Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje, że w w/w postępowaniu, w wyznaczonym terminie do siedziby Zamawiającego wpłynęły dwie oferty:

Oferta nr 1:

P. W. Handmet Sp. J. S..R Handke

Ul. Strzelecka 9, 63-800 Gostyń

Data wpłynięcia oferty: 22.05.2019r.

Kwota brutto za wykonanie zadania: 49.970,00 zł

Ilość wykonanych usług: 2

Oferta nr 2:

Sławomir Lewandowski

Ul. Motocyklowa 2, 87-162 Lubicz

Data wpłynięcia oferty: 24.05.2019

Kwota brutto za wykonanie zadania: 30.000,00 zł

Ilość wykonanych usług: wskazanych – 7, potwierdzonych referencjami - 4

Obydwie oferty sporządzone zostały w sposób prawidłowy i nie posiadają błędów formalnych. Żadna z nich nie podlega wykluczeniu.

Ocena ofert według kryteriów przyjętych w zapytaniu ofertowym:

I.Cena - 60%

Oferta nr 1: 36 p – ocena obliczona na podstawie wzoru:Cena minimalna × 60 pkt ÷ cena badanej oferty, gdzie za cenę minimalną uznaje się cenę Oferty nr 2.

Oferta nr 2: 60 p - oferta z najniższą ceną brutto.

II.Doświadczenie osób wykonujących usługę - 40%

Oferta nr 1: 20 p– Wykonawca wskazał i udokumentował prawidłowe wykonanie 2 usług,za co zgodnie z kryteriami przyjętymi w pkt. 9.1. zapytani ofertowego przysługuje 20 pkt.

Oferta nr 2: 40 p - Wykonawca wskazał 7 usług, ale udokumentował prawidłowe wykonanie tylko 4 z nich. Zgodnie z kryteriami przyjętymi w pkt. 9.1. zapytani ofertowego przysługuje mu za to 40 pkt.


PODSUMOWANIE

Oferta nr 1: 56 p

Oferta nr 2: 100 p

W związku z uzyskaniem przez ofertę nr 2 maksymalnej liczby punktów, Zamawiający powierza wykonanie zadania oferentowi:

Sławomir Lewandowski

Ul. Motocyklowa 2
87-162 Lubicz

Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje, że w wymaganym terminie do siedziby Zamawiającego wpłynęły dwie oferty na wykonanie w/w zadania:

Oferta nr 1:

P. W. Handmet Sp. J. S..R Handke

Ul. Strzelecka 9, 63-800 Gostyń

Data wpłynięcia oferty: 22.05.2019r.

Kwota brutto za wykonanie zadania: 49.970,00 zł

Oferta nr 2:

Sławomir Lewandowski

Ul. Motocyklowa 2, 87-162 Lubicz

Data wpłynięcia oferty: 24.05.2019

Kwota brutto za wykonanie zadania: 30.000,00 zł

Muzeum Okręgowe w Toruniu prosi o złożenie oferty w rozeznaniu cenowym na wykonanie i dostawę repliki polsko-litewskiego falkonetu do wystawy stałej w Muzeum Twierdzy Toruń.

(CPV: 37810000-9 wyroby rękodzielnicze)

Załączniki:
Pobierz (zapytanie wartość szacunkowa.docx)zapytanie wartość szacunkowa.docx[ ]39 Kb22.05.2019 14:23
Pobierz (Załącznik nr 1 - schemat.jpg)Załącznik nr 1 - schemat.jpg[ ]1608 Kb22.05.2019 14:23
Pobierz (Załącznik nr 2 - wzór oferty.docx)Załącznik nr 2 - wzór oferty.docx[ ]51 Kb22.05.2019 14:23

Muzeum Okręgowe w Toruniu prosi o złożenie oferty w rozeznaniu cenowym na wykonanie i dostawę repliki pruskiego moździerza żelaznego do wystawy stałej w Muzeum Twierdzy Toruń.

(CPV: 37810000-9 wyroby rękodzielnicze)

Załączniki:
Pobierz (zapytanie ustalenie wartości szacunkowej.docx)zapytanie ustalenie wartości szacunkowej.docx[ ]39 Kb22.05.2019 14:17
Pobierz (Załącznik nr 1 - schemat.jpg)Załącznik nr 1 - schemat.jpg[ ]1725 Kb22.05.2019 14:17
Pobierz (Załącznik nr 2 - wzór oferty.docx)Załącznik nr 2 - wzór oferty.docx[ ]51 Kb22.05.2019 14:17

1. W zapytaniu ofertowym w pkt. 5.2 jest zapis:

pkt a) Wykaz wykonanych usług ich przedmiotu oraz informacji o podmiotach na rzecz których usługi zostały wykonanie wraz z poświadczeniami o prawidłowo wykonanym zamówieniu; ...

a we wzorze oferty w pkt 1 jest zapis:

Oświadczamy iż posiadamy doświadczenie polegające na wykonaniu ... usług ( udokumentowanych zamówień) wykonywanych dla instytucji muzealnych bądź innych instytucji kultury przez osoby wskazane do realizacji zamówienia w zakresie podobnym do tego, który stanowi przedmiot niniejszego postępowania - wykonanie repliki sprzętu artyleryjskiego.

Zwracamy się z prośbą o ujednolicenie zapisów potwierdzających spełnienie warunków niezbędnych do udziału w postępowaniu.


Odpowiedź:

Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje, że zapis zawarty w pkt. 5.1. ust. 2) zapytania ofertowego:

Wykonawca powinien wykazać, że wykonał co najmniej 2 zamówienia w zakresie zbliżonym do przedmiotu niniejszego zamówienia – wykonanie replik sprzętu artyleryjskiego.

odnosi się do warunku, jaki Wykonawca powinien spełnić, aby zostać dopuszczony do postępowania.

Zapis zawarty w pkt. 1 Wzoru ofert (Załącznik nr 2) odnosi się natomiast do kryteriów oceny, którym podlegać będzie oferta dopuszczona do postępowania – zgodnie z pkt. 9.1 ust.2 zapytania ofertowego .

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Jaka jest długość całkowita - w pkt 3.3. I. 1.3.) specyfikacja sprzętu podana jest dł. 85 mm, w zał. nr 1 - schemat podana jest długość 1485 mm.


Odpowiedź:

Prawidłowa długość sprzętu powinna być zgodna ze schematem (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) – 1485 mm. Pozostałe dane są prawidłowe.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Z uwagi na obowiązek wskazany w pkt 3.4. 2) proszę o informację jakiego rodzaju atestów wymaga zamawiający? Przedmiotem zamówienia jest replika. Wszystkie elementy wytworzone są indywidualnie i podawane stosownej obróbce. Żaden z elementów wyposażenia, że jest elementem fabrycznym.


Odpowiedź:

W wypadku atestów, chodzi o poświadczenie przez Wykonawcę, iż materiały z których wykonano replikę nie pochodzą z wybrakowania, a zatem nie mają wad własnych i są pełnowartościowe, a repliki z nich wykonane nie spowodują wypadku podczas eksploatacji. Wykonawca w ten sposób potwierdza, że materiały do wykonania replik nie zostały zakupione za niższą cenę z powodu niespełniania norm właśdla określonych materiałów.

W dniu 10.05.2019r. na adres meilowy Zamawiającego wpłynęło pytanie:

Czy wymóg wykonania dwóch podobnych prac jest bezwzględny?

Odpowiedź:

Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje, że podtrzymuje wymóg zawarty w pkt 5.1.2):

Wykonawca powinien wykazać, że wykonał co najmniej 2 zamówienia w zakresie zbliżonym do przedmiotu niniejszego zamówienia – wykonanie replik sprzętu artyleryjskiego.

Oferty Wykonawców niespełniających powyższego warunku zostaną wykluczone z postępowania.

Więcej artykułów…