Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje, że w w/w postępowaniu w wyznaczonym terminie do Zamawiającego wpłynęły 2 oferty:

Oferta nr 1:

PROMAR Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 27, 85-079 Bydgoszcz

Data wpływu oferty: .12.11.2019 r.

Łączna kwota brutto za wykonanie 6 okresowych przeglądów wszystkich urządzeń w budynkach MOT oraz pełnienie funkcji administratora w CROUiSOP: 126.664,40 zł

Koszt przeprowadzenia 1h interwencji (kwota brutto): 54,12 zł

Oferta nr 2:

P.H.U. EWA-POL Kawtańska Ewa

Ul. Otolińska 17/40, 09-402 Płock

Data wpływu oferty: 13.11.2019 r.

Łączna kwota brutto za wykonanie 6 okresowych przeglądów wszystkich urządzeń w budynkach MOT oraz pełnienie funkcji administratora w CROUiSOP: 113.160,00 zł

Koszt przeprowadzenia 1h interwencji (kwota brutto): 55,35 zł

Ocena formalna ofert

Obydwie oferty nie budzą żadnych zastrzeżeń pod względem formalnym. Żadna z nich nie zostaje wykluczona z postępowania.

Ocena ofert według kryteriów ujętych w zapytaniu ofertowym

I.Łączna kwota obejmująca wykonanie 6 okresowych przeglądów wszystkich urządzeń w budynkach MOT oraz pełnienie na rzecz Operatora funkcji administratora konta w CROUiSOP – 50%

Oferta nr 1:45 p – Punktacja wyliczona ze wzoru: cena minimalna x 50 pkt ÷ cena badanej oferty (cena minimalna – cena oferty nr 2)

Oferta nr 2:50 p – Oferta z najniższą kwotą brutto we wskazanej kategorii.

II.Koszt przeprowadzenia 1 h interwencji – 50%

Oferta nr 1:50 p – Oferta z najniższą kwotą brutto we wskazanej kategorii.

Oferta nr 2:49 p – Punktacja wyliczona ze wzoru: cena minimalna x 50 pkt ÷ cena badanej oferty (cena minimalna – cena oferty nr 1)

III.Ocena ogólna:

Oferta nr 1:95 p

Oferta nr 2:99 p

WYNIK POSTĘPOWANIA

Za najkorzystniejszą uznana zostaje oferta, która otrzymała najwyższą ocenę ogólną, tj. oferta nr 2.

Tym samym wykonanie zadania powierza się Wykonawcy:

P.H.U. EWA-POL Kawtańska Ewa

Ul. Otolińska 17/40

09-402 Płock