Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje, że w w/w postępowaniu na adres siedziby Zamawiającego wpłynęła 1 oferta:

Oferta nr 1:
F.H.U. Arkadiusz Dominiec

Ul. Czarna 29, 43-100 Tychy

Data wpływu oferty: .15.11.2019 r.
Łączna kwota brutto za wykonanie całego zamówienia: 56.400,00 zł

Po dokładnym przeanalizowaniu oferty, Zamawiający stwierdza, że została ona sporządzona prawidłowo, jest kompletna i nie budzi żadnych zastrzeżeń.

Ocena oferty zgodnie z kryteriami zawartymi w zapytaniu ofertowym:

Cena brutto – 100% - 100 PKT

Ze względu na brak ofert konkurencyjnych, oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów.

Oferta zostaje uznana za korzystną.

W związku z tym, Zamawiający powierza wykonanie zadania Wykonawcy

F.H.U. Arkadiusz Dominiec

Ul. Czarna 29

43-100 Tychy