultantów w miesiącu 8 godzin łącznie”.


Odpowiedź: możliwe będzie takie rozwiązanie, jednak warunki dostępu będą określane przez Muzeum w trakcie serwisowania.


PYTANIE NR 8

Proszę o sprecyzowanie zapisu w punkcie III.1.g brzmiącego zintegrowanie poszczególnych modułów z systemami funkcjonującymi w Muzeum.


Odpowiedź: Integracja z systemami wymienionymi w opisie przedmiotu zamówienia, a także transfer danych z obsługiwanych obecnie systemów.


PYTANIE NR 9

Proszę o wyjaśnienie w jaki sposób moduł „Rachunkowość zarządcza” może realizować punkt 1) brzmiący następująco: Wycena roboczogodzin pochodzących z modułu kadrowo-płacowego”


Odpowiedź: kalkulacja roboczogodzin na podstawie danych z programu OPTIMA Kadry i Płace


PYTANIE NR 10

Proszę doprecyzować pkt. 51 brzmiący następująco: „współpraca z systemem OPTIMA KADRY i PŁACE”


Odpowiedź: Współpraca wszystkich zamawianych modułów w zakresie określonym w specyfikacji, import danych z programu OPTIMA Kadry i Płace do modułów zamawianych, możliwość wykorzystania w analizach zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji. 

 

Załączniki:
Pobierz (do odpowiedzi na pytania 1-10 omyłka w odpowiedzi.docx)do odpowiedzi na pytania 1-10 omyłka w odpowiedzi.docx[ ]17 Kb23.05.2013 18:49

Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę sprzętu fotograficznego zostały zadane następujące pytania:Pytanie nr 1:


Czy Zamawiający dopuszcza, aby moc generatora wymieniona w punkcie III.1 SIWZ mieściła się w zakresie 37,2-4.800 Ws?


Odpowiedź: NIE.Pytanie nr 2


Czy zamawiający dopuszcza, aby moc pojedynczej lampy modelującej wymienionych w punktach III.2 i III.3 SIWZ wynosiła 650W i miała możliwość regulacji natężenia światła?


Odpowiedź: NIE. 

Toruń: dostawa sprzętu fotograficznego
Numer ogłoszenia: 70343 - 2013; data zamieszczenia: 09.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Okręgowe w Toruniu , ul. Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 622-70-38.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeum.torun.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa sprzętu fotograficznego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompatybilnego zestawu oświetleniowy do studia fotograficznego, składającego się z następujących elementów: 1. Generator o następujących parametrach: - moc 1200 Ws - 2400 Ws, - 4 wyjścia na lampy (głowice), - stabilność koloru - + 40°-50°, - dokładność mocy między błyskami -+1/50 - 1/100 przysłony między błyskami, - wbudowany odbiornik radiowy do wyzwalania błysku, - system dzięki któremu możliwe jest sterowanie generatorem z komputera poprzez odpowiednie oprogramowanie i nadajnik radiowy; 2. Dwie lampy (głowice) o mocy lampy modelującej 250 W - kompatybilne z generatorem; 3. Dwie lampy (głowice) o mocy lampy modelującej 500 W - kompatybilne z generatorem; 4. Dwa softobxy 90x120 cm - kompatybilne z lampami; 5. Dwa softboxy 60x80-90 cm - kompatybilne z lampami; 6. Dwa plastry miodu do softboxu 90x120 cm, 40° - 50° - kompatybilne z softboxami, 7. Dwie czasze(reflektory) do lamp (głowic), średnica od 30-40cm, głębokość 24-30cm; - kompatybilne z lampami, 8. Dwa plastry miodu do czasz, 10°; - kompatybilne z czaszami, 9. Cztery statywy wys. min. 200 cm, max obciążenie min 5 kg, 3 sekcyjne - do lamp 10. Oprogramowanie i nadajnik do sterowania oświetleniem poprzez komputer - kompatybilne z generatorem, 11. Wyzwalacz radiowy - kompatybilny z generatorem. Sprzęt powinien być nowy (nieużywany), przekazany w oryginalnych opakowaniach (opakowanie może być otwarte), posiadać papierowe instrukcje obsługi w języku polskim, specyfikacje techniczne i karty gwarancyjne od producenta również w języku polskim. Programy powinny być dostarczone na oryginalnych nośnikach, w oryginalnych opakowaniach, wcześniej nieużywane. Wraz z oprogramowaniem powinny zostać dołączone wszystkie niezbędne kody i licencje przekazujące w całości własność do oprogramowania. Oprogramowanie powinno posiadać instrukcję instalacji i obsługi w języku polskim. Wykonawca jest zobowiązany do zainstalowania oprogramowania, montażu sprzętu w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego oraz prezentacji wymaganych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz niniejszym ogłoszeniu parametrów. Wykonawca dostarczy niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia okablowanie. Wykonawca jest zobowiązany do dostawy ww. sprzętu i oprogramowania do budynku przy ul. Łaziennej 16 w Toruniu (Dom Eskenów), w terminie określonym w umowie, po wcześniejszym (z wyprzedzeniem 3-dniowym) podaniu dnia i godziny dostarczenia. Odbiór sprzętu i oprogramowania nastąpi w dni robocze w godzinach od 8.00-15.00. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej oraz ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej. Dopuszcza się realizację części zamówienia przez podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany do dołączenia do oferty przewidywanego zakresu prac, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy. Przy podpisywaniu umowy niezbędne będzie dostarczenie umów zawartych z podwykonawcami, przy czym zakres ich prac powinien być tożsamy z tym określonym w dokumentach dołączanych do oferty..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.65.00.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

Załączniki:
Pobierz (ogłoszenie70343-2013.zip)ogłoszenie70343-2013.zip[ ]5 Kb10.05.2013 08:43
Pobierz (specyfikacja sprzęt fotograficzny.docx)specyfikacja sprzęt fotograficzny.docx[ ]40 Kb10.05.2013 08:43
Pobierz (załącznik nr 1 wzór oferty.docx)załącznik nr 1 wzór oferty.docx[ ]24 Kb10.05.2013 08:44
Pobierz (załącznik nr 2, wzór oświadczenia.docx)załącznik nr 2, wzór oświadczenia.docx[ ]22 Kb10.05.2013 08:44
Pobierz (załącznik nr 3, wzór oświadczenia.docx)załącznik nr 3, wzór oświadczenia.docx[ ]23 Kb10.05.2013 08:44
Pobierz (załącznik nr 4, zwór oświadczenia.docx)załącznik nr 4, zwór oświadczenia.docx[ ]23 Kb10.05.2013 08:44
Pobierz (załącznik nr 5, wzór umowy.docx)załącznik nr 5, wzór umowy.docx[ ]29 Kb10.05.2013 08:44

Więcej…

Więcej artykułów…