W wymaganym terminie złożono 2 oferty:

Oferta nr 1:
EFENTO T P SZYDŁOWSKI K ZARĘBA SPÓŁKA JAWNA

Ul. Krupnicza 14/5, 31-123 Kraków

Data wpływu oferty: 25.11.2019 r.
Łączna kwota brutto za wykonanie całego zamówienia: 6.671,03 zł

Oferta nr 2:
AP Automatyka M. Pabel M. Prokopiak S.C.

Żelice 59 lok. 2, 62-113 Żelice

Data wpływu oferty: 25.11.2019 r.
Łączna kwota brutto za wykonanie całego zamówienia: 64.843,14 zł

Po dokładnym przeanalizowaniu ofert, Zamawiający stwierdza, że oferta nr 1 nie spełnia jego wymogów - nie odnosi się do przedmiotu zamówienia, opisanego w zapytaniu ofertowym. Dodatkowo, oferta nie została sporządzona zgodnie z zaleceniami Zamawiającego.

W związku z powyższym, oferta nr 1zostaje odrzucona z postępowania i nie podlega ocenie.

Oferta nr 2 nie budzi zastrzeżeń Zamawiającego. została sporządzona prawidłowo.

Ocena ofert zgodnie z kryteriami zawartymi w zapytaniu ofertowym

Oferta nr 2:
Kryterium: Cena brutto – 100% - 100 PKT

Ze względu na brak ofert konkurencyjnych, oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów.

Wynik postępowania

Komisja uznaje złożoną ofertę za korzystną i powierza wykonanie zadania Wykonawcy:

AP Automatyka M. Pabel M. Prokopiak S.C.

Żelice 59 lok. 2
62-113 Żelice