Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 147713-2013 z dnia 2013-07-18 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Toruń Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji II etapu wystawy stałej pt. Toruń i jego historia - nowożytność w Domu Eskenów zgodnie z poniższym opisem... Termin składania ofert: 2013-08-05

Toruń: Dostawa i montaż sprzętu komputerowego i multimedialnego na wystawę stałą w Oddziale Muzeum Okręgowego w Toruniu - Dom Eskenów, pt. Toruń i jego historia, w ramach II etapu realizacji wystawy Numer ogłoszenia: 164419 - 2013; data zamieszczenia: 19.08.2013 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 147713 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Okręgowe w Toruniu, ul. Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 622-70-38, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż sprzętu komputerowego i multimedialnego na wystawę stałą w Oddziale Muzeum Okręgowego w Toruniu - Dom Eskenów, pt. Toruń i jego historia, w ramach II etapu realizacji wystawy.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji II etapu wystawy stałej pt. Toruń i jego historia - nowożytność w Domu Eskenów zgodnie z poniższym opisem oraz ich montaż we wskazanych w specyfikacji i załączonym do niej wzorze umowy, terminach. Montaż odbywać się będzie na salach oznaczonych w projekcie jako 1 (208/207) i 2 (206) oraz antresola. Przedmiot zamówienia został opisany przez: 1) Projekt wykonawczy stanowiący załącznik nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 2) Szczegółowy opis zawarty w niniejszym punkcie. W terminie 5 dni od dnia podpisania umowy ustalony zostanie harmonogram wykonania zamówienia, w porozumieniu z wykonawcą elementów aranżacyjnych. W przypadku użycia w projekcie nazw własnych Zamawiający wymaga dostarczenia sprzętu o podobnych parametrach. Wybór producenta jest zależny od Wykonawcy. Wykonawca planując harmonogram prac powinien uwzględnić następujące elementy: - Ostateczny termin wykonania programów multimedialnych wraz z ich uruchomieniem to 30.10.2013 r. - Montaż elementów aranżacji - termin wykonywania prac na salach wystawowych nie później niż od 1.10.2013 r. do 30.10.2013 r. - montaż sprzętu multimedialnego: od 1.10.2013 r. do 25.10.2013 r. - termin zostanie ustalony z wykonawcą aranżacji, - podczas realizacji zamówienia konieczna jest współpraca z wykonawcą elementów aranżacji - Ostateczny odbiór zamówienia - 25.10.2013 r. Wykonawca jest zobowiązany do współpracy z wykonawcami elementów aranżacji. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej oraz ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia dodatkowego - stwierdzonego na podstawie uzgodnionego pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą protokołu konieczności. Dopuszcza się realizację części zamówienia przez podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany do dołączenia do oferty przewidywanego zakresu prac, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy. Przy podpisywaniu umowy niezbędne będzie dostarczenie umów zawartych z podwykonawcami, przy czym zakres ich prac powinien być tożsamy z tym określonym w dokumentach dołączanych do oferty...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.20.00.00-1, 32.32.20.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.08.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • AUDIOTECH S. Kamiński, A. Urbaniak Spółka jawna, ul. Chrzanowskiego 62, 51-141 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 171750,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 183270,00

 • Oferta z najniższą ceną: 183270,00 / Oferta z najwyższą ceną: 183270,00

 • Waluta: PLN.

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


Toruń: Trzecie postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę, instalację, wdrożenie i utrzymanie wraz z analizą przedwdrożeniową zintegrowanych systemów informatycznych zarządzania finansowego Muzeum Numer ogłoszenia: 161697 - 2013; data zamieszczenia: 13.08.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Okręgowe w Toruniu , ul. Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 622-70-38.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeum.torun.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Trzecie postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę, instalację, wdrożenie i utrzymanie wraz z analizą przedwdrożeniową zintegrowanych systemów informatycznych zarządzania finansowego Muzeum.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: a) wykonanie kompleksowej analizy przedwdrożeniowej w kontekście wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania i controllingu wraz z obiegiem dokumentów i planem kont oraz systemem finansowo-księgowym (FK), systemem dla środków trwałych i wyposażenia, magazynowo-sprzedażowy, b) sprzedaż, dostarczenie, instalacja i wdrożenie systemu zintegrowanego obsługującego obszary: - finansowo-księgowy, - środki trwałe i wyposażenie, - magazynowo-sprzedażowy, przy czym system powinien obejmować również punkty handlowe Muzeum Okręgowego w Toruniu - wraz z CRM c) dostarczenie i implementacja środowiska bazy danych dla celów wdrożenia i utrzymania zainstalowanych systemów użytkowych z możliwością rozszerzenia o obszar systemu sprzedażowego, d) dostarczenie dedykowanego serwera dla obsługi lokalnej sieci oraz zdalnego dostępu stanowisk aplikacyjnych systemów wymienionych w pkt. 1 - parametry nie mniejsze niż: procesor min. 2 rdzenie, Hdd min 500 GB, napęd dvd-rw, RAM min. 4GB ddr3, obudowa, System operacyjny Windows, Monitor min 19 cali, Myszka, Klawiatura, Wymagane okablowanie, monitor dotykowy (serwer), szczegółowe parametry serwera zostaną określone w kompleksowej analizie przedwdrożeniowej, e) dostawa sprzętu komputerowego do obsługi stanowisk sprzedaży: - terminal komputerowy z ekranem dotykowym 7 szt. + 1 rezerwa (razem 8 szt.) z modułem kasy fiskalnej - przeznaczony do obsługi stanowisk sprzedaży biletów wstępu, wydawnictw i pamiątek - kompatybilny z dostarczonymi programami (moduł handlowy i magazynowy), - drukarka fiskalna z obcinaczem i kopią elektroniczną + szuflada do pieniędzy (7 szt. w tym jedna bez szuflady) + 1 rezerwa (razem 8 szt.), - drukarka do wydruku biletów wstępu (wydruk na druku biletu - wskazanych danych w ustalonych miejscach) - 7 szt. + 1 rezerwa (razem 8 szt.), przy tym Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia wszystkich niezbędnych podajników odpowiednich ze względu na zaproponowany rodzaj biletu (opis wymagań Zamawiającego - lit. f)), drukarka powinna być wyposażona w obcinarkę biletów, jeżeli wymaga tego zaproponowany rodzaj biletów, - drukarka (mono) do wydruku faktur i zestawień wynikających z obsługi modułu handlowego i magazynowego (wydruk na kartkach formatu A-4). 7 szt. + 1 rezerwa (razem 8 szt.), Wykonawca może zaproponować drukarki wykonujące więcej niż jedną funkcję zamiast oddzielnych. - skaner kodów kreskowych - 7 szt., Wymagane okablowanie do całego sprzętu, w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia. f) bilet wstępu zostanie opracowany przez Zamawiającego, w wyznaczonych polach powinny zostać wydrukowane takie dane jak: numer biletu, data i godzina sprzedaży, ilość sprzedanych biletów, rodzaj biletów - możliwość zapisu przy użyciu kilku słów jednocześnie (definicje określane przez Zamawiającego, zgodne z danymi w module handlowym), cena biletu jednostkowego, przy czym podczas kompleksowej analizy wdrożeniowej zostanie określone rozmieszczenie poszczególnych elementów, Bilety wielkości około 19 cm (+ - 3 cm) x 6 cm (+ - 2 cm) Gramatura 160-200 g. Sposób podawania biletu do druku: z podajnika rolkowego, dostarczanego wraz z drukarką przez Wykonawcę w ramach zamówienia lub osobne kartoniki podawane odrębnie podczas drukowania biletu. Zaproponowana drukarka do biletów powinna obsługiwać wzór biletu z perforacją umożliwiającą oddarcie części biletu podczas jego sprawdzania. g) zintegrowanie poszczególnych modułów z systemami funkcjonującymi w Muzeum. Dane techniczne ogólne: 1) System działa w architekturze Klient-Serwer - rozumianej jako sytuacja, w której baza danych znajduje się na serwerze centralnym obsługującym zarządzanie i przetwarzanie danych. Poszczególne aplikacje pracując na stacjach roboczych otrzymują z serwera wyniki obliczeń jednak również same mogą wykonywać indywidualne zadania systemu nie angażując serwera. 2) System powinien być zintegrowany pod względem przepływu informacji. Informacja raz wprowadzona do systemu w jakimkolwiek z modułów jest wykorzystywana we wszystkich innych. 3) System powinien umożliwiać rozbudowę o kolejne moduły, w szczególności uwzględniać rozszerzenie o moduł obsługi kas fiskalnych i kas biletowych. 4) Wszystkie wymagane funkcjonalności muszą pochodzić od jednego dostawcy. 5) System powinien zapewniać ciągły dostęp do aktualnych danych i działać w trybie online, zapewniać aktualizację informacji w bazach danych podczas rutynowych czynności wykonywanych na stanowiskach pracy. 6) System zapewnia udostępnienie danych innym systemom używanym przez Zamawiającego w formie i zakresie ustalonym w trakcie wdrożenia wykorzystując jeden ze standardowych formatów wymiany danych, np. dbf, xml, txt, xls, rtf, html. 7) System musi posiadać polski interfejs i instrukcję obsługi w języku polskim. 8) Ze względu na posiadaną przez Zamawiającego infrastrukturę System musi umożliwiać pracę aplikacji w środowisku MS Windows XP, MS Windows 7 i wyższych. 9) System powinien zapewniać wystawianie dokumentów oraz prowadzenie rozliczeń i ewidencji księgowej w pełnej zgodności z Ustawą o rachunkowości i innymi obowiązującymi przepisami regulującymi w/w zakresy. 10) Wykonawca dostarczy nośnik zawierający Systemy oraz udzieli bezterminowej licencji na używanie dostarczonego oprogramowania; wszystkie aplikacje muszą być dostarczone w najnowszych, dostępnych wersjach, a w zakresie funkcjonalnym zgodnym z dostarczoną dokumentacją, przy czym nie mniejsza niż w Specyfikacji. 11) Parametry dotyczące wydajności pracy na serwerze: - akceptowany średni czas odpowiedzi dla typowych transakcji w warunkach rzeczywistych: 3 sekundy, - maksymalny czas odpowiedzi dla transakcji w warunkach rzeczywistych - 30 sekund. 12) System powinien zapewnić tworzenie kopii danych w trakcie działania systemu, 13) System powinien umożliwić eksport i import danych z bazy danych w formacie tekstowym z uwzględnieniem polskiego standardu znaków. 14) System powinien posiadać mechanizmy umożliwiające zapis i przeglądanie danych o logowaniu użytkowników do systemu pozwalające na uzyskanie informacji o czasie i miejscu pracy, wykonywanych przez nich czynności z możliwością analizy historii zmienianych wartości danych. 15) W logach systemu monitorowane powinny być wszystkie zmiany w bazie danych, system umożliwi łatwe utrzymanie zbioru standardowych raportów (dodawanie, modyfikowanie, usuwanie raportów). 16) W ramach systemu zapewnione powinno być oprogramowanie narzędziowe pozwalające na definiowanie i generowanie dowolnych zestawień i raportów związanych z zawartością informacyjną bazy danych. Raporty musza mieć możliwość wywoływania przez użytkownika z poziomu aplikacji; umożliwiają eksport danych do xls, rtf. 17) W systemie powinny być zaimplementowane mechanizmy walidacji haseł zgodnie z wymaganiami ustawowymi przewidzianymi dla rodzaju danych przetwarzanych przez system. 18) Wykorzystanie jednolitych standardów programistycznych dla wszystkich aplikacji będących integralną częścią systemu. 19) Zaimplementowany system uprawnień powinien umożliwić definiowanie uprawnień na poziomie użytkowników i grup użytkowników. 20) W systemie dostępna jest pomoc kontekstowa dla wszystkich modułów w języku polskim. 21) Językiem obowiązującym w systemie musi być język polski - dotyczy to wszystkich ekranów, menu, raportów, komunikatów, wprowadzania, wyświetlania, sortowania i drukowania. W takim samym zakresie obowiązuje dostępność polskich znaków językowych. 22) System musi być zgodny z aktualnie obowiązującym na terenie Polski prawem, w tym o ochronie danych osobowych. 23) Przy zmianie ustawodawstwa regulującego zasady działania systemu Wykonawca na bieżąco dostosuje system do zmienionych wymogów prawnych. Szczegółowy przedmiot zamówienia został określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające w zakresie ewentualnego rozszerzenia stanowisk i końcówek we wszystkich modułach - wielkość nie przekraczająca 20% zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.26.30.00-6, 72.22.70.00-2, 30.20.00.00-1, 72.25.40.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 11.11.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje szczegółowo warunku w tym zakresie

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, minimum 1 zamówienie polegające na wdrożeniu wszystkich wymaganych w zamówieniu modułów w zakresie proponowanego systemu, w tym wdrożenie sprzedaży biletów wstępu lub podobnych druków wymagających zastosowania takiej samej technologii jaką Wykonawca zaproponuje przy składaniu oferty (wskazany w ofercie rodzaj drukarki), przy użyciu zaproponowanego systemu oraz drukarek do biletów

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje szczegółowo warunku w tym zakresie

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje szczegółowo warunku w tym zakresie

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: są ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę 90.000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Poza przypadkami określonymi w umowie zmiany umowy będą mogły nastąpić w wymienionych niżej okolicznościach: a) Zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą na potrzeby niniejszego warunku, rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej: - o charakterze niezależnym od stron, - którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, - którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, której nie można przypisać drugiej stronie. Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar, inne klęski żywiołowe, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej. b) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron, c) Powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony, d) Zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi bądź okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy - zmianie mogą ulec termin realizacji umowy bądź terminy wynikające z harmonogramów płatności, e) Zmiana w zakresie technologii - jeżeli dostarczany sprzęt będzie spełniał warunki wymagane dla realizacji zamówienia, f) Zmiana terminów realizacji zamówienia z przyczyn zależnych od Wykonawcy, jeżeli Zamawiający wyrazi zgodę, g) Gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności w zakresie zmiany przedmiotu zamówienia, terminu realizacji.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.muzeum.torun.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Muzeum Okręgowe w Toruniu Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.08.2013 godzina 10:00, miejsce: sekretariat Muzeum Okręgowe w Toruniu Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl')" type="button" value="Powrót do głównej strony">
Załączniki:
Pobierz (specyfikacja.docx)Specyfikacja[ ]63 Kb13.08.2013 17:51
Pobierz (załącznik nr 1, wzór oferty.docx)załącznik nr 1, wzór oferty[ ]25 Kb13.08.2013 17:52
Pobierz (załącznik nr 2, wzór oświadczenia.docx)załącznik nr 2, wzór oświadczenia[ ]22 Kb13.08.2013 17:52
Pobierz (załącznik nr 3, wzór oświadczenia.docx)załącznik nr 3, wzór oświadczenia[ ]23 Kb13.08.2013 17:52
Pobierz (załącznik nr 4, zwór oświadczenia.docx)załącznik nr 4, wzór oświadczenia[ ]23 Kb13.08.2013 17:53
Pobierz (Załącznik nr 5, wzór umowy.docx)załącznik nr 5, wzór umowy[ ]32 Kb13.08.2013 17:53
Pobierz (informacja o wyborze oferty.docx)informacja o wyborze oferty[ ]13 Kb28.08.2013 21:25
Pobierz (ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.docx)ogłoszenie o udzieleniu zamówienia[ ]21 Kb02.09.2013 13:14


    Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


Toruń: Drugie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na  dostawę i montaż sprzętu wystawienniczego wraz z elementami aranżacyjnymi na wystawę stałą w Oddziale Muzeum Okręgowego w Toruniu - Dom Eskenów pn. Toruń i jego historia, II etap realizacji wystawy Numer ogłoszenia: 321626 - 2013; data zamieszczenia: 08.08.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Okręgowe  w Toruniu , ul. Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 622-70-38.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeum.torun.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Drugie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na  dostawę i montaż sprzętu wystawienniczego wraz z elementami aranżacyjnymi na wystawę stałą w Oddziale Muzeum Okręgowego w Toruniu - Dom Eskenów pn. Toruń i jego historia, II etap realizacji wystawy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa do oddziału Muzeum Okręgowego w Toruniu - sprzętu wystawienniczego i elementów aranżacji zgodnie z poniższym opisem oraz ich montaż we wskazanych w specyfikacji terminach oraz zgodnie z  załączonym do niej wzorem umowy.  Przedmiot zamówienia został opisany przez: 1) Projekt wykonawczy stanowiący załącznik nr 6 do specyfikacji Istotnych warunków zamówienia - odnoszący się do sal nr 1 (206) i nr 2 (208) oraz antresoli (Nowożytność)  2) Szczegółowy opis zawarty w niniejszym punkcie. Wykonawca powinien wykonać wszystkie elementy łącznie z nadrukami, za wyjątkiem: - dostawy i montażu sprzętu komputerowego i multimedialnego (Wykonawca jest zobowiązany do wykonania obudów na sprzęt) oraz oprogramowania, - realizacji programów multimedialnych i tablic graficznych, - gablot: Gablota G2 - 1 szt., Gablota G2A - 1 szt., Gablota G2B - 1 szt. W ramach zamówienia wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszystkich prac elektrycznych określonych w projekcie, a także takich, które bezpośrednio nie wynikają z projektu, a są niezbędne do zrealizowania zamówienia oraz wszystkich robót związanych z przygotowaniem do podłączenia sprzętu multimedialnego. Prace te muszą spełniać wszystkie wymogi bezpieczeństwa oraz nie mogą zakłócać estetyki ekspozycji.  Szczegółowy projekt techniczny zostanie wykonawcy dostarczony w dniu podpisania umowy. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy harmonogramu, uzgodnionego z Zamawiającym, uwzględniającego współpracę z dostawcą sprzętu komputerowego i multimedialnego oraz Wykonawcą programów multimedialnych i projektów graficznych tablic będących podstawą wykonania nadruków. Wykonawca planując harmonogram prac powinien uwzględnić następujące elementy: - ostateczny termin wykonania projektów tablic graficznych to 20.09.2013 r. - ostateczny termin wykonania programów multimedialnych wraz z ich uruchomieniem to 30.10.2013 r.  - montaż elementów aranżacji - termin wykonywania prac na salach wystawowych nie później niż od 1.10.2013 r. do 30.10.2013 r. - montaż sprzętu multimedialnego: od 1.10.2013 r. do 25.10.2013 r. - terminy poszczególnych prac zostaną ustalone z Wykonawcą aranżacji, - podczas realizacji zamówienia konieczna jest współpraca z dostawcą sprzętu multimedialnego i komputerowego, - ostateczny odbiór zamówienia - 30.10.2013 r. - Wykonawca powinien uwzględnić rozmieszczenie i zabezpieczenie eksponatów w trakcie realizacji zamówienia - sposób współpracy z Zamawiającym zostanie ustalony po podpisaniu umowy, - poprawki do elementów wystawowych i aranżacyjnych powinny być wykonywane na bieżąco, - praca w budynku może odbywać się w godzinach 8.30-16.00. W przypadku konieczności współpracy z Zamawiającym np. przy umieszczaniu eksponatów: praca w dni robocze od 8.30 do 15.30. Zamawiający z chwilą podpisania umowy przekaże: - uszczegółowiony projekt elektryczny, - opisy wykonawcze i rysunki techniczne modeli kościołów i postaci (manekinów), - uszczegółowienie kolorystyki (matowa, półmatowa, czy połysk), ustalenie tzw. drobnej struktury, - ewentualne uszczegółowienie sposobu rozmieszczenia oświetlenia gablot, - uszczegółowienie elementów służących do mocowań eksponatów, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wpływu na postać i wykonanie otworów wentylacyjnych w obudowach przy grzejnikach oraz przy sprzęcie multimedialnym w trakcie realizacji zamówienia - jeżeli Zamawiający stwierdzi taką potrzebę. W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do transportu wszystkich przewidzianych elementów montażowych, usuwania śmieci oraz innych prac niezbędnych do wykonania zamówienia. Z zapisu w projekcie wycofuje się zapisy: Zapis nr 1.  Obojętność chemiczna musi być potwierdzona raportem sprawozdaniem z badań dotyczących korozyjności materiałów używanych przez Wykonawcę do produkcji gablot, tzw. ODDY TEST. Raport dotyczy także zastosowanego kleju do klejenia szyb z profilami konstrukcyjnymi, lakieru zastosowanego do lakierowania gablot, użytego silikonu do doszczelniania gabloty oraz innych uszczelek, zastosowanych w gablocie. Rezultaty testu jednoznacznie gwarantują brak zagrożeń ze strony stosowanych w budowie gablot materiałów w odniesieniu do zbiorów prezentowanych w gablotach. Zapis nr 2. W celu zapewnienia neutralnego otoczenia prezentowanym obiektom oraz utrzymania odpowiedniej wilgotności względnej wewnątrz gabloty, powinny one mieć szczelność na poziomie współczynnika ACD nie wyższym niż 0.4 (maksymalnie jedna wymiana powietrza w gablocie na dwa i pół dnia).  Pomiar powinien być przeprowadzony atestowanym sprzętem zgodnie z normą PN-EN ISO 12569. Zapis nr 3. Wykonawca powinien dostarczyć łącznie z opinią   odpowiednie obliczenia inżynierskie a także:  Raport Sprawozdanie z badań wytrzymałościowych zawiasów zastosowanych w układzie otwierającym drzwi gablot i przenoszących duże obciążenia. Badania muszą być przeprowadzone przez Akredytowane Laboratorium Wytrzymałości Materiałów posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji i muszą określać maksymalne siły, które zawiasy mogą przenosić. Siły te należy uwzględnić w obliczeniach inżynierskich, które muszą być wykonane przy ocenie proponowanych rozwiązań technicznych.  Raport Sprawozdanie z badań wytrzymałościowych złącza szyba, klej, profil metalowy, do którego mocowany jest zawias wieloprzegubowy. Badania muszą być przeprowadzone przez Akredytowane Laboratorium Wytrzymałości Materiałów posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji i muszą określać maksymalne siły, które złącze może przenosić. Siły te należy uwzględnić w załączonych obliczeniach inżynierskich. a także inne podobne, jeżeli odnoszą się do określonych wyżej badań i ekspertyz. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej oraz ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień dodatkowych - stwierdzonych na podstawie uzgodnionego pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą protokołu konieczności. Dopuszcza się realizację części zamówienia przez podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany do dołączenia do oferty przewidywanego zakresu prac, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy. Przy podpisywaniu umowy niezbędne będzie dostarczenie umów zawartych z podwykonawcami, przy czym zakres ich prac powinien być tożsamy z tym określonym w dokumentach dołączanych do oferty..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w zakresie elementów określonych w projekcie o wartości do 20% wartości zamówienia.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.15.40.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje szczegółowo warunku w tym zakresie

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się  Wykonawcy, którzy wykonali w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku wykonywania świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywali lub wykonują zamówienie polegające na dostawie i montażu sprzętu wystawienniczego do muzeum lub innej instytucji kultury za kwotę: 250.000,00 zł brutto, Wykonawca może sumować zamówienia, tak by wykazać dostawę i montaż odpowiedniego sprzętu, a także by wykazać wykonanie zamówień na wskazaną kwotę

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje szczegółowo warunku w tym zakresie

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje szczegółowo warunku w tym zakresie

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się  Wykonawcy, którzy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 250.000,00 zł

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1)  dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4)  Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków,

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Poza przypadkami określonymi w umowie zmiany umowy będą mogły nastąpić w wymienionych niżej okolicznościach: a) Zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą na potrzeby niniejszego warunku, rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej: - o charakterze niezależnym od stron, - którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, - którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, której nie można przypisać drugiej stronie. Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar, inne klęski żywiołowe, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej. b) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron, c) Powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony, d) Zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi bądź okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy - zmianie mogą ulec termin realizacji umowy bądź terminy wynikające z harmonogramów płatności, e) Zmiana w zakresie technologii - jeżeli dostarczany sprzęt będzie spełniał warunki wymagane dla realizacji zamówienia, f) Zmiana terminów realizacji zamówienia z przyczyn zależnych od Wykonawcy, jeżeli Zamawiający wyrazi zgodę, g) Gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności w zakresie zmiany przedmiotu zamówienia, terminu realizacji.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.muzeum.torun.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.08.2013 godzina 10:00, miejsce: sekretariat Muzeum Okręgowe w Toruniu Rynek Staromiejski 1 87-100 Toruń.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki:
Pobierz (SPECYFIKACJA.docx)specyfikacja[ ]43 Kb08.08.2013 20:06
Pobierz (załącznik nr 1, wzór oferty.docx)załącznik nr 1, wzór oferty[ ]20 Kb08.08.2013 20:08
Pobierz (załącznik nr 2, wzór oświadczenia.docx)załącznik nr 2, wzór oświadczenia[ ]17 Kb08.08.2013 20:09
Pobierz (załącznik nr 3, wzór oświadczenia.docx)załącznik nr 3, wzór oświadczenia[ ]19 Kb08.08.2013 20:09
Pobierz (załączxnik nr 4, wzór oświadczenia.docx)załącznik nr 4, wzór oświadczenia[ ]18 Kb08.08.2013 20:09
Pobierz (WZÓR UMOWY, załącznik nr.docx)załącznik nr 5, wzór umowy[ ]37 Kb08.08.2013 20:10
Pobierz (dokumentacja projektowa cz 1.rar)załącznik nr 6, dokumentacja projektowa cz 1[ ]1085 Kb08.08.2013 20:12
Pobierz (dokumentacja projektowa cz 2.rar)załącznik nr 6, dokumentacja projektowa cz 2[ ]935 Kb08.08.2013 20:14
Pobierz (dokumentacja projektowa cz 3.rar)załącznik nr 6, dokumentacja projektowa cz 3[ ]1969 Kb08.08.2013 20:16
Pobierz (Informacja o wynikach postępowania.docx)informacja o wynikach postępowania[ ]15 Kb23.08.2013 20:01
Pobierz (ogłoszenie o zawarciu umowy.docx)ogłoszenie o zawarciu umowy[ ]20 Kb08.09.2013 21:49

Toruń, dnia 7 sierpnia 2013 r.

Muzeum Okręgowe w Toruniu

Rynek Staromiejski 1

87 – 100 Toruń

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego w ramach drugiego postepowania o udzielenie zamówienia na dostawę, instalację wdrożenie i utrzymanie wraz z analizą przedwdrożeniową zintegrowanych systemów informatycznych zarządzania finansowego Muzeum prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21 czerwca 2013 r. pod numerem 239152-2013.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Muzeum Okręgowe w Toruniu, działając zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zawiadamia o unieważnieniu drugiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, instalację, wdrożenie i utrzymanie wraz z analizą przedwdrożeniową zintegrowanych systemów informatycznych zarządzania finansowego Muzeum prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21 czerwca 2013 r. pod numerem 239152-2013.

Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, gdyż:

Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zadania.

Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż sprzętu wystawienniczego wraz z elementami aranżacyjnymi na wystawę stałą w Oddziale Muzeum Okręgowego w Toruniu – Dom Eskenów pn. Toruń i jego historia, II etap realizacji wystawy prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego złożono dwie oferty, których cena brutto przekracza cenę jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.

                W związku z powyższym na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zamawiający unieważnia postępowanie – cena najniższej oferty 340 476,00 zł przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 295 876,50 zł.

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 274604-2013 z dnia 2013-07-12 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Toruń Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego: Ratusz Staromiejski Rynek Staromiejski 1, 87-100 ruń trzech gablot, zgodnie z poniższym opisem realizacji zamówienia. 1. Gabloty: Gablota G2 - 1 szt., Gablota G2A - 1... Termin składania ofert: 2013-07-22

Toruń: dostawa trzech gablot wraz z oświetleniem Numer ogłoszenia: 155851 - 2013; data zamieszczenia: 06.08.2013 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 274604 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Okręgowe w Toruniu, ul. Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 622-70-38, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa trzech gablot wraz z oświetleniem.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego: Ratusz Staromiejski Rynek Staromiejski 1, 87-100 ruń trzech gablot, zgodnie z poniższym opisem realizacji zamówienia. 1. Gabloty: Gablota G2 - 1 szt., Gablota G2A - 1 szt., Gablota G2B - 1 szt., powinny zostać wykonane zgodnie ze szczegółowymi projektami: - rys. Z/1, rys. Z/2 stanowiącymi załącznik nr 6 i 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oraz opisem zawartym poniżej. 2. Opis wykonania gablot: Autor SOWA- SZENK s. c. opracowania: Agnieszka Sowa -Szenk Tomasz Szenk a) Materiały i bezpieczeństwo eksponatów: projekt zakłada wykonanie gablot w standardach muzealnych. Tam gdzie jest to wymagane przewidziano w produkcji zabudowy stosowanie materiałów obojętnych chemicznie wobec eksponatów /materiały mające kontakt z eksponatami to szkło, stal nierdzewna, blacha stalowa lub aluminiowa malowana proszkowo farbami chemicznie obojętnymi lub obłożona tkaniną chemicznie neutralną, pleksi, pianka molitanowa/. Obojętność chemiczna musi być potwierdzona raportem/sprawozdaniem z badań dotyczących korozyjności materiałów używanych przez Wykonawcę do produkcji gablot, tzw. ODDY TEST. Raport dotyczy także zastosowanego kleju do klejenia szyb z profilami konstrukcyjnymi, lakieru zastosowanego do lakierowania gablot, użytego silikonu do doszczelniania gabloty oraz innych uszczelek, zastosowanych w gablocie. Rezultaty testu jednoznacznie gwarantują brak zagrożeń ze strony stosowanych w budowie gablot materiałów w odniesieniu do zbiorów prezentowanych w gablotach. Gabloty zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych za pomocą zamków dyskowych o podwyższonej odporności na włamanie (spełniające wymagania klasy C). Lokalizacja zamka niewidoczna dla zwiedzającego. Pokrywy gablot zamykane dwoma zamkami. Zamki wykonane w systemie wspólnego klucza. W celu zapewnienia neutralnego otoczenia prezentowanym obiektom oraz utrzymania odpowiedniej wilgotności względnej wewnątrz gabloty, powinny one mieć szczelność na poziomie współczynnika ACD nie wyższym niż 0.4 (maksymalnie jedna wymiana powietrza w gablocie na dwa i pół dnia). Pomiar powinien być przeprowadzony atestowanym sprzętem zgodnie z normą PN-EN ISO 12569. Gabloty powinny być wyposażone w pasywny system klimatyzacji regulujący wilgotność względną w gablocie (kaseta przystosowana do zastosowania granulatu silikatowo-krzemiankowego z możliwością wymiany bez otwierania gabloty). Elementy zabudowy zabezpieczone przed drganiami od konstrukcji budynku za pomocą podkładek z materiału wibroizolacyjnego umieszczonego pod stopami regulacyjnymi. b) Materiały i bezpieczeństwo obsługi i zwiedzających. Projekt zakłada realizację wyposażenia zgodnie z § 258-264 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z poźn. zm.) tzn. materiały użyte w projekcie ekspozycji są niepalne lub niezapalne, niekapiące i nieodpadające pod wpływem ognia oraz nie rozprzestrzeniają ognia np. MDF ognioodporny Euroklasy B-s2. Wszystkie części konstrukcji i systemy gablot wyposażone muszą być w mechanizmy bezpiecznego dostępu, a funkcjonowanie gablot i ich mocowanie do elementów konstrukcyjnych budynku musi uzyskać pozytywną opinię inżyniera budownictwa z odpowiednimi uprawnieniami. Wykonawca powinien dostarczyć łącznie z opinią odpowiednie obliczenia inżynierskie a także : Raport /Sprawozdanie z badań wytrzymałościowych zawiasów zastosowanych w układzie otwierającym drzwi gablot i przenoszących duże obciążenia. Badania muszą być przeprowadzone przez Akredytowane Laboratorium Wytrzymałości Materiałów posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji i muszą określać maksymalne siły, które zawiasy mogą przenosić. Siły te należy uwzględnić w obliczeniach inżynierskich, które muszą być wykonane przy ocenie proponowanych rozwiązań technicznych. Raport/Sprawozdanie z badań wytrzymałościowych złącza szyba, klej, profil metalowy, do którego mocowany jest zawias wieloprzegubowy. Badania muszą być przeprowadzone przez Akredytowane Laboratorium Wytrzymałości Materiałów posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji i muszą określać maksymalne siły, które złącze może przenosić. Siły te należy uwzględnić w załączonych obliczeniach inżynierskich. Ze względu na zastosowanie w zabudowie oświetlenia elektrycznego i urządzeń audio-video odpowiednie elementy wyposażenia ekspozycji powinny być oznaczone znakiem CE zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 155 poz. 1089). Po ukończeniu prac (instalacji i urządzeń), Wykonawca powinien przekazać Zamawiającemu następującą dokumentację powykonawczą, certyfikaty, zaświadczenia, instrukcje obsługi poszczególnych części instalacji, urządzeń i wyposażenia: - instrukcje obsługi poszczególnych gablot wystawienniczych (pismo maszynowe/wydruki komputerowe), - Dokumentacja Techniczno Ruchowa (DTR) dotycząca wszystkich zastosowanych układów elektrycznych i sterujących. DTR będzie wykonana przez inż. elektryka posiadającego odpowiednie do tego zakresu działań kwalifikacje. DTR zawierać będzie schematy elektryczne zbudowanych obwodów elektrycznych, opis zastosowanych podzespołów, warunków przyłączenia odbiorników prądu do sieci zasilającej, w tym warunków rozruchowych oświetlenia i urządzeń elektrycznych (prąd rozruchowy), a także warunki eksploatacji i przeglądów instalacji elektrycznej w czasie eksploatacji. - Raport z Badań końcowych układów elektrycznych wraz z aktualnymi uprawnieniami osób badających. Badania będą dotyczyły wszystkich układów elektrycznych oświetlenia zgodnie z normą PN-EN 60598 - 1: 2000 Oprawy oświetleniowe część I. Wymagania ogólne i badania oraz pozostałych układów elektrycznych badanych zgodnie z normami branżowymi, które w raporcie należy przywołać. c) Uwagi ogólne: - Kolor wszystkich malowanych elementów zabudowy RAL 7035. Farba zastosowana do lakierowania proszkowego powinna mieć powierzchnię strukturalną (tzw . drobna struktura). - Wszystkie łączenia arkuszy blachy stalowej lub aluminiowej o grubości 1,5-2 mm wykonać w sposób uniemożliwiający pracę względem siebie. Szczegółowe rozwiązania materiałowe zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - rozdział III - Przedmiot zamówienia..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 36.15.40.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.08.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ARTPLEX Sławomir Truchan, ul. Kasztanowa 28, 16-400 Suwałki, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 24000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 24597,54

 • Oferta z najniższą ceną: 24597,24 / Oferta z najwyższą ceną: 29870,00

 • Waluta: PLN.

 

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl')" type="button" value="Powrót do głównej strony">
Więcej artykułów…