Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje, że w w/w postępowaniu w wymaganym terminie złożono 1 ofertę:

Oferta nr 1:

MAGIT Sp. z o.o.

Ul. Sołtysowicka 27, 51-168 Wrocław

Data wpłynięcia oferty: 23.07.2019r.

Kwota brutto za wykonanie zadania: 516.600,00 zł

Wskazanie wydłużonego okresu gwarancji: do 19 miesięcy włącznie

Po zapoznaniu się z ofertą oraz przesłanymi przez Wykonawcę dokumentami, Zamawiający stwierdza, że oferta jest sporządzona prawidłowo, jest kompletna i nie budzi żadnych zastrzeżeń. Wykonawca nie został wykluczony.

Ocena oferty zgodnie z kryteriami zawartymi w SIWZ:

a)Cena brutto – 60% - 60 PKT

b)Wydłużony okres gwarancji na dostawę i montaż – 20% - 20 PKT

c)Doświad/czenie osoby koordynującej – 20% - 10 PKT

ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW PRZYZNANYCH OFERCIE: 90 pkt

Powyższa oferta zostaje uznana za korzystną.

W związku z powyższym informujemy, że został wybrany wykonawca:

MAGIT Sp. z o.o.

ul. Sołtysowicka 27, 51-168 Wrocław

Termin podpisania umowy obejmującej realizację zadania wyznacza się na dzień:2.08.2019 r.

Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje, że w w/w postępowaniu w wymaganym terminie do siedziby Zamawiającego wpłynęła 1 oferta:

Oferta nr 1:

MAGIT Sp. z o.o.

Ul. Sołtysowicka 27, 51-168 Wrocław

Data wpłynięcia oferty: 23.07.2019r.

Kwota brutto za wykonanie zadania: 516.600,00 zł

Wskazanie wydłużonego okresu gwarancji: do 19 miesięcycy włącznie


Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę w wysokości 535.709,28 zł brutto

Muzeum Okregowe w Toruniu zaprasza do złożenia oferty w postepowaniu ofertowym na wykonanie i dostawę czterech modeli pancerzy występujących w obiektach dawnej Twierdzy Toruń - drugie postępowanie.

 

Załączniki:
Pobierz (zapytanie ofertowe.doc)zapytanie ofertowe.doc[ ]108 Kb19.07.2019 15:32
Pobierz (załącznik nr 1 - wzór oferty (1).docx)załącznik nr 1 - wzór oferty (1).docx[ ]26 Kb19.07.2019 15:32
Pobierz (Załącznik nr 2 - Wzór umowy.doc)Załącznik nr 2 - Wzór umowy.doc[ ]121 Kb19.07.2019 15:32

W związku z zadanymi pytaniami dotyczącymi postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż sprzętu wystawienniczego i elementów aranżacji, sprzętu multimedialnego i programów multimedialnych do wystawy stałej pn. Skarb ze Skrwilna i Nieszawy

Muzeum Okręgowe w Toruniu udziela odpowiedzi na następujące pytania.

Pytanie nr 13.

W oparciu o nasze doświadczenie oraz przeprowadzone badanie rynku odnosimy wrażenie o braku dostępności produktu spełniającego równocześnie następujące wymagania zapisane w SIWZ:

- średnica głowicy świecącej 26 mm, długość około 50 mm,

- Jeden punkt świetlny generuje strumień świetlny 150lm w wąskim kącie 14 lub 19 stopni

- lampy powinny charakteryzować się współczynnikiem oddawania barw CRI>95, oddawanie barw do koloru czerwonego R9>90.

Bardzo prosimy o wskazanie produktu referencyjnego w celu potwierdzenia, że jednoczesne spełnienie podanych wymagań jest realne do spełnienia lub weryfikację przedstawionych wymagań.

Odpowiedź:

System nano z firmy XAL.

W związku z zadanymi pytaniami dotyczącymi postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż sprzętu wystawienniczego i elementów aranżacji, sprzętu multimedialnego i programów multimedialnych do wystawy stałej pn. Skarb ze Skrwilna i Nieszawy

Muzeum Okręgowe w Toruniu udziela odpowiedzi na następujące pytania.

Pytanie nr 4.

Zwracam się z prośba o załączenie do SIWZ formularza cenowego w celu uniknięcia przez oferentów pomyłek w wycenie przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

Opieramy zamówienie o dane wskazane w przedmiocie zamówienia.

Pytanie nr 5

Poz. nr 5 w opisie przedmiotu SIWZ Ekspozytory do eksponatów – proszę o podanie wymiarów i ilości.

Odpowiedź:

Zapis w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

„Ekspozytory do eksponatów – wykonawca jest zobowiązany do wykonania ekspozytorów z przezroczystego tworzywa sztucznego o wysokiej jakości – dostosowanych do obiektów w ilości maksymalnej 40 szt. (biżuteria, łyżki).”

Wielkość różna, w przypadku biżuterii ok 7 kolii i łańcuchów, pozostałe obiekty drobniejsze np. „guzy”

Pytanie nr 6

Poz. 11 w opisie przedmiotu SIWZ Montaż systemu pomiaru wilgotności i temperatury

  1. a)Czy Zamawiający wymaga zainstalowania 6 punktów pomiarowych (po jednym na każdą gablotę, tj. 5 szt. oraz jedno na całe pomieszczenie)?

Odpowiedź

Tak

  1. b)Jakie urządzenia i systemy posiada Zamawiający?

Odpowiedź:

System komputerowy HM4 Firmy Rotronic, odbiorniki LAN-INTERFACE Rotronic

  1. c)Proszę o podanie kontaktu do firmy, która serwisuje i zarządza tym systemem w Ratuszu w celu określenia kosztów podłączenia do ich systemu.

Odpowiedź:

AP Automatyka S.c.

  1. d)Zamawiający w pkt. g) napisał „…Zamawiający przed montażem oceni estetykę sprzętu i jego rozmiary, a także proponowany sposób montażu” Proszę więc o podanie jaki system pomiaru i wilgotności Zamawiający preferuje. Trudno bowiem inaczej na tym etapie wycenić system, który może zostać niezaakceptowany ze względu na subiektywne odczucie Zamawiającego co do wymiarów czujników lub ich estetyki.

Odpowiedź:

Powyżej wskazujemy system występujący w Ratuszu. Obecnie posiadamy w Ratuszu sondy długości ok 15 cm, szerokości ok 1 cm w formie walca. Podobna wielkość jest akceptowana. Sposób montażu musi być estetyczny (brak widocznych kabli, niewielkie uchwyty montażowe).

Pytanie nr 6

Poz. 12 w opisie przedmiotu SIWZ – proszę o podanie danych kontaktowych firm serwisujących w celu ustalenia kosztów wpięcia się w istniejący system SSWIN oraz CCTV.

Odpowiedź:

ISA SERWICE Robert Górczewski

 Pytanie nr 7

Poz. 15 w opisie przedmiotu SIWZ – prace remontowe.

  1. a)Proszę o o orientacyjne podanie powierzchni pokrycia betonem:

Odpowiedź: ok. 30m2

  1. b)Proszę o orientacyjne podanie powierzchni skucia i położenia tynku strukturalnego:

Odpowiedź: ok 75 m2

  1. c)Proszę o orientacyjne podanie powierzchni do malowania, jaki ma być rodzaj farby?

Odpowiedź: od 75 m2, rodzaj farby: pomieszczenie znajduje się w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków, w jego najstarszej części, powyższe prace remontowe powinny być jak najbardziej trwałe i zapewniać odpowiednią ekspozycję przynajmniej przez okres gwarancji.

Pytanie nr 8

Proszę o informację czy prace remontowe podlegają nadzorowi konserwatora zabytków czy też nie (od tego zależy np. kwestia zastosowanych materiałów budowlanych).

Odpowiedź: wykonywane prace nie podlegają formalnie nadzorowi Miejskiemu Konserwatorowi Zabytków w Toruniu (w tym zakresie to remont istniejących powierzchni, za wyjątkiem podłogi z betonu), jednak powinny być prowadzone na poziomie charakterystycznym pod względem jakości i zastosowanych materiałów ze względu na wpis obiektu do rejestru zabytków).

Pytanie nr 9

Poz. nr 16 w opisie przedmiotu SIWZ – czy zamawiający wymaga aby wykonanie bruzd pod okablowanie do instalacji elektrycznej, SSWIN, CCTV oraz systemu pomiaru wilgotności i temperatury dokonane było dokonane było tylko w jednym pomieszczeniu , w którym montowane będą gabloty, a pozostała drogę kabli prowadzić w korytkach? Jeżeli tak to proszę o określenie długości bruzd.

Odpowiedź:

Okablowanie powinno być prowadzone w każdym pomieszczeniu w bruzdach, jednak z względu na istniejące już okablowanie wszystkich pomieszczeń wokół Sali istnieje możliwość podłączenia się do istniejących w pobliżu gniazd, przy użyciu stosunkowo niewielkich ilości dodatkowych kabli.

Pytanie nr 10

W jakim materiale będą robione bruzdy: (rodzaj ściany/podłogi)?

Odpowiedź:

W modernizowanym pomieszczeniu – ściany, podłogi. W innych pomieszczeniach – ściany.

Pytanie nr 11

Długość instalacji w korytkach do wszystkich wyżej wskazanych systemów?

Odpowiedź: nie dopuszczamy korytek. W korytarzu okalającym pomieszczenie umieszczone są gniazda, które można użyć (systemy niskoprądowe).

Pytanie nr 12

Czy można skorzystać z korytek istniejących czy też należy założyć nowe?

Odpowiedź: będzie możliwość, po konsultacji skorzystania z istniejących dróg i najbliższych gniazd.

 

 

W związku z zadanymi pytaniami dotyczącymi postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż sprzętu wystawienniczego i elementów aranżacji, sprzętu multimedialnego i programów multimedialnych do wystawy stałej pn. Skarb ze Skrwilna i Nieszawy

 

Muzeum Okręgowe w Toruniu udziela odpowiedzi na następujące pytania.

 

Pytanie nr 3.

Analizując zakres prac zawartych w wyżej wymienionym postępowaniu, wskazujmy na zbyt krótki termin realizacji zadania. Ilość prac budowlanych niezbędnych do wykonania, ograniczenia czasowe wskazane w postępowaniu a dotyczące prac głośnych oraz terminy pośrednie dotyczące zaprojektowania oraz wyprodukowania elementów gablot uniemożliwiających realizację zadania do dnia 30 września 2019 r.

Zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji zadania do dnia 30 listopada 2019 r.

Odpowiedź:

Termin realizacji zadania nie zostanie zmieniony.

Więcej artykułów…