Toruń: Opracowanie koncepcji aranżacji plastycznej i realizacji technicznej nowej wystawy stałej w kompleksie muzealnym Muzeum Podróżników, mieszczącym się w dwóch historycznych kamienicach przy ulicy Franciszkańskiej 9 i 11 w Toruniu.
Numer ogłoszenia: 114855 - 2012; data zamieszczenia: 23.05.2012
OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONKURSU

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Czy ogłoszenie o konkursie było zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 70297 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Okręgowe w Toruniu, ul. Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 622-70-38, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU

II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego: Opracowanie koncepcji aranżacji plastycznej i realizacji technicznej nowej wystawy stałej w kompleksie muzealnym Muzeum Podróżników, mieszczącym się w dwóch historycznych kamienicach przy ulicy Franciszkańskiej 9 i 11 w Toruniu..

II.2) Określenie przedmiotu konkursu: 1) Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem artystycznym i merytorycznym koncepcji aranżacji plastycznej i realizacji technicznej nowej wystawy stałej w kompleksie muzealnym Muzeum Podróżników, mieszczącym się w dwóch historycznych kamienicach przy ulicy Franciszkańskiej 9 i 11 w Toruniu. 2) Przedmiotem konkursu jest opracowanie projektu koncepcyjnego aranżacji plastycznej wystawy stałej w kompleksie muzealnym Muzeum Podróżników mieszczącym się w dwóch kamienicach przy ulicy Franciszkańskiej 9 i 11 w Toruniu wraz ze sposobem jej realizacji technicznej. Z koncepcji wyłącza się zaprojektowanie rzeźby przed budynkiem oraz tzw. Alei Podróżników. Koncepcja zgłoszona do konkursu powinna zawierać wizję plastyczną i jej cząstkowych elementów wraz z wykorzystaniem technik wizualnych i dźwiękowych, w oparciu o scenariusz merytoryczny wystawy. Projekt koncepcyjny obejmował będzie następujące przestrzenie tematyczne z podziałem na budynki i sale: W budynku przy ul. Franciszkańskiej 11 - Hall główny z elementami wyposażenia (kasa, sklepik, szatnia) i aranżacją plastyczną z wykorzystaniem kopii historycznych map i atrybutów podróży (kufry, klucze hotelowe ze świata), - Sala na parterze: Tony Halik. Moje wielkie podróże (Podróże po Ameryce Południowej i Środkowej: Mato Grosso, Patagonia, Indianie Jivaro, Inkowie, Meksyk) ekspozycja z wykorzystaniem fotografii wielkoformatowych, eksponatów i fragmentów filmów (dwa stanowiska do projekcji filmowej), - Ogród podróżników (mały dziedziniec muzealny) - aranżacja w stylu hacjendy meksykańskiej, - Klatka schodowa z zagospodarowaniem ścian i okna (folia z wydrukiem wielkoformatowym), - Sala na I piętrze: Pasja podróżowania. Podróże Tony Halika i Elżbiety Dzikowskiej (kolekcje tkanin i strojów z Gwatemali i Peru, kolekcja toreb i, nakryć głowy z różnych stron świata, obiektów archeologicznych z Mezoameryki, 9 glinianych figur antropomorficznych ze stanu Jalisco i Colima z Meksyku, kolekcje z Irian Jaya, Afryki). Ekspozycja stworzona głównie w oparciu o eksponaty z uzupełnieniem fotografią oraz z komentarzem (nagranym głosem) Elżbiety Dzikowskiej. Przewidywana projekcja wybranych fragmentów filmów/programów podróżniczych Pieprz i wanilia (dwa stanowiska) oraz projekcja zdjęć na ekranie (jedno stanowisko). W budynku przy ulicy Franciszkańskiej 9 -Korytarz i sala wystaw czasowych - projekt systemu zawieszeń. -Klatka schodowa z wydrukami: Ludy dziwne i dalekie - wyobrażenia (reprodukcje dawnych rycin i ilustracji) dawnych podróżników na temat ludów zamieszkujących obce krainy, czyli poznawanie świata i jego pierwszych wyobrażeń w kulturze europejskiej. -1 Sala na I piętrze: Gabinet odkrywcy i podróżnika. Aranżacja wnętrza z wykorzystaniem map, rycin i atrybutów podróżniczych oraz mebli. - 2 Sala - korytarz na I piętrze: instalacja ilustrująca wybrane sposoby podróżowania w przeszłości oraz ekspozycja kufrów, skrzyń, walizek,tobołków podróżnych - uruchamianie projekcji filmowych lub slajdów ukazujących najsłynniejsze i modne miejsca podróży w XIX i pocz. XX wieku. -3 Sala na I piętrze: połączenie funkcji edukacyjnej z projekcją poświęconą największym odkrywcom i podróżnikom zagranicznym. Sala gier ze zmieniającymi się w zależności od wyboru tematu ilustracjami wyświetlanymi na ścianę (ekrany). Podstawą projekcji będą biogramy wybranych, największych światowych podróżników i odkrywców. -Klatka schodowa prowadząca na II piętro: fotografie Elżbiety Dzikowskiej. -1 Sala na II piętrze: Kolekcje Elżbiety Dzikowskiej z najnowszych wypraw: połączenie pasji podróżowania z pasją kolekcjonerską (eksponaty z Indii, Chin oraz wybrane fotografie E. Dzikowskiej). -2 Sala na II piętrze: kolekcja biżuterii etnicznej Elżbiety Dzikowskiej (ekspozycja zaaranżowana w oparciu o eksponaty). -3 Sala na II piętrze: Polskie odkrywanie i opisanie świata. Ekspozycja edukacyjna poświęcona największym podróżnikom polskim. Propozycja prezentacji multimedialnej opartej o ich biogramy. Oddzielna prezentacja archiwalnych zdjęć z wypraw Edwarda hr. Mycielskiego-Trojanowskiego z Aleksandrowa Kujawskiego. Ponadto część sali zostanie przeznaczona na ukazanie dorobku podróżniczego i kolekcjonerskiego Borysa Malkina (jednego z darczyńców Muzeum Podróżników) - wykorzystanie eksponatów etnograficznych z Ameryki Południowej i fotografii kolorowej i czarno-białej. Podstawą opracowania koncepcji aranżacji są Szczegółowe Załażenia KOncepcji Muzeum i scenariusze merytoryczne wystaw cząstkowych w nowej siedzibie. Typologia i topografia obiektów i prezentacji (scenariusz wystawy) załączone do Regulaminu konkursu. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmian i uszczegółowienia koncepcji merytorycznej na etapie realizacji plastycznej i technicznej po obustronnym porozumieniu. Organizator konkursu przewiduje zastosowanie różnych technik wizualizacji. Organizator konkursu dopuszcza możliwość obejrzenia kompleksu muzealnego przeznaczonego na stałą ekspozycję i szczegółowej dokumentacji po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Sekretarzem Konkursu. 3) Organizator konkursu informuje, iż łączny koszt całego przedsięwzięcia nie powinien przekroczyć kwoty 450.000,00 złotych brutto. 4) Powyższy koszt obejmuje: a) przygotowanie szczegółowych projektów technicznych i plastycznych poszczególnych przestrzeni tematycznych wystawy (zgodnie ze scenariuszem) - pełna wizualizacja, b) wykonanie wizualizacji i projektu przyszłej adaptacji dziedzińca muzealnego na potrzeby wystawienniczo-rekreacyjne (planowana przestrzeń tematyczna: hacjenda meksykańska), c) wykonie projektu technicznego poszczególnych przestrzeni tematycznych wystawy wraz z ich niezbędną zabudową (stelaż wystawy, wydruki wielkoformatowe, sprzęt multimedialny), d) dobór sprzętu multimedialnego, jego zakup, dostawę i zamontowanie tych urządzeń na wystawie, e) obróbkę graficzną i przygotowanie projekcji multimedialnych przewidzianych na wystawie (zgodnie ze scenariuszem na podstawie materiałów dostarczonych lub wskazanych przez Organizatora konkursu), f) przygotowanie wersji cyfrowych i montaż wybranych fragmentów filmów dokumentalnych autorstwa Tony Halika i Elżbiety Dzikowskiej (koszt obejmuje także opłaty wynikające z pozyskania prac autorskich oraz dokonanie niezbędnych opłat licencyjnych - jednorazowo jeżeli taka jest wymagana forma opłaty lub pierwszej opłaty - jeżeli mają być dokonywane cyklicznie), g) przygotowanie niezbędnych nagrań audio: podkładu muzycznego oraz narracji słownych na podstawie tekstów opracowanych przez autorów scenariusza (koszt obejmuje także opłaty wynikające z pozyskania prac autorskich oraz dokonanie niezbędnych opłat licencyjnych - jednorazowo jeżeli taka jest wymagana forma opłaty lub pierwszej opłaty - jeżeli mają być dokonywane cyklicznie), h) zakup, dostawę i montaż gablot, stelażu wystawienniczego i innych elementów technicznych potrzebnych do realizacji zadania, i) opracowanie graficzne, wykonanie i zamontowanie na wystawie wydruków wielkoformatowych, j) opracowanie graficzne, skład, wydruk i zamontowanie na wystawie podpisów i tekstów towarzyszących ekspozycji (na podstawie materiałów dostarczonych lub wskazanych przez Organizatora konkursu), k) uruchomienie zamontowanych urządzeń multimedialnych i przeprowadzenia 3 szkoleń z zakresu obsługi programów i sprzętu przed terminem udostępnienia wystawy zwiedzającym, l) wykonanie wszelkich innych działań niezbędnych do zrealizowania zadania, ł) przekazanie materialnych praw autorskich do całości projektów i opracowań graficznych. 5) Uczestnicy konkursu są zobowiązani złożyć razem z pracą konkursową informację o szacunkowym koszcie realizacji zadania, specyfikację sprzętu multimedialnego i formy jego zastosowania. 6) Ekspozycja będzie wykonywana w budynkach zaadoptowanych do celów muzealnych. W ramach prac nie jest możliwa taka ingerencja, która spowoduje konieczność istotnych zmian w instalacjach elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, wentylacyjnych i innych. W budynku przy ul. Franciszkańskiej 9 zakres prac nie może naruszyć integralności wykonanych prac remontowych. W przypadku wybrania Pracy Konkursowej Organizator konkursu zastrzega sobie na etapie prowadzonych negocjacji z Autorem Pracy możliwość postulowania zmian w elementach aranżacyjnych i innych powodujących zbyt dużą ingerencję w wykonane prace budowlane. Dopuszczalne jest takie zaprojektowanie przestrzeni hallu w budynku przy ul. Franciszkańskiej 11, w której nie będzie występować toaleta. Pomieszczenie może posłużyć do innych celów lub zostać zlikwidowane. Wskazane prace zostaną wykonane w ramach udzielonego zamówienia publicznego na wykonanie aranżacji. 7) Organizator konkursu dopuszcza możliwość nie zrealizowania na etapie wykonawstwa wszystkich elementów technicznych zawartych w pracy konkursowej, jeżeli kwota jaką przewidzi Autor Pracy będzie wyższa od kwoty jaką może przeznaczyć Organizator konkursu. Jeżeli Autor Pracy Konkursowej uzna, że w ramach limitu środków pieniężnych określonych w pkt. 4 ppkt. 4) nie mieści się możliwość wykonania całego zakresu pracy konkursowej, może wybrać te elementy, które zostaną wykonane w ramach zamówienia publicznego. Efekt końcowy ma stanowić spójną całość zgodną z ideami zawartymi w Scenariuszu wystawy. Jednocześnie Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania do późniejszej realizacji elementów pominiętych zgodnie z przedstawioną koncepcją i projektami. 8) Wskazane w scenariuszu rozwiązania techniczne oraz stylistyka poszczególnych elementów może ulec zmianie. Możliwe jest zastosowanie innych elementów (nie dotyczy to obiektów muzealnych). 9) Wartość konkursu stanowi całkowita wartość zamówienia udzielonego w trybie zamówienia z wolnej ręki zwycięzcy konkursu na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz wykonania wystawy, zgodnie z założeniami niniejszego konkursu, nie większa niż 450.000,00 zł brutto. Wielkość ta może być zmieniona w zależności od rozwiązań przyjętych w wybranej pracy konkursowej oraz w trakcie negocjowania warunków umowy. Jednakże Organizator konkursu przyjmuje za podstawowy zakres prac zawarty w pracy konkursowej i w przypadku braku możliwości zwiększenia kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia, jeżeli dokona wyboru pracy konkursowej wymagać będzie wykonania jedynie w zakresie kwotowym określonym przez Wykonawcę. 10) Zakres szczegółowego opracowania Pracy Konkursowej stanowiącego przedmiot zamówienia udzielanego w trybie zamówienia z wolnej ręki autorowi wybranej pracy oraz zakres rzeczowy, forma opracowania oraz sposób prezentacji Pracy Konkursowej: W ramach udzielonego zamówienia autor najlepszej pracy: a) sporządzi szczegółowy projekt techniczny i plastyczny poszczególnych przestrzeni tematycznych wystawy (zgodnie ze scenariuszem) - pełna wizualizacja, b) sporządzi projekt przyszłej adaptacji dziedzińca muzealnego na potrzeby wystawienniczo-rekreacyjne (planowana przestrzeń tematyczna: hacjenda meksykańska), c) wykona projekt techniczny poszczególnych przestrzeni tematycznych wystawy wraz z ich niezbędną zabudową (stelaż wystawy, wydruki wielkoformatowe, sprzęt multimedialny, oświetlenie), d) dokona doboru sprzętu multimedialnego, jego zakupu, dostawy i zamontowania na wystawie, e) przygotuje obróbkę graficzną i projekcje multimedialne przewidziane na wystawie (zgodnie ze scenariuszem na podstawie materiałów dostarczonych lub wskazanych przez Organizatora konkursu), f) przygotuje wersje cyfrowe i montaż wybranych fragmentów filmów dokumentalnych autorstwa Tony Halika i Elżbiety Dzikowskiej (koszt wykonanie zamówienia obejmuje także opłaty wynikające z pozyskania prac autorskich oraz dokonanie niezbędnych opłat licencyjnych - jednorazowo jeżeli taka jest wymagana forma opłaty lub pierwszej opłaty - jeżeli mają być dokonywane cyklicznie), g) przygotuje niezbędne nagrania audio: podkład muzyczny oraz narrację słowną na podstawie tekstów opracowanych przez autorów scenariusza (koszt wykonania zamówienia obejmuje także opłaty wynikające z pozyskania prac autorskich oraz dokonanie niezbędnych opłat licencyjnych - jednorazowo jeżeli taka jest wymagana forma opłaty lub pierwszej opłaty - jeżeli mają być dokonywane cyklicznie), h) zakupi, dokona dostawy i montażu gablot, stelażu wystawienniczego i innych elementów technicznych potrzebnych do realizacji zadania, i) opracuje graficznie, wykona i zamontuje na wystawie wydruki wielkoformatowe, j) opracuje graficznie, wykona skład, wydruk i zamontowanie na wystawie podpisów i tekstów towarzyszących ekspozycji (na podstawie materiałów dostarczonych lub wskazanych przez Organizatora konkursu), k) przeprowadzi aranżację eksponatów (dobranych po konsultacjach z autorami scenariusza) w gablotach i na przygotowanym stelażu pod nadzorem opiekuna kolekcji i służb konserwatorskich Muzeum, l) przeprowadzi uruchomienie urządzeń multimedialnych i 3 szkolenia pracowników z obsługi muzealnej w zakresie obsługi programów i sprzętu przed terminem udostępnienia wystawy zwiedzającym, m) sporządzi harmonogram realizacji zaproponowanych rozwiązań. Zamawiający zastrzega prawo do negocjowania proponowanych terminów, n) przygotuje szczegółowy kosztorys całego zadania i przekaże go Organizatorowi konkursu w terminie uzgodnionym w wyniku negocjacji, o) przekaże prawa autorskie w zakresie określonym w ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Zakres rzeczowy, forma opracowania oraz sposób prezentacji Pracy Konkursowej. Praca konkursowa musi składać się z: a) części opisowej - powinna zostać złożona w 1 egzemplarzu, na kartkach formatu A4 (włącznie ze stroną tytułową), trwale zszytych lub oprawionych i ponumerowanych, drukowanych czcionką nie mniejszą niż 12 pkt. Opis winien być napisany prosto i zwięźle, językiem powszechnie zrozumiałym i - w miarę możliwości - niespecjalistycznym. Opis musi zawierać w szczególności: stronę tytułową, spis zawartości, opis koncepcji, informację o koszcie brutto wykonania całości zamówienia na podstawie pracy konkursowej. b) części graficznej - dostarczona w 1 egzemplarzu powinna zawierać wizualizacje niezbędne do przedstawienia koncepcji w formie wydruków kolorowych w rozmiarze nie mniejszym niż A3, przy czym niezbędne jest pokazanie minimum trzech wybranych fragmentów wystawy stałej w proponowanej szczegółowej aranżacji plastycznej (stelaż, eksponaty, fotografie). Część graficzna ponadto powinna zawierać propozycje liternictwa oraz plastycznego sposobu eksponowania tekstów i podpisów na wystawie. Stopień uszczegółowienia części graficznej pozostawia się do decyzji Uczestnika konkursu. c) płyty CD/DVD z wersją elektroniczną pracy konkursowej, d) zamkniętej koperty z kartą identyfikacyjną..

II.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.42.12.00-3, 79.82.25.00-7, 79.93.00.00-2.

SEKCJA III: INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie.

SEKCJA IV: WYNIKI KONKURSU

IV.1) LICZBA UCZESTNIKÓW: 3

IV.2) NAGRODY

  • Miejsce: Muzeum Okręgowe w Toruniu, oddział: Muzeum Podróżników, ul. Franciszkańska 9/11, 87-100 Toruń.

IV.2.1) Nazwa i adres autora(ów) wybranej pracy konkursowej

  • Magdalena Poprawska Imaginga Studio, ul. Kątowa 11/4, 31-404 Kraków, ul. Kątowa 11/4,, 31-404 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.2.2) Wartość nagrody

  • Wartość wydanej (wypłaconej) nagrody (bez VAT): 450000 PLN.