Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje, że w postepowaniu zostały zgłoszone następujące pytania:

 

PYTANIE NR 1.

Proszę o sprecyzowanie, czy w module „Środków trwałych i wyposażenia” można założyć, że pod jednym numerem inwentarzowym kryje się zawsze jeden przedmiot, czy też może się zdarzyć, że pod jednym numerem inwentarzowym zaewidencjonowanych jest kilka sztuk np. jednakowych krzeseł?

 

Odpowiedź: pod jednym numerem jest zawsze jeden przedmiot lub grupa przedmiotów uznawana jako całość. Wszystkie zapisy dotyczące tego modułu w specyfikacji są aktualne, np.:

  1. 35)Możliwość wprowadzenia w jednej operacji, np. środków trwałych o tych samych właściwościach,
  2. 36)Możliwość wprowadzenia informacji, z jakich elementów składa się środek trwały (wraz z wycena poszczególnych składników),
  3. 37)Historia zmian elementów składowych środka,
  4. 38)Historia zmian miejsca użytkowania i osób odpowiedzialnych za dany środek,
  5. 39)Moduł powinien umożliwiać zmianę elementu środka trwałego bez zmiany jego wartości,

PYTANIE NR 2.

Niepokojące są parametry SIWZ mówiące o tym, że parametry sprzętu zostaną doprecyzowane na etapie analizy przedwdrożeniowej, w związku z czym może być problematyczna wycena przedmiotu dostawy w tym zakresie.

 

Odpowiedź: Wykonawca sam określa potrzebne parametry sprzętu poza wymaganiami określonymi w specyfikacji. Dostarczony w ramach zamówienia sprzęt ma spełnić warunki określone w specyfikacji, a także płynność i wydajność pracy. W specyfikacji nie określiliśmy „marki” oprogramowania, a jedynie zasady według jakich ma ono funkcjonować. Nie znamy wymagań sprzętu niezbędnego do proponowanych przez Wykonawców konkretnych programów.

Ponadto część oprogramowania zostanie zainstalowana na istniejących komputerach. W ramach analizy przedwdrożeniowej parametry tych komputerów również zostaną sprawdzone. Ich dostawa nie jest przedmiotem tego zamówienia.  

 

PYTANIE NR 3.

Proszę o sprecyzowanie, czy Wykonawca oprócz serwera jako sprzętu ma dostarczyć system operacyjny Windows Serwer, a jeżeli tak to w jakiej wersji i na ile licencji dostępowych.


Odpowiedź: Wskazany w opisie przedmiotu zamówienia system ma działać w sposób kompletny i pełny. Do oceny Wykonawcy  należy stwierdzenie, jakie oprogramowanie jest niezbędne do działania systemu. Jeżeli system operacyjny Windows Serwer (lub inny) jest niezbędny, to należy go dostarczyć w wersji odpowiedniej dla oprogramowania. Opis stanowisk wynika z opisu przedmiotu zamówienia. Uwaga – zmiana specyfikacji z dnia 16.05.2013 r.


PYTANIE NR 4.

Proszę o podanie jakie są wymogi co do polisy od odpowiedzialności cywilnej i jej wysokości jeżeli Wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia.


Odpowiedź: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, rozdział VIII pkt. 3 lit. a)


PYTANIE NR 5.

Czy wykonawca będzie miał udostępniony zdalny dostęp do systemu na etapie wdrożenia i serwisowania systemu (np. w celu instalowania aktualizacji)


Odpowiedź: Tak, na zasadach określonych w analizie, przy czym nie wszystkie sytuacje zostaną zakwalifikowane jako możliwe do wykonania poprzez zdalny dostęp.


PYTANIE NR 6

Co oznacza zapis: „Utrzymanie i serwis oraz pomoc techniczna dla systemu będą świadczone w ramach sieci partnerskiej” w punkcie 10 SIWZ


Odpowiedź: Oczekiwany system jest rozwiązaniem producenta, który posiada sieć partnerską, zaś Wykonawca musi posiadać status partnera.


PYTANIE NR 7

Czy zapis „Minimum 2 wizyty w miesiącu 8 godzin łącznie”, można zinterpretować również w ten sposób, że będzie to: „Minimum 2 wizyty w miesiącu 8 godzin łącznie lub 1 wizyta 2 konsultantów w miesiącu 8 godzin łącznie”.


Odpowiedź: możliwe będzie takie rozwiązanie, jednak warunki dostępu będą określane przez Muzeum w trakcie serwisowania.


PYTANIE NR 8

Proszę o sprecyzowanie zapisu w punkcie III.1.g brzmiącego zintegrowanie poszczególnych modułów z systemami funkcjonującymi w Muzeum.


Odpowiedź: Integracja z systemami wymienionymi w opisie przedmiotu zamówienia, a także transfer danych z obsługiwanych obecnie systemów.


PYTANIE NR 9

Proszę o wyjaśnienie w jaki sposób moduł „Rachunkowość zarządcza” może realizować punkt 1) brzmiący następująco: Wycena roboczogodzin pochodzących z modułu kadrowo-płacowego”


Odpowiedź: kalkulacja roboczogodzin na podstawie danych z programu OPTIMA Kadry i Płace


PYTANIE NR 10

Proszę doprecyzować pkt. 51 brzmiący następująco: „współpraca z systemem OPTIMA KADRY i PŁACE”


Odpowiedź: Współpraca wszystkich zamawianych modułów w zakresie określonym w specyfikacji, import danych z programu OPTIMA Kadry i Płace do modułów zamawianych, możliwość wykorzystania w analizach zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji. 

 

Załączniki:
Pobierz (do odpowiedzi na pytania 1-10 omyłka w odpowiedzi.docx)do odpowiedzi na pytania 1-10 omyłka w odpowiedzi.docx[ ]17 Kb23.05.2013 18:49