Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 117229-2013 z dnia 2013-06-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Toruń Przedmiotem zamówienia jest dostawa: 1. Tabletów multimedialnych - 20 szt. o następującej specyfikacji: a) dysk twardy: min. 16 GB, b) pamięć RAM: min. 1 GB, c) przekątna ekranu:               min. 7cali d) rozdzielczość: min.... Termin składania ofert: 2013-07-04

Numer ogłoszenia: 131337 - 2013; data zamieszczenia: 02.07.2013
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 117229 - 2013 data 19.06.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Muzeum Okręgowe  w Toruniu, ul. Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 622-70-38.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2).
 • W ogłoszeniu jest: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych wykonują, min. 2 zamówienia polegające na dostawie wskazanego w ofercie sprzętu (konkretnej marki) za kwotę 50.000 zł.
 • W ogłoszeniu powinno być: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych wykonują, min. 2 zamówienia polegające na dostawie produktów elektroniki użytkowej za kwotę 50.000 zł.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: 4.07.2013 godz. 10:00.
 • W ogłoszeniu powinno być: 10.07.2013 godz. 10:00.
Załączniki:
Pobierz (zmiana specyfikacji 2.07.2013.docx)zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 2.07.2013[ ]14 Kb02.07.2013 16:07
Pobierz (odpowiedź na pytania 1-3 (1).docx)odpowiedź na pytania 1-3[ ]14 Kb02.07.2013 16:08

Toruń: Drugie postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę, instalację, wdrożenie i utrzymanie wraz z analizą przedwdrożeniową zintegrowanych systemów informatycznych zarządzania finansowego Muzeum Numer ogłoszenia: 239152 - 2013; data zamieszczenia: 21.06.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Okręgowe  w Toruniu , ul. Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 622-70-38.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeum.torun.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Drugie postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę, instalację, wdrożenie i utrzymanie wraz z analizą przedwdrożeniową zintegrowanych systemów informatycznych zarządzania finansowego Muzeum.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: dostawa, instalacja i serwis oprogramowania   a) wykonanie kompleksowej analizy przedwdrożeniowej w kontekście wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania i controllingu wraz z obiegiem dokumentów i planem kont oraz systemem finansowo-księgowym (FK), systemem dla środków trwałych i wyposażenia, magazynowo-sprzedażowy, b) sprzedaż, dostarczenie, instalacja i wdrożenie systemu zintegrowanego obsługującego obszary: - finansowo-księgowy, - środki trwałe i wyposażenie, - magazynowo-sprzedażowy, przy czym system powinien obejmować również punkty handlowe Muzeum Okręgowego w Toruniu - wraz z CRM c)dostarczenie i implementacja środowiska bazy danych dla celów wdrożenia i utrzymania zainstalowanych systemów użytkowych z możliwością rozszerzenia o obszar systemu sprzedażowego, d) dostarczenie dedykowanego serwera dla obsługi lokalnej sieci oraz zdalnego dostępu stanowisk aplikacyjnych systemów wymienionych w pkt. 1 - parametry nie mniejsze niż: procesor min. 2 rdzenie, Hdd min 500 GB, napęd dvd-rw, RAM min. 4GB ddr3, obudowa, System operacyjny Windows, Monitor min 19 cali, Myszka, Klawiatura, Wymagane okablowanie, monitor dotykowy (serwer), szczegółowe parametry serwera zostaną określone w kompleksowej analizie przedwdrożeniowej, e) dostawa sprzętu komputerowego do obsługi stanowisk sprzedaży: - terminal komputerowy z ekranem dotykowym 7 szt. + 1 rezerwa (razem 8 szt.) z modułem kasy fiskalnej - przeznaczony do obsługi stanowisk sprzedaży biletów wstępu, wydawnictw i pamiątek - kompatybilny z dostarczonymi programami (moduł handlowy i magazynowy), - drukarka fiskalna z obcinaczem i kopią elektroniczną + szuflada do pieniędzy (7 szt. w tym jedna bez szuflady) + 1 rezerwa (razem 8 szt.), - drukarka do wydruku biletów wstępu (wydruk na druku biletu - wskazanych danych w ustalonych miejscach) - 7 szt. + 1 rezerwa (razem 8 szt.), - drukarka (mono) do wydruku faktur i zestawień wynikających z obsługi modułu handlowego i magazynowego (wydruk na kartkach formatu A-4). 7 szt. + 1 rezerwa (razem 8 szt.), Wykonawca może zaproponować drukarki wykonujące więcej niż jedną funkcję zamiast oddzielnych. - skaner kodów kreskowych - 7 szt., Wymagane okablowanie do całego sprzętu, w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia. f) bilet wstępu zostanie opracowany przez Zamawiającego, w wyznaczonych polach powinny zostać wydrukowane takie dane jak: numer biletu, data i godzina sprzedaży, ilość sprzedanych biletów, rodzaj biletów - możliwość zapisu przy użyciu kilku słów jednocześnie (definicje określane przez Zamawiającego, zgodne z danymi w module handlowym), cena biletu jednostkowego, przy czym podczas kompleksowej analizy wdrożeniowej zostanie określone rozmieszczenie poszczególnych elementów, g) zintegrowanie poszczególnych modułów z systemami funkcjonującymi w Muzeum. h) W ramach zamówienia wymagane jest wykonanie instalacji oprogramowania na każdym stanowisku, konfiguracja w stopniu umożliwiającym bezpośrednie korzystanie. i) Szkolenia przeprowadzone na każdym stanowisku - łącznie minimum 8-10 godzin. Szkolenia powinny odbywać się po każdej instalacji w okresie nie dłuższym niż 1 tydzień roboczy (5 dni) w godzinach 8.00-16.00. Szkolenia będą prowadzone wyłącznie na rzeczywistym systemie i będą obejmowały grupę nie większą niż 8 osób jednorazowo. Szkolenie winno być zakończone testem, którego wynik musi wynosić min 60% poprawnych odpowiedzi. Uzyskanie wyniku negatywnego powinno być równoznaczne z ponownym przeszkoleniem pracownika w celu ponownego zaliczenia testu z wynikiem pozytywnym. Nie przewiduje się przeprowadzania szkoleń typu e-learning w zastępstwie szkoleń tradycyjnych. Szkolenia administratorów : Wykonawca przeszkoli co najmniej jedną osobę (ale nie więcej niż trzy osoby) wskazaną przez Zamawiającego, która będzie wykonywała funkcję administratora w zakresie min. zarządzania Użytkownikami i uprawnieniami, zabezpieczania i odtwarzania danych. Szczegółowy zakres szkolenia dla administratorów systemu powinien obejmować co najmniej następujące obszary: - podstawy administracji i monitoringu, - przegląd budowy i konfiguracji systemu, - techniki analizy i rozwiązywania problemów w pierwszej linii wsparcia użytkownika, - zarządzanie wydrukami, - zarządzanie kontami, w tym tworzenie i przypisywanie ról oraz uprawnień, - generowania raportów. j) W ramach zamówienia Wykonawca przekaże przygotowanych zgodnie z ogólnymi akceptowalnymi standardami w dziedzinie dokumentowania oraz zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości następujących rodzajów dokumentacji w języku polskim: opis systemu informatycznego, zawierającego wykaz programów, procedur lub funkcji w zależności od struktury oprogramowania, wraz z opisem algorytmów i parametrów oraz programowych zasad ochrony danych, w tym w szczególności metod zabezpieczenia dostępu do danych i systemu ich przetwarzania, a ponadto określenia wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia jego eksploatacji, dokumentacji technicznej systemu, instrukcji użytkowania systemu i instrukcji administratora systemu zawierającą możliwości konfiguracyjne i zarządcze. k) W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy Pakiet uaktualnień systemu na 36 miesięcy od daty wdrożenia systemu. l)Utrzymanie i serwis systemu przez okres 36 miesięcy od daty wdrożenia systemu. Minimum 2 wizyty w miesiącu 8 godzin łącznie. Serwis całego zamawianego systemu powinien być wykonywany przez jednego dedykowanego konsultanta do minimum jednego modułu. Utrzymanie i serwis oraz pomoc techniczna dla systemu będą świadczone w ramach sieci partnerskiej. Oczekiwany system jest rozwiązaniem producenta, który posiada sieć partnerską - min. 2 partnerów, zaś Wykonawca musi posiadać status partnera (może być producentem, jeżeli istnieje sieć partnerów). Szczegółowy zakres usług serwisowych:  Wykonawca zobowiązany jest do: - bieżącego nadzoru nad poprawnością działania modułów oprogramowania i integralnością danych w systemie, - realizacji bieżących prac zleconych przez Zamawiającego w zakresie modyfikacji, - uruchomienia i integracji oprogramowania, - udzielania bieżących informacji na temat modułów oprogramowania, - udzielania bezpłatnych konsultacji telefonicznych z zakresu obsługi i działania programów w każdy dzień roboczy w godzinach pracy Zamawiającego, tj. 8.00- 16.00, - udzielania informacji o uaktualnieniach, nowych wersjach (upgrade) i nowych modułach oprogramowania, - bezpłatnej instalacji i konfiguracji dostarczonych przez niego uaktualnień modułów oprogramowania dla poszczególnych stanowisk. Czas reakcji serwisu: 24 godziny. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej oraz ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej. Dopuszcza się realizację części zamówienia przez podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany do dołączenia do oferty przewidywanego zakresu prac, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy. Przy podpisywaniu umowy niezbędne będzie dostarczenie umów zawartych z podwykonawcami, przy czym zakres ich prac powinien być tożsamy z tym określonym w dokumentach dołączanych do oferty. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w punkcie III (przedmiot zamówienia) w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające w zakresie ewentualnego rozszerzenia stanowisk i końcówek we wszystkich modułach - wielkość nie przekraczająca 20% zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.26.30.00-6, 72.22.70.00-2, 72.25.40.00-0, 30.20.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.10.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje szczegółowo warunku w tym zakresie

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują minimum 1 zamówienie polegające na wdrożeniu wszystkich wymaganych w zamówieniu modułów

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje szczegółowo warunku w tym zakresie

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje szczegółowo warunku w tym zakresie

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej  działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę 90.000 zł

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1)  dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4)  Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych - Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.torun.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Muzeum Okręgowe w Toruniu Rynek Staromiejski 1 87-100 Toruń.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.07.2013 godzina 10:00, miejsce: Muzeum Okręgowe w Toruniu Rynek Staromiejski 1,  87-100 Toruń sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki:
Pobierz (specyfikacja istotnych warunków zamówienia.docx)specyfikacja[ ]63 Kb21.06.2013 11:29
Pobierz (załącznik nr 1, wzór oferty.docx)załącznik nr 1, wzór oferty[ ]24 Kb21.06.2013 11:29
Pobierz (załącznik nr 2, wzór oświadczenia.docx)załącznik nr 1, wzór oświadczenia[ ]22 Kb21.06.2013 11:29
Pobierz (załącznik nr 3, wzór oświadczenia.docx)załącznik nr 3, wzór oświadczenia[ ]23 Kb21.06.2013 11:30
Pobierz (załącznik nr 4, zwór oświadczenia.docx)załącznik nr 4, wzór oświadczenia[ ]23 Kb21.06.2013 11:30
Pobierz (Załącznik nr 5, wzór umowy.docx)załącznik nr 5, wzór umowy[ ]32 Kb21.06.2013 11:30
Pobierz (odpowiedź na pytania 1-2.docx)odpowiedź na pytania 1-2[ ]13 Kb28.06.2013 15:39

 

Toruń: dostawa aparatów fotograficznych, tabletów, czytników e-booków Numer ogłoszenia: 117229 - 2013; data zamieszczenia: 19.06.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Okręgowe  w Toruniu , ul. Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 622-70-38.

 

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeum.torun.pl

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa aparatów fotograficznych, tabletów, czytników e-booków.

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa: 1. Tabletów multimedialnych - 20 szt. o następującej specyfikacji: a) dysk twardy: min. 16 GB, b) pamięć RAM: min. 1 GB, c) przekątna ekranu:               min. 7cali d) rozdzielczość: min. 1280x800 e) system operacyjny: Android. f) Karta bezprzewodowa Wi-fi,  g) bluetooth,  h) modem 3G, i) złącze USB, j) aparat przedni lub tylny, k) czytnik kart pamięci: microSD/SDHC  l) w zestawie akumulator + ładowarka, słuchawki, 2. Aparaty fotograficzne (cyfrowe) - 22 szt. o następującej specyfikacji: a) rozdzielczość: 14-18 mln. Pikseli, b) ogniskowa: 24-432 mm, c) zoom cyfrowy: powyżej 3x d) wielkość ekranu: min. 3 cali, e) cyfrowy stabilizator obrazu, f) wbudowana lampa błyskowa, g) akumulator + ładowarka w zestawie,  h) karta pamięci o pojemności 4GB kompatybilna z aparatem, i) etui 3. Czytniki e-book - 20 szt. o następującej specyfikacji: a) technologia E-Ink, b) pojemność pamięci: min. 2 GB c) rozdzielczość: min. 800 x 600 d) formaty e-booków:               min. EPUB, PDF, e) wielkość wyświetlacza: min. 6 cali f) funkcje dodatkowe: WI-fi, przeglądarka internetowa, USB, gniazdo słuchawkowe g) etui h) ładowarka + akumulator w zestawie. Należy dostarczyć jednakowy sprzęt w każdej z wymienionych w pkt. 1-3 grup. Sprzęt powinien być nowy (nieużywany), przekazany w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach, posiadać papierowe instrukcje obsługi w języku polskim, specyfikacje techniczne i karty gwarancyjne od producenta również w języku polskim - komplet do każdej pojedynczej sztuki. Podczas odbioru zostanie sprawdzone, czy sprzęt odpowiada specyfikacji, kompletność sprzętu i wymaganych instrukcji obsługi, gwarancji i innych koniecznych dokumentów, jego stan techniczny. Sprzęt jest przeznaczony na nagrody w konkursie organizowanym przez Zamawiającego. Sposób realizacji gwarancji: do korzystania z gwarancji jest uprawniony każdy z nagrodzonych, co dostarczone dokumenty gwarancyjne powinny uwzględniać. Wykonawca jest zobowiązany do dostawy ww. sprzętu do siedziby Zamawiającego, w terminie określonym w umowie, po wcześniejszym (z wyprzedzeniem 5-dniowym) podaniu dnia i godziny dostarczenia. Odbiór sprzętu i oprogramowania nastąpi w dni robocze w godzinach od 8.00-15.00.   Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej oraz ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. Podczas odbioru wymagana jest obecność przedstawiciela Wykonawcy (nie jest możliwe dokonanie skutecznego odbioru przy udziale, np. kuriera lub odbioru paczki z Poczty Polskiej)  Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej. Dopuszcza się realizację części zamówienia przez podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany do dołączenia do oferty przewidywanego zakresu prac, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy. Przy podpisywaniu umowy niezbędne będzie dostarczenie umów zawartych z podwykonawcami, przy czym zakres ich prac powinien być tożsamy z tym określonym w dokumentach dołączanych do oferty..

 

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w okresie do 31.12.2013 r. w wysokości nie przekraczającej 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na rozszerzeniu dostawy w zakresie dostarczanego sprzętu.

 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.32.00-7, 30.21.60.00-6, 38.65.10.00-3.

 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WADIUM

 

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

 

III.2) ZALICZKI

 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje szczegółowo warunku w tym zakresie

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykonali, a w przypadku  świadczeń okresowych wykonują, min. 2 zamówienia polegające na dostawie wskazanego w ofercie sprzętu (konkretnej marki) za kwotę 50.000 zł

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje szczegółowo warunku w tym zakresie

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje szczegółowo warunku w tym zakresie

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje szczegółowo warunku w tym zakresie

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

 

III.4.3.1)  dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

III.4.4)  Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.6) INNE DOKUMENTY

 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

 

- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych -pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

IV.3) ZMIANA UMOWY

 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

 

Poza przypadkami określonymi w umowie zmiany umowy będą mogły nastąpić w wymienionych niżej okolicznościach: a) Zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą na potrzeby niniejszego warunku, rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej: - o charakterze niezależnym od stron, - którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, - którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, której nie można przypisać drugiej stronie. Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar, inne klęski żywiołowe, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej. b) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron, c) Powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony, d) Zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi bądź okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy - zmianie mogą ulec termin realizacji umowy, e) Zmiana terminów realizacji zamówienia z przyczyn zależnych od Wykonawcy, jeżeli Zamawiający wyrazi zgodę, f) Zmiana konkretnej marski sprzętu określonego w ofercie na inny o parametrach określonych w Specyfikacji, jeżeli Zamawiający wyrazi na to zgodę,  g) Gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności w zakresie zmiany przedmiotu zamówienia, terminu realizacji.

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.muzeum.torun.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Muzeum Okręgowe w Toruniu Rynek Staromiejski 1,87-100 Toruń.

 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.07.2013 godzina 10:00, miejsce: Muzeum Okręgowe w Toruniu Rynek Staromiejski 1 87-100 Toruń sekretariat.

 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki:
Pobierz (specyfikacja.docx)specyfikacja[ ]42 Kb20.06.2013 07:45
Pobierz (załącznik nr 1, wzór oferty.docx)załącznik nr 1, wzór oferty [ ]27 Kb20.06.2013 07:45
Pobierz (załącznik nr 2, wzór oświadczenia.docx)załącznik nr 2, wzór oświadczenia[ ]24 Kb20.06.2013 07:45
Pobierz (załącznik nr 3, wzór oświadczenia.docx)załącznik nr 3, wzór oświadczenia[ ]25 Kb20.06.2013 07:46
Pobierz (załącznik nr 4, wzór oświadczenia.docx)załącznik nr 4, wzór oświadczenia[ ]26 Kb20.06.2013 07:46
Pobierz (załącznik nr 5, wzór umowy.docx)załącznik nr 5, wzór umowy[ ]35 Kb20.06.2013 07:47
Pobierz (odpowiedź na pytania 1-3 (1).docx)odpowiedź na pytania 1-3[ ]14 Kb02.07.2013 16:10
Pobierz (zmiana specyfikacji 2.07.2013.docx)zmiana specyfikacji 2.07.2013[ ]14 Kb02.07.2013 16:10
Pobierz (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na stronę.docx)ogłoszenie o zmianie ogłoszenia[ ]16 Kb02.07.2013 16:13
Pobierz (pismo do wylpnawcy o wyborze.docx)informacja o wyborze oferty[ ]15 Kb18.07.2013 10:51
Pobierz (ogłoszenie o udzielenie zamówienia na stronę bip.docx)ogłoszenie o udzieleniu zamówienia[ ]18 Kb26.07.2013 10:25

Toruń: dostawa sprzętu fotograficznego
Numer ogłoszenia: 106117 - 2013; data zamieszczenia: 10.06.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 70343 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Okręgowe w Toruniu, ul. Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 622-70-38, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa sprzętu fotograficznego.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompatybilnego zestawu oświetleniowy do studia fotograficznego, składającego się z następujących elementów: 1. Generator o następujących parametrach: - moc 1200 Ws - 2400 Ws, - 4 wyjścia na lampy (głowice), - stabilność koloru - + 40°-50°, - dokładność mocy między błyskami -+1/50 - 1/100 przysłony między błyskami, - wbudowany odbiornik radiowy do wyzwalania błysku, - system dzięki któremu możliwe jest sterowanie generatorem z komputera poprzez odpowiednie oprogramowanie i nadajnik radiowy; 2. Dwie lampy (głowice) o mocy lampy modelującej 250 W - kompatybilne z generatorem; 3. Dwie lampy (głowice) o mocy lampy modelującej 500 W - kompatybilne z generatorem; 4. Dwa softobxy 90x120 cm - kompatybilne z lampami; 5. Dwa softboxy 60x80-90 cm - kompatybilne z lampami; 6. Dwa plastry miodu do softboxu 90x120 cm, 40° - 50° - kompatybilne z softboxami, 7. Dwie czasze(reflektory) do lamp (głowic), średnica od 30-40cm, głębokość 24-30cm; - kompatybilne z lampami, 8. Dwa plastry miodu do czasz, 10°; - kompatybilne z czaszami, 9. Cztery statywy wys. min. 200 cm, max obciążenie min 5 kg, 3 sekcyjne - do lamp 10. Oprogramowanie i nadajnik do sterowania oświetleniem poprzez komputer - kompatybilne z generatorem, 11. Wyzwalacz radiowy - kompatybilny z generatorem. Sprzęt powinien być nowy (nieużywany), przekazany w oryginalnych opakowaniach (opakowanie może być otwarte), posiadać papierowe instrukcje obsługi w języku polskim, specyfikacje techniczne i karty gwarancyjne od producenta również w języku polskim. Programy powinny być dostarczone na oryginalnych nośnikach, w oryginalnych opakowaniach, wcześniej nieużywane. Wraz z oprogramowaniem powinny zostać dołączone wszystkie niezbędne kody i licencje przekazujące w całości własność do oprogramowania. Oprogramowanie powinno posiadać instrukcję instalacji i obsługi w języku polskim. Wykonawca jest zobowiązany do zainstalowania oprogramowania, montażu sprzętu w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego oraz prezentacji wymaganych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz niniejszym ogłoszeniu parametrów. Wykonawca dostarczy niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia okablowanie. Wykonawca jest zobowiązany do dostawy ww. sprzętu i oprogramowania do budynku przy ul. Łaziennej 16 w Toruniu (Dom Eskenów), w terminie określonym w umowie, po wcześniejszym (z wyprzedzeniem 3-dniowym) podaniu dnia i godziny dostarczenia. Odbiór sprzętu i oprogramowania nastąpi w dni robocze w godzinach od 8.00-15.00. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej oraz ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej. Dopuszcza się realizację części zamówienia przez podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany do dołączenia do oferty przewidywanego zakresu prac, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy. Przy podpisywaniu umowy niezbędne będzie dostarczenie umów zawartych z podwykonawcami, przy czym zakres ich prac powinien być tożsamy z tym określonym w dokumentach dołączanych do oferty...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.65.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.06.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • MONOLIGHT sp. z o.o., ul. Chełmskiej 19/21, 00-724 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 62000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 70259,08

 • Oferta z najniższą ceną: 70259,08 / Oferta z najwyższą ceną: 70259,08

 • Waluta: PLN.

Informacja o wyborze oferty:


Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu fotograficznego złożono jedną ofertę:

Monolight Sp. z o.o.

ul.Chełmska 19/21

00-724 Warszawa

Ocena oferty:

Kryterium oceny: cena 100%,

Ilość punktów: 100

Wykonawca złożył jedyną ofertę.

Oferta została wybrana.

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1) lit. a) ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego  przed upływem terminów określonych w art. 94 ust. 1 pkt. 2).

Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgłoszono następujące pytania:

Pytanie nr 14.

Proszę o informację na temat zapisu z Załącznik numer 5 do SIWZ, Wzór umowy § 7. Ust.2 w kwestii płatności za wykonanie przedmiotu umowy. Czy można rozdzielić płatności za sprzęt, programy i usługi, tak, aby płatności za poszczególne etapy dostaw były uzależnione od odrębnych protokołów odbioru, a nie od wspólnego protokołu odbioru, o którym mowa w  § 6 wspomnianego załącznika?

Odpowiedź: Zapisy w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie, w tym warunki płatności za wykonane zamówienie. 

Więcej artykułów…