Muzeum Okręgowe w Toruniu zaprasza do składania ofert w zapytaniu ofertowym na na wykonanie okresowej kontroli obiektów budowlanych, przeglądu instalacji elektrycznej wraz z przeprowadzeniem badań sprawności urządzeń elektrycznych i przeciwpożarowych w budynkach MOT.

Załączniki:
Pobierz (Zapytanie ofertowe.pdf)Zapytanie ofertowe.pdf[ ]3642 Kb08.10.2019 14:21
Pobierz (Forumularz ofertowy - za_acznik nr 1 przeglady.doc)Forumularz ofertowy - za_acznik nr 1 przeglady.doc[ ]42 Kb08.10.2019 14:21
Pobierz (Wzor umowy - za_acznik nr 2.doc)Wzor umowy - za_acznik nr 2.doc[ ]88 Kb08.10.2019 14:23

Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje, że postępowanie na wykonanie w/w zadania zostaje unieważnione.

Powód unieważnienia: Kwoty zaproponowane przez oferentów przewyższają kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania.

Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje, że w wyznaczonym terminie do siedziby Zamawiającego wpłynęły 3 oferty na wykonanie w/w zadania:

Oferta nr 1:
PROMAR Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 27, 85-079 Bydgoszcz
Data wpływu oferty: .16.09.2019r.
Łączna kwota za wykonanie całego zamówienia:110.736,90 zł

Oferta nr 2:

Konsorcjum:

Lireco eco Magdalena Komajda – Lider Konsorcjum

Ul. Grochowa 10 , 81-017 Gdynia

i

Lireco Krzysztof Komajda – Członek Konsorcjum

ul. Grochowa 10, 81-017 Gdynia

Data wpływu oferty: .24.09.2019r., godz. 14:56
Łączna kwota za wykonanie całego zamówienia: 149.901,73 zł

Oferta nr 3:

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Konsultingowe SANIVEST
ul. Polna 59, 87-100 Toruń
Data wpływu oferty: 24.09.2019r., godz. 15:08
Łączna kwota za wykonanie całego zamówienia: 167.280,05 zł

Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje, że termin składania ofert na wykonanie w/w zadania został wydłużony do dnia 24.09.2019r. do godz. 16:00 .

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 565723-N-2019
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak
Numer ogłoszenia: 540145759-N-2019
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510167660-N-2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Okręgowe w Toruniu, Krajowy numer identyfikacyjny 87124367900000, ul. ul. Rynek Staromiejski  1, 87-100  Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 056 622-70-38, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , faks .
Adres strony internetowej (url): bip.muzeum.torun.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: samorządowa instytucja kultury
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa i montaż sprzętu wystawienniczego i elementów aranżacji, sprzętu multimedialnego i programów multimedialnych do wystawy stałej pn. Skarb ze Skrwilna i Nieszawy
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
DOP.212.1.2019.AS/ATB
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż sprzętu wystawienniczego i elementów aranżacji, sprzętu multimedialnego i programów multimedialnych oraz wykonanie wszystkich innych niezbędnych prac, w tym remontowych i elektrycznych, montaż oświetlenia w pomieszczeniu i gablotach oraz montaż systemu pomiaru temperatury i wilgotności zintegrowanego z systemem zamontowanym w Ratuszu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

II.4) Główny kod CPV: 39154000-6
Dodatkowe kody CPV:
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
5.08.2019 - 30.09.2019
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA: -
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 05/08/2019
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:
MAGIT SP. Z O.O.,  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,  UL. SOŁTYSOWICKA 27,  51-168,  WROCŁAW,  kraj/woj. dolnośląskie
IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 450000.00 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
19/09/2019
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
Powierzenie części prac Podwykonawcom.
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Wykonawca, któremu zostało powierzone wykonanie zadania, zamierza powierzyć wykonanie części prac Podwykonawcom, zgłoszonym uprzednio Zamawiającemu na piśmie.
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
Zmiana umowy nie spowoduje wydłużenia czasu ani wzrostu kosztów ujętych w umowie. Zakres przedmiotu zamówienia również nie ulegnie zmianom.

Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje, że termin składania ofert na wykonanie w/w zadania został wydłużony do dnia 24.09.2019r. do godz. 12:00 .

Więcej artykułów…