Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie programów multimedialnych oraz wykonanie tablic graficznych na wystawę stałą w Oddziale Muzeum Okręgowego w Toruniu - Domu Eskenów, pt. Toruń i jego historia, w ramach II etapu realizacji, zgłoszono następujące pytania:

 


1.Czy wykonanie tablic graficznych - dotyczy tylko wykonania w ramach złożonej oferty, plików graficznych (projektów), czy także wraz z realizacją wydruków w drukarni?

 

Odp.: Nie trzeba wykonywać wydruków.

 


2.Czy do realizacji prezentacji projekcyjnych, powinna być wykonana i zakodowana dodatkowa mini-prezentacja interaktywna z interfejsem do wyboru wersji językowych?
Odp.:

 

Odpowiedź znajduje się w opisie elementów multimedialnych.

 

 

            Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę trzech gablot wraz z oświetleniem złożono dwie oferty:

 

            1. Oferta nr 1: ARTPLEX Sławomir Truchan, ul. Kasztanowa 28 16-400 Suwałki – oferta jest ważna, wykonawca nie podlega wykluczeniu.

 

            2. Oferta nr 2: SOFTWARE SERWIS SYSTEM ANDRZEJ Bober, ul. Oś. Winiary 33/8 Poznań – oferta jest ważna, wykonawca nie podlega wykluczeniu.

 

Ocena dotyczy kryterium: cena 100%

 

            Oferta nr 1:   100 pkt

            Oferta nr 2:     82 pkt

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą cenowo: ARTPLEX Sławomir Truchan, ul. Kasztanowa 28 16-400 Suwałki

 

Termin zawarcia umowy: 05.08.2013r.                                                                                              


    Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


Toruń: Dostawa i montaż sprzętu wystawienniczego wraz z elementami aranżacyjnymi na wystawę stałą w Oddziale Muzeum Okręgowego w Toruniu - Dom Eskenów pn. Toruń i jego historia II etap realizacji wystawy Numer ogłoszenia: 283160 - 2013; data zamieszczenia: 18.07.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Okręgowe  w Toruniu , ul. Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 622-70-38.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeum.torun.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż sprzętu wystawienniczego wraz z elementami aranżacyjnymi na wystawę stałą w Oddziale Muzeum Okręgowego w Toruniu - Dom Eskenów pn. Toruń i jego historia II etap realizacji wystawy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa do oddziału Muzeum Okręgowego w Toruniu - sprzętu wystawienniczego i elementów aranżacji zgodnie z poniższym opisem oraz ich montaż we wskazanych w specyfikacji i załączonym do niej wzorze umowy, terminach. Przedmiot zamówienia został opisany przez: 1) Projekt wykonawczy stanowiący załącznik nr 6 do specyfikacji Istotnych warunków zamówienia - odnoszący się do sal nr 1 (206) i nr 2 (208) oraz antresoli (Nowożytność)  2) Szczegółowy opis zawarty w niniejszym punkcie. Wykonawca powinien wykonać wszystkie elementy łącznie z nadrukami, za wyjątkiem: - dostawy i montażu sprzętu komputerowego i multimedialnego (Wykonawca jest zobowiązany do wykonania obudów na sprzęt) oraz oprogramowania, - realizacji programów multimedialnych i tablic graficznych, - gablot: Gablota G2 - 1 szt., Gablota G2A - 1 szt., Gablota G2B - 1 szt. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy harmonogramu, uzgodnionego z Zamawiającym, uwzględniającego współpracę z dostawcą sprzętu komputerowego i multimedialnego oraz Wykonawcą programów multimedialnych i projektów graficznych tablic będących podstawą wykonania nadruków. Wykonawca planując harmonogram prac powinien uwzględnić następujące elementy: - ostateczny termin wykonania projektów tablic graficznych to 20.09.2013 r. - ostateczny termin wykonania programów multimedialnych wraz z ich uruchomieniem to 30.10.2013 r.  - montaż elementów aranżacji - termin wykonywania prac na salach wystawowych nie później niż od 1.10.2013 r. do 30.10.2013 r. - montaż sprzętu multimedialnego: od 1.10.2013 r. do 25.10.2013 r. - terminy poszczególnych prac zostaną ustalone z Wykonawcą aranżacji, - podczas realizacji zamówienia konieczna jest współpraca z dostawcą sprzętu multimedialnego i komputerowego, - ostateczny odbiór zamówienia - 30.10.2013 r. - Wykonawca powinien uwzględnić rozmieszczenie i zabezpieczenie eksponatów w trakcie realizacji zamówienia - sposób współpracy z Zamawiającym zostanie ustalony po podpisaniu umowy, - poprawki do elementów wystawowych i aranżacyjnych powinny być wykonywane na bieżąco, - praca w budynku może odbywać się w godzinach 8.30-16.00. W przypadku konieczności współpracy z Zamawiającym np. przy umieszczaniu eksponatów: praca w dni robocze od 8.30 do 15.30. Zamawiający z chwilą podpisania umowy przekaże: - uszczegółowiony projekt elektryczny, - opisy wykonawcze i rysunki techniczne modeli kościołów i postaci (manekinów), - uszczegółowienie kolorystyki (matowa, półmatowa, czy połysk), ustalenie tzw. drobnej struktury, - ewentualne uszczegółowienie sposobu rozmieszczenia oświetlenia gablot, - uszczegółowienie elementów służących do mocowań eksponatów, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wpływu na postać i wykonanie otworów wentylacyjnych w obudowach przy grzejnikach oraz przy sprzęcie multimedialnym w trakcie realizacji zamówienia - jeżeli Zamawiający stwierdzi taką potrzebę. W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do transportu wszystkich przewidzianych elementów montażowych, usuwania śmieci oraz innych prac niezbędnych do wykonania zamówienia. Z zapisu w projekcie wycofuje się zapisy: Zapis nr 1.  Obojętność chemiczna musi być potwierdzona raportem/sprawozdaniem z badań dotyczących korozyjności materiałów używanych przez Wykonawcę do produkcji gablot, tzw. ODDY TEST. Raport dotyczy także zastosowanego kleju do klejenia szyb z profilami konstrukcyjnymi, lakieru zastosowanego do lakierowania gablot, użytego silikonu do doszczelniania gabloty oraz innych uszczelek, zastosowanych w gablocie. Rezultaty testu jednoznacznie gwarantują brak zagrożeń ze strony stosowanych w budowie gablot materiałów w odniesieniu do zbiorów prezentowanych w gablotach. Zapis nr 2. W celu zapewnienia neutralnego otoczenia prezentowanym obiektom oraz utrzymania odpowiedniej wilgotności względnej wewnątrz gabloty, powinny one mieć szczelność na poziomie współczynnika ACD nie wyższym niż 0.4 (maksymalnie jedna wymiana powietrza w gablocie na dwa i pół dnia).  Pomiar powinien być przeprowadzony atestowanym sprzętem zgodnie z normą PN-EN ISO 12569. Zapis nr 3. Wykonawca powinien dostarczyć łącznie z opinią   odpowiednie obliczenia inżynierskie a także:  Raport /Sprawozdanie z badań wytrzymałościowych zawiasów zastosowanych w układzie otwierającym drzwi gablot i przenoszących duże obciążenia. Badania muszą być przeprowadzone przez Akredytowane Laboratorium Wytrzymałości Materiałów posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji i muszą określać maksymalne siły, które zawiasy mogą przenosić. Siły te należy uwzględnić w obliczeniach inżynierskich, które muszą być wykonane przy ocenie proponowanych rozwiązań technicznych.  Raport/Sprawozdanie z badań wytrzymałościowych złącza szyba, klej, profil metalowy, do którego mocowany jest zawias wieloprzegubowy. Badania muszą być przeprowadzone przez Akredytowane Laboratorium Wytrzymałości Materiałów posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji i muszą określać maksymalne siły, które złącze może przenosić. Siły te należy uwzględnić w załączonych obliczeniach inżynierskich. A także inne podobne, jeżeli odnoszą się do określonych wyżej badań i ekspertyz. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej oraz ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień dodatkowych - stwierdzonych na podstawie uzgodnionego pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą protokołu konieczności. Dopuszcza się realizację części zamówienia przez podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany do dołączenia do oferty przewidywanego zakresu prac, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy. Przy podpisywaniu umowy niezbędne będzie dostarczenie umów zawartych z podwykonawcami, przy czym zakres ich prac powinien być tożsamy z tym określonym w dokumentach dołączanych do oferty..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w zakresie elementów określonych w projekcie o wartości do 20% wartości zamówienia.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.15.40.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje szczegółowo warunku w tym zakresie

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykonali w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku wykonywania świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywali lub wykonują zamówienie polegające na dostawie i montażu sprzętu wystawienniczego do muzeum lub innej instytucji kultury za kwotę: 250.000,00 zł brutto, Wykonawca może sumować zamówienia, tak by wykazać dostawę i montaż odpowiedniego sprzętu, a także by wykazać wykonanie zamówień na wskazaną kwotę,

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje szczegółowo warunku w tym zakresie

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje szczegółowo warunku w tym zakresie

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 250.000,00 zł

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1)  dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4)  Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Poza przypadkami określonymi w umowie zmiany umowy będą mogły nastąpić w wymienionych niżej okolicznościach: a) Zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą na potrzeby niniejszego warunku, rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej: - o charakterze niezależnym od stron, - którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, - którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, której nie można przypisać drugiej stronie. Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar, inne klęski żywiołowe, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej. b) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron, c) Powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony, d) Zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi bądź okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy - zmianie mogą ulec termin realizacji umowy bądź terminy wynikające z harmonogramów płatności, e) Zmiana w zakresie technologii - jeżeli dostarczany sprzęt będzie spełniał warunki wymagane dla realizacji zamówienia, f) Zmiana terminów realizacji zamówienia z przyczyn zależnych od Wykonawcy, jeżeli Zamawiający wyrazi zgodę, g) Gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności w zakresie zmiany przedmiotu zamówienia, terminu realizacji.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.muzeum.torun.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Muzeum Okręgowe w Toruniu Rynek Staromiejski 1 87-100 Toruń.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.08.2013 godzina 10:00, miejsce: Rynek Staromiejski 1 87-100 Toruń sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki:
Pobierz (specyfikacja.docx)specyfikacja[ ]54 Kb18.07.2013 23:36
Pobierz (załącznik nr 1, wzór oferty.docx)załącznik nr 1, wzór oferty[ ]20 Kb18.07.2013 23:36
Pobierz (załącznik nr 2, wzór oświadczenia.docx)załącznik nr 2, wzór oświadczenia[ ]17 Kb18.07.2013 23:37
Pobierz (załącznik nr 3, wzór oświadczenia.docx)załącznik nr 3, wzór oświadczenia[ ]19 Kb18.07.2013 23:37
Pobierz (załączxnik nr 4, wzór oświadczenia.docx)załącznik nr 4, wzór oświadczenia[ ]19 Kb18.07.2013 23:37
Pobierz (WZÓR UMOWY, załącznik nr.docx)załącznik nr 5, wzór umowy[ ]37 Kb18.07.2013 23:38
Pobierz (dokumentacja projektowa cz 1.rar)załącznik nr 6, dokumentacja projektowa cz 1[ ]1085 Kb18.07.2013 23:39
Pobierz (dokumentacja projektowa cz 2.rar)załącznik nr 6, dokumentacja projektowa cz 2[ ]935 Kb18.07.2013 23:40
Pobierz (dokumentacja projektowa cz 3.rar)załącznik nr 6, dokumentacja projektowa cz 3[ ]1969 Kb18.07.2013 23:41

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


Toruń: Wykonanie programów multimedialnych oraz wykonanie tablic graficznych na wystawę stałą w Oddziale Muzeum Okręgowego w Toruniu - Dom Eskenów, pt. Toruń i jego historia, w ramach II etapu realizacji wystawy Numer ogłoszenia: 147717 - 2013; data zamieszczenia: 18.07.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Okręgowe  w Toruniu , ul. Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 622-70-38.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeum.torun.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie programów multimedialnych oraz wykonanie tablic graficznych na wystawę stałą w Oddziale Muzeum Okręgowego w Toruniu - Dom Eskenów, pt. Toruń i jego historia, w ramach II etapu realizacji wystawy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie programów multimedialnych oraz wykonanie tablic graficznych będących podstawą do wykonania nadruków przez wykonawcę elementów aranżacji pod nadzorem Projektanta oraz zainstalowanie odpowiedniego oprogramowania, a także zainstalowanie programów w wyznaczonym terminie na sprzęcie wskazanym przez Zamawiającego na wystawie stałej pt. Toruń i jego historia - Nowożytność w budynku przy ul. Łaziennej 16 w Toruniu (Dom Eskenów). Przedmiot zamówienia został opisany przez: 1) Projekt wykonawczy stanowiący załącznik nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 2) Szczegółowy opis zawarty w niniejszym punkcie. W dniu podpisania umowy ustalony zostanie harmonogram przekazania materiałów merytorycznych, a także harmonogram wykonania zamówienia.  Wykonawca planując harmonogram prac powinien uwzględnić następujące elementy: - Ostateczny termin wykonania projektów tablic graficznych to 20.09.2013 r. - Ostateczny termin wykonania programów multimedialnych wraz z ich uruchomieniem to 30.10.2013 r.  - Przedstawienie I wersji programów do oceny przez Zamawiającego, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia poprawek do programów, minimalny termin przeprowadzenia oceny przez Zamawiającego to 4 dni robocze, - Przedstawienie ostatecznych wersji programów, z uwzględnieniem poprawek zgłaszanych przez Zamawiającego,  - Montaż elementów aranżacji - termin wykonywania prac na salach wystawowych nie później niż od 1.10.2013 r. do 30.10.2013 r.    - montaż sprzętu multimedialnego w których znajduje się sprzęt multimedialny: od 1.10.2013 r. do 25.10.2013 r. - termin zostanie ustalony z wykonawcą aranżacji,  - Ostateczny odbiór zamówienia - 30.10.2013 r.  W zamach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany także do: 1) przekazania wszystkich wykonanych programów multimedialnych na nośniku (np. płyta CD) w 2 egzemplarzach, 2) przekazanie oryginalnych nośników dostarczonych przez producenta wraz z licencją oprogramowania niezbędnego do wykonania zamówienia, 3) zainstalowania na wskazanym sprzęcie oprogramowania i programów multimedialnych, 4) przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej oraz ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień dodatkowych - stwierdzonych na podstawie uzgodnionego pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą protokołu konieczności. Dopuszcza się realizację części zamówienia przez podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany do dołączenia do oferty przewidywanego zakresu prac, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy. Przy podpisywaniu umowy niezbędne będzie dostarczenie umów zawartych z podwykonawcami, przy czym zakres ich prac powinien być tożsamy z tym określonym w dokumentach dołączanych do oferty..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w zakresie wykonania programów multimedialnych instalowanych na tym samym sprzęcie lub innym wskazanym przez Zamawiającego oraz tablic graficznych nie wynikających z projektu. Wartość zamówienia nie przekroczy 20% zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.21.25.20-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje szczegółowo warunku w tym zakresie

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykonali w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku wykonywania świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywali lub wykonują zamówienie polegające na wykonaniu programów multimedialnych o podobnym charakterze dla muzeów lub innych instytucji kulturalnych za kwotę: 40.000 zł brutto, Wykonawca może wykazać wykonanie jednego lub więcej typów programów będących w zakresie zamówienia za odpowiednią kwotę, a także sumować pojedyncze zamówienia, tak by wykazać wykonanie zamówień na wskazaną kwotę.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje szczegółowo warunku w tym zakresie

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje szczegółowo warunku w tym zakresie

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy  są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 40.000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1)  dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4)  Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków,

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

2. Poza przypadkami określonymi w umowie zmiany umowy będą mogły nastąpić w wymienionych niżej okolicznościach: a) Zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą na potrzeby niniejszego warunku, rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej: - o charakterze niezależnym od stron, - którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, - którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, której nie można przypisać drugiej stronie. Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar, inne klęski żywiołowe, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej. b) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron, c) Powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony, d) Zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi bądź okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy - zmianie mogą ulec termin realizacji umowy bądź terminy wynikające z harmonogramów płatności, e) Zmiana w zakresie technologii - jeżeli wykonany produkt będzie spełniał warunki wymagane dla realizacji zamówienia, f) Zmiana terminów realizacji zamówienia z przyczyn zależnych od Wykonawcy, jeżeli Zamawiający wyrazi zgodę, g) Gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności w zakresie zmiany przedmiotu zamówienia, terminu realizacji.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.muzeum.torun.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Muzeum Okręgowe w Toruniu, Rynek Staromiejski 1 87-100 Toruń.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.08.2013 godzina 10:00, miejsce: Muzeum Okręgowe w Toruniu Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki:
Pobierz (specyfikacja istotnych warunków zamówienia.docx)specyfikacja[ ]49 Kb18.07.2013 20:19
Pobierz (załącznik nr 1, wzór oferty.docx)załącznik nr 1, wzór oferty[ ]19 Kb18.07.2013 20:20
Pobierz (załącznik nr 2, wzór oświadczenia.docx)załącznik nr 2, wzór oświadczenia[ ]17 Kb18.07.2013 20:20
Pobierz (załącznik nr 3, wzór oświadczenia.docx)załącznik nr 3, wzór oświadczenia[ ]18 Kb18.07.2013 20:21
Pobierz (załączmik nr 4, wzór oświadczenia.docx)załącznik nr 4, wzór oświadczenia[ ]18 Kb18.07.2013 20:22
Pobierz (WZÓR UMOWY, załącznik nr 5.docx)załącznik nr 5, wzór umowy[ ]40 Kb18.07.2013 20:22
Pobierz (dokumentacja projektowa cz 1.rar)załącznik nr 6, dokumentacja projektowa cz 1[ ]1085 Kb18.07.2013 20:23
Pobierz (dokumentacja projektowa cz 2.rar)załącznik nr 6, dokumentacja projektowa cz 2[ ]935 Kb18.07.2013 20:24
Pobierz (dokumentacja projektowa cz 3.rar)załącznik nr 6, dokumentacja projektowa cz 3[ ]1969 Kb18.07.2013 20:26
Pobierz (odpowiedź do pytania 1-2.doc)odpowiedź na pytania 1-2[ ]23 Kb03.08.2013 16:47

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


Toruń: Dostawa i montaż sprzętu komputerowego i multimedialnego na wystawę stałą w Oddziale Muzeum Okręgowego w Toruniu - Dom Eskenów, pt. Toruń i jego historia, w ramach II etapu realizacji wystawy. Numer ogłoszenia: 147713 - 2013; data zamieszczenia: 18.07.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Okręgowe  w Toruniu , ul. Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 622-70-38.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeum.torun.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż sprzętu komputerowego i multimedialnego na wystawę stałą w Oddziale Muzeum Okręgowego w Toruniu - Dom Eskenów, pt. Toruń i jego historia, w ramach II etapu realizacji wystawy..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji II etapu wystawy stałej pt. Toruń i jego historia - nowożytność w Domu Eskenów zgodnie z poniższym opisem oraz ich montaż we wskazanych w specyfikacji i załączonym do niej wzorze umowy, terminach. Montaż odbywać się będzie na salach oznaczonych w projekcie jako 1 (208/207) i 2 (206) oraz antresola. Przedmiot zamówienia został opisany przez: 1) Projekt wykonawczy stanowiący załącznik nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 2) Szczegółowy opis zawarty w niniejszym punkcie. W terminie 5 dni od dnia podpisania umowy ustalony zostanie harmonogram wykonania zamówienia, w porozumieniu z wykonawcą elementów aranżacyjnych. W przypadku użycia w projekcie nazw własnych Zamawiający wymaga dostarczenia sprzętu o podobnych parametrach. Wybór producenta jest zależny od Wykonawcy.  Wykonawca planując harmonogram prac powinien uwzględnić następujące elementy: - Ostateczny termin wykonania programów multimedialnych wraz z ich uruchomieniem to 30.10.2013 r.  - Montaż elementów aranżacji - termin wykonywania prac na salach wystawowych nie później niż od 1.10.2013 r. do 30.10.2013 r.  - montaż sprzętu multimedialnego: od 1.10.2013 r. do 25.10.2013 r. - termin zostanie ustalony z wykonawcą aranżacji, - podczas realizacji zamówienia konieczna jest współpraca z wykonawcą elementów aranżacji  - Ostateczny odbiór zamówienia - 25.10.2013 r.  Wykonawca jest zobowiązany do współpracy z wykonawcami elementów aranżacji. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej oraz ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia dodatkowego  - stwierdzonego na podstawie uzgodnionego pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą protokołu konieczności. Dopuszcza się realizację części zamówienia przez podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany do dołączenia do oferty przewidywanego zakresu prac, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy. Przy podpisywaniu umowy niezbędne będzie dostarczenie umów zawartych z podwykonawcami, przy czym zakres ich prac powinien być tożsamy z tym określonym w dokumentach dołączanych do oferty..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w wysokości 20% zamówienia podstawowego na elementy określone w zamówieniu podstawowym.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.20.00.00-1, 32.32.20.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 25.10.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje szczegółowo warunku w tym zakresie

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykonali w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku wykonywania świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywali lub wykonują zamówienie polegające na dostawie i montażu sprzętu komputerowego i multimedialnego z oprogramowaniem za kwotę: 150.000,00 zł brutto. Wykonawca może sumować zamówienia, tak by wykazać dostawę i montaż odpowiedniego sprzętu, a także by wykazać wykonanie zamówień na wskazaną kwotę.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje szczegółowo warunku w tym zakresie

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje szczegółowo warunku w tym zakresie

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 170.000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1)  dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4)  Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Poza przypadkami określonymi w umowie zmiany umowy będą mogły nastąpić w wymienionych niżej okolicznościach: a) zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą na potrzeby niniejszego warunku, rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej: - o charakterze niezależnym od stron, - którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, - którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, której nie można przypisać drugiej stronie. Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar, inne klęski żywiołowe, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej. b) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron, c) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony, d) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi bądź okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy - zmianie mogą ulec termin realizacji umowy bądź terminy wynikające z harmonogramów płatności, e) zmiana w zakresie technologii - jeżeli dostarczany sprzęt będzie spełniał warunki wymagane dla realizacji zamówienia, f) zmiana terminów realizacji zamówienia z przyczyn zależnych od Wykonawcy, jeżeli Zamawiający wyrazi zgodę, g) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności w zakresie zmiany przedmiotu zamówienia, terminu realizacji.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.muzeum.torun.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Muzeum Okręgowe w Toruniu Rynek Staromiejski 1 87-100 Toruń.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.08.2013 godzina 10:00, miejsce: Muzeum Okręgowe w Toruniu Rynek Staromiejski 1 87-100 Toruń sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki:
Pobierz (specyfikacja.docx)specyfikacja [ ]43 Kb18.07.2013 18:55
Pobierz (załącznik nr 1, wzór oferty.docx)załącznik nr 1, wzór oferty[ ]20 Kb18.07.2013 18:56
Pobierz (załącznik nr 2, wzór oświadczenia.docx)załącznik nr 2, wzór oświadczenia[ ]17 Kb18.07.2013 18:56
Pobierz (załącznik nr 3, wzór oświadczenia.docx)załącznik nr 3, wzór oświadczenia[ ]19 Kb18.07.2013 18:57
Pobierz (załącznik nr 4, wzór oświadczenia.docx)załącznik nr 4, wzór oświadczenia[ ]19 Kb18.07.2013 18:58
Pobierz (WZÓR UMOWY, załącznik nr 5.docx)załącznik nr 5, wzór umowy[ ]28 Kb18.07.2013 18:58
Pobierz (dokumentacja projektowa cz 1.rar)załącznik nr 6, dokumentacja projektowa cz. 1[ ]1085 Kb18.07.2013 19:04
Pobierz (dokumentacja projektowa cz 2.rar)załącznik nr 6, dokumentacja projektowa cz 2[ ]935 Kb18.07.2013 19:17
Pobierz (dokumentacja projektowa cz 3.rar)załącznik nr 6, dokumentacja projektowa cz 3[ ]1969 Kb18.07.2013 19:17

Toruń: dostawa trzech gablot wraz z oświetleniem Numer ogłoszenia: 274604 - 2013; data zamieszczenia: 12.07.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Okręgowe  w Toruniu , ul. Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 622-70-38.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeum.torun.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa trzech gablot wraz z oświetleniem.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego: Ratusz Staromiejski  Rynek Staromiejski 1,  87-100 ruń  trzech gablot, zgodnie z poniższym opisem realizacji zamówienia.  1. Gabloty: Gablota G2 - 1 szt., Gablota G2A - 1 szt., Gablota G2B - 1 szt.,   powinny zostać wykonane zgodnie ze szczegółowymi projektami:  - rys. Z/1, rys. Z/2 stanowiącymi załącznik nr 6 i 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  oraz opisem zawartym poniżej. 2. Opis wykonania gablot: Autor    SOWA- SZENK s. c.   opracowania:        Agnieszka Sowa -Szenk                             Tomasz Szenk a) Materiały i bezpieczeństwo eksponatów: projekt zakłada wykonanie gablot w standardach muzealnych. Tam gdzie jest to wymagane przewidziano w produkcji zabudowy stosowanie materiałów obojętnych chemicznie wobec eksponatów /materiały mające kontakt z eksponatami to szkło, stal nierdzewna, blacha stalowa lub aluminiowa malowana proszkowo farbami chemicznie obojętnymi lub obłożona tkaniną chemicznie neutralną, pleksi, pianka molitanowa/.  Obojętność chemiczna musi być potwierdzona raportem/sprawozdaniem z badań dotyczących korozyjności materiałów używanych przez Wykonawcę do produkcji gablot, tzw. ODDY TEST. Raport dotyczy także zastosowanego kleju do klejenia szyb z profilami konstrukcyjnymi, lakieru zastosowanego do lakierowania gablot, użytego silikonu do doszczelniania gabloty oraz innych uszczelek, zastosowanych w gablocie. Rezultaty testu jednoznacznie gwarantują brak zagrożeń ze strony stosowanych w budowie gablot materiałów w odniesieniu do zbiorów prezentowanych w gablotach.  Gabloty zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych za pomocą zamków dyskowych o podwyższonej odporności na włamanie (spełniające wymagania klasy C). Lokalizacja zamka niewidoczna dla zwiedzającego. Pokrywy gablot zamykane dwoma zamkami. Zamki wykonane w systemie wspólnego klucza.  W celu zapewnienia neutralnego otoczenia prezentowanym obiektom oraz utrzymania odpowiedniej wilgotności względnej wewnątrz gabloty, powinny one mieć szczelność na poziomie współczynnika ACD nie wyższym niż 0.4 (maksymalnie jedna wymiana powietrza w gablocie na dwa i pół dnia).  Pomiar powinien być przeprowadzony atestowanym sprzętem zgodnie z normą PN-EN ISO 12569.   Gabloty powinny być wyposażone w pasywny  system klimatyzacji regulujący  wilgotność względną w gablocie (kaseta  przystosowana do zastosowania granulatu silikatowo-krzemiankowego z możliwością wymiany bez otwierania gabloty).  Elementy zabudowy zabezpieczone przed drganiami od konstrukcji budynku za pomocą podkładek z  materiału wibroizolacyjnego umieszczonego pod stopami regulacyjnymi. b) Materiały i bezpieczeństwo obsługi i zwiedzających. Projekt  zakłada realizację wyposażenia zgodnie z § 258-264 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia  2002 r.  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z poźn. zm.) tzn. materiały użyte w projekcie ekspozycji są niepalne lub niezapalne, niekapiące i nieodpadające pod wpływem ognia oraz nie rozprzestrzeniają ognia np. MDF ognioodporny  Euroklasy B-s2.  Wszystkie części konstrukcji i systemy gablot wyposażone muszą być w mechanizmy bezpiecznego dostępu, a funkcjonowanie gablot i ich mocowanie do elementów konstrukcyjnych budynku musi uzyskać pozytywną opinię inżyniera budownictwa z odpowiednimi uprawnieniami. Wykonawca powinien dostarczyć łącznie z opinią   odpowiednie obliczenia inżynierskie a także :  Raport /Sprawozdanie z badań wytrzymałościowych zawiasów zastosowanych w układzie otwierającym drzwi gablot i przenoszących duże obciążenia. Badania muszą być przeprowadzone przez Akredytowane Laboratorium Wytrzymałości Materiałów posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji i muszą określać maksymalne siły, które zawiasy mogą przenosić. Siły te należy uwzględnić w obliczeniach inżynierskich, które muszą być wykonane przy ocenie proponowanych rozwiązań technicznych.  Raport/Sprawozdanie z badań wytrzymałościowych złącza szyba, klej, profil metalowy, do którego mocowany jest zawias wieloprzegubowy. Badania muszą być przeprowadzone przez Akredytowane Laboratorium Wytrzymałości Materiałów posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji i muszą określać maksymalne siły, które złącze może przenosić. Siły te należy uwzględnić w załączonych obliczeniach inżynierskich.  Ze względu na zastosowanie w zabudowie oświetlenia elektrycznego i urządzeń audio-video odpowiednie elementy wyposażenia ekspozycji powinny być oznaczone znakiem CE zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 155 poz. 1089). Po ukończeniu prac (instalacji i urządzeń), Wykonawca powinien przekazać Zamawiającemu następującą dokumentację powykonawczą, certyfikaty, zaświadczenia, instrukcje obsługi poszczególnych części instalacji, urządzeń i wyposażenia: - instrukcje obsługi poszczególnych gablot wystawienniczych (pismo maszynowe/wydruki komputerowe), - Dokumentacja Techniczno Ruchowa (DTR) dotycząca wszystkich zastosowanych układów elektrycznych i sterujących. DTR będzie wykonana przez inż. elektryka posiadającego odpowiednie do tego zakresu działań kwalifikacje. DTR zawierać będzie schematy elektryczne zbudowanych obwodów elektrycznych, opis zastosowanych podzespołów, warunków przyłączenia odbiorników prądu do sieci zasilającej, w tym warunków rozruchowych oświetlenia i urządzeń elektrycznych (prąd rozruchowy), a także warunki eksploatacji i przeglądów instalacji elektrycznej w czasie eksploatacji.  - Raport z Badań końcowych układów elektrycznych wraz z aktualnymi uprawnieniami osób badających. Badania będą dotyczyły wszystkich układów elektrycznych oświetlenia zgodnie z normą PN-EN 60598 - 1: 2000 Oprawy oświetleniowe część I. Wymagania ogólne i badania oraz pozostałych układów elektrycznych badanych zgodnie z normami branżowymi, które w raporcie należy przywołać. c) Uwagi ogólne: - Kolor wszystkich malowanych elementów zabudowy RAL 7035. Farba zastosowana do lakierowania proszkowego powinna mieć powierzchnię strukturalną (tzw . drobna struktura). - Wszystkie łączenia arkuszy blachy stalowej lub aluminiowej o grubości 1,5-2 mm wykonać w sposób uniemożliwiający pracę względem siebie.  Szczegółowe rozwiązania materiałowe zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - rozdział III - Przedmiot zamówienia.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w terminie do 31.12.2013 r. o wartości 20% zamówienia podstawowego, polegających na rozszerzeniu dostawy o gabloty wskazane w zamówieniu. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany wymiarów gabloty, przy zachowaniu technologii wykonania.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.15.40.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje szczegółowo tego warunku

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykonali w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku wykonywania świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywali lub wykonują zamówienie polegające na dostawie gablot do muzeum lub innej instytucji kultury za kwotę: 30.000,00 zł brutto. Wykonawca może sumować zamówienia, tak by wykazać wykonanie zamówień na wskazaną kwotę.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje szczegółowo tego warunku

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje szczegółowo tego warunku

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 30.000,00 zł

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1)  dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4)  Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków,

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Poza przypadkami określonymi w umowie zmiany umowy będą mogły nastąpić w wymienionych niżej okolicznościach: a) Zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą na potrzeby niniejszego warunku, rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej: - o charakterze niezależnym od stron, - którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, - którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, której nie można przypisać drugiej stronie. Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar, inne klęski żywiołowe, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej. b) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron, c) Powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony, d) Zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi bądź okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy - zmianie mogą ulec termin realizacji umowy bądź zmiana ilości zamawianych gablot, zmiana technologii wykonania wnioskowana przez Zamawiającego,  e) Zmiana w zakresie technologii wykonania wnioskowana przez Wykonawcę, jeżeli dostarczany sprzęt będzie spełniał warunki wymagane dla realizacji zamówienia, f) Zmiana terminów realizacji zamówienia z przyczyn zależnych od Wykonawcy, jeżeli Zamawiający wyrazi zgodę, g) Gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności w zakresie zmiany przedmiotu zamówienia, terminu realizacji.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.muzeum.torun.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba Zamawiającego  Ratusz Staromiejski Rynek Staromiejski 1 87-100 Toruń.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.07.2013 godzina 10:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego  Ratusz Staromiejski Rynek Staromiejski 1 87-100 Toruń sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki:
Pobierz (specyfikacja.docx)specyfikacja istotnych warunków zamówienia[ ]58 Kb12.07.2013 15:40
Pobierz (załącznik nr 1, wzór oferty.docx)załącznik nr 1, wzór oferty[ ]24 Kb12.07.2013 15:41
Pobierz (załącznik nr 2, wzór oświadczenia.docx)załącznik nr 2, wzór oświadczenia[ ]22 Kb12.07.2013 15:41
Pobierz (załącznik nr 3, wzór oświadczenia.docx)załącznik nr 3, wzór oświadczenia[ ]23 Kb12.07.2013 15:42
Pobierz (załącznik nr 4, wzór oświadczenia.docx)załącznik nr 4, wzór oświadczenia[ ]23 Kb12.07.2013 15:42
Pobierz (WZÓR UMOWY Nr, załącznik nr.docx)załącznik nr 5, wzór umowy[ ]35 Kb12.07.2013 15:42
Pobierz (Z1_G2 G2A.pdf)rysunek Z/1 załącznik nr 6[ ]139 Kb12.07.2013 15:43
Pobierz (Z2_G2B.pdf)rys. Z/2, załącznik nr 6[ ]100 Kb12.07.2013 15:43
Pobierz (ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.docx)zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia 16.07.2013[ ]14 Kb16.07.2013 13:28
Pobierz (odpowiedź na pytania na stronę internetową.docx)odpowiedź na pytania nr 1-3[ ]14 Kb16.07.2013 13:29
Pobierz (ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.docx)ogłoszenie o zmianie ogłoszenia[ ]17 Kb16.07.2013 13:31
Pobierz (informacja o wyborze oferty na strone internetową.docx)informacja o wyborze oferty[ ]13 Kb31.07.2013 12:09
Więcej artykułów…