Toruń: dostawa, instalacja, wdrożenie i utrzymanie wraz z analizą przedwdrożeniową zintegrowanych systemów informatycznych zarządzania finansowego Muzeum
Numer ogłoszenia: 70557 - 2013; data zamieszczenia: 09.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Okręgowe w Toruniu , ul. Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 622-70-38.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeum.torun.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa, instalacja, wdrożenie i utrzymanie wraz z analizą przedwdrożeniową zintegrowanych systemów informatycznych zarządzania finansowego Muzeum.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: Dostawa, instalacja i serwis oprogramowania zgodnie z poniższym opisem 1. Przedmiotem zamówienia jest: a) wykonanie kompleksowej analizy przedwdrożeniowej w kontekście wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania i controllingu wraz z obiegiem dokumentów i planem kont oraz systemem finansowo-księgowym (FK), systemem dla środków trwałych i wyposażenia, magazynowo-sprzedażowy, b) sprzedaż, dostarczenie, instalacja i wdrożenie systemu zintegrowanego obsługującego obszary: - finansowo-księgowy, - środki trwałe i wyposażenie, - magazynowo-sprzedażowy, przy czym system powinien obejmować również punkty handlowe Muzeum Okręgowego w Toruniu - wraz z CRM c) dostarczenie i implementacja środowiska bazy danych dla celów wdrożenia i utrzymania zainstalowanych systemów użytkowych z możliwością rozszerzenia o obszar systemu sprzedażowego, d) dostarczenie dedykowanego serwera dla obsługi lokalnej sieci oraz zdalnego dostępu stanowisk aplikacyjnych systemów wymienionych w pkt. 1 - parametry nie mniejsze niż: procesor min. 2 rdzenie, Hdd min 500 GB, napęd dvd-rw, RAM min. 4GB ddr3, obudowa, System operacyjny Windows, Monitor min 19 cali, Myszka, Klawiatura, Wymagane okablowanie, monitor dotykowy (serwer), szczegółowe parametry serwera zostaną określone w kompleksowej analizie przedwdrożeniowej, e) dostawa sprzętu komputerowego do obsługi stanowisk sprzedaży: - terminal komputerowy z ekranem dotykowym 7 szt. + 1 rezerwa (razem 8 szt.) z modułem kasy fiskalnej - przeznaczony do obsługi stanowisk sprzedaży biletów wstępu, wydawnictw i pamiątek - kompatybilny z dostarczonymi programami (moduł handlowy i magazynowy), - drukarka fiskalna z obcinaczem i kopią elektroniczną + szuflada do pieniędzy (7 szt. w tym jedna bez szuflady) + 1 rezerwa (razem 8 szt.), - drukarka do wydruku biletów wstępu (wydruk na druku biletu - wskazanych danych w ustalonych miejscach) - 7 szt. + 1 rezerwa (razem 8 szt.), - drukarka (mono) do wydruku faktur i zestawień wynikających z obsługi modułu handlowego i magazynowego (wydruk na kartkach formatu A-4). 7 szt. + 1 rezerwa (razem 8 szt.), Wykonawca może zaproponować drukarki wykonujące więcej niż jedną funkcję zamiast oddzielnych. - skaner kodów kreskowych - 7 szt., Wymagane okablowanie do całego sprzętu, w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia. f) bilet wstępu zostanie opracowany przez Zamawiającego, w wyznaczonych polach powinny zostać wydrukowane takie dane jak: numer biletu, data i godzina sprzedaży, ilość sprzedanych biletów, rodzaj biletów - możliwość zapisu przy użyciu kilku słów jednocześnie (definicje określane przez Zamawiającego, zgodne z danymi w module handlowym), cena biletu jednostkowego, przy czym podczas kompleksowej analizy wdrożeniowej zostanie określone rozmieszczenie poszczególnych elementów, g) zintegrowanie poszczególnych modułów z systemami funkcjonującymi w Muzeum. 2. Dane techniczne ogólne: 1) System działa w architekturze Klient-Serwer - rozumianej jako sytuacja, w której baza danych znajduje się na serwerze centralnym obsługującym zarządzanie i przetwarzanie danych. Poszczególne aplikacje pracując na stacjach roboczych otrzymują z serwera wyniki obliczeń jednak również same mogą wykonywać indywidualne zadania systemu nie angażując serwera. 2) System powinien być zintegrowany pod względem przepływu informacji. Informacja raz wprowadzona do systemu w jakimkolwiek z modułów jest wykorzystywana we wszystkich innych. 3) System powinien umożliwiać rozbudowę o kolejne moduły, w szczególności uwzględniać rozszerzenie o moduł obsługi kas fiskalnych i kas biletowych. 4) Wszystkie wymagane funkcjonalności muszą pochodzić od jednego dostawcy. 5) System powinien zapewniać ciągły dostęp do aktualnych danych i działać w trybie online, zapewniać aktualizację informacji w bazach danych podczas rutynowych czynności wykonywanych na stanowiskach pracy. 6) System zapewnia udostępnienie danych innym systemom używanym przez Zamawiającego w formie i zakresie ustalonym w trakcie wdrożenia wykorzystując jeden ze standardowych formatów wymiany danych, np. dbf, xml, txt, xls, rtf, html. 7) System musi posiadać polski interfejs i instrukcję obsługi w języku polskim. 8) Ze względu na posiadaną przez Zamawiającego infrastrukturę System musi umożliwiać pracę aplikacji w środowisku MS Windows XP, MS Windows 7 i wyższych. 9) System powinien zapewniać wystawianie dokumentów oraz prowadzenie rozliczeń i ewidencji księgowej w pełnej zgodności z Ustawą o rachunkowości i innymi obowiązującymi przepisami regulującymi w/w zakresy. 10) Wykonawca dostarczy nośnik zawierający Systemy oraz udzieli bezterminowej licencji na używanie dostarczonego oprogramowania; wszystkie aplikacje muszą być dostarczone w najnowszych, dostępnych wersjach, a w zakresie funkcjonalnym zgodnym z dostarczoną dokumentacją, przy czym nie mniejsza niż w Specyfikacji. 11) Parametry dotyczące wydajności pracy na serwerze: - akceptowany średni czas odpowiedzi dla typowych transakcji w warunkach rzeczywistych: 3 sekundy, - maksymalny czas odpowiedzi dla transakcji w warunkach rzeczywistych - 30 sekund. 12) System powinien zapewnić tworzenie kopii danych w trakcie działania systemu, 13) System powinien umożliwić eksport i import danych z bazy danych w formacie tekstowym z uwzględnieniem polskiego standardu znaków. 14) System powinien posiadać mechanizmy umożliwiające zapis i przeglądanie danych o logowaniu użytkowników do systemu pozwalające na uzyskanie informacji o czasie i miejscu pracy, wykonywanych przez nich czynności z możliwością analizy historii zmienianych wartości danych. 15) W logach systemu monitorowane powinny być wszystkie zmiany w bazie danych, system umożliwi łatwe utrzymanie zbioru standardowych raportów (dodawanie, modyfikowanie, usuwanie raportów). 16) W ramach systemu zapewnione powinno być oprogramowanie narzędziowe pozwalające na definiowanie i generowanie dowolnych zestawień i raportów związanych z zawartością informacyjną bazy danych. Raporty muszą mieć możliwość wywoływania przez użytkownika z poziomu aplikacji; umożliwiają eksport danych do xls, rtf. 17) W systemie powinny być zaimplementowane mechanizmy walidacji haseł zgodnie z wymaganiami ustawowymi przewidzianymi dla rodzaju danych przetwarzanych przez system. 18) Wykorzystanie jednolitych standardów programistycznych dla wszystkich aplikacji będących integralną częścią systemu. 19) Zaimplementowany system uprawnień powinien umożliwić definiowanie uprawnień na poziomie użytkowników i grup użytkowników. 20) W systemie dostępna jest pomoc kontekstowa dla wszystkich modułów w języku polskim. 21) Językiem obowiązującym w systemie musi być język polski - dotyczy to wszystkich ekranów, menu, raportów, komunikatów, wprowadzania, wyświetlania, sortowania i drukowania. W takim samym zakresie obowiązuje dostępność polskich znaków językowych. 22) System musi być zgodny z aktualnie obowiązującym na terenie Polski prawem, w tym o ochronie danych osobowych. 23) Przy zmianie ustawodawstwa regulującego zasady działania systemu Wykonawca na bieżąco dostosuje system do zmienionych wymogów prawnych. 3. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w części III Przedmiot zamówienia Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej oraz ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej. Dopuszcza się realizację części zamówienia przez podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany do dołączenia do oferty przewidywanego zakresu prac, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy. Przy podpisywaniu umowy niezbędne będzie dostarczenie umów zawartych z podwykonawcami, przy czym zakres ich prac powinien być tożsamy z tym określonym w dokumentach dołączanych do oferty..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające w zakresie ewentualnego rozszerzenia stanowisk i końcówek we wszystkich modułach

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.26.30.00-6, 72.22.70.00-2, 72.25.40.00-0, 30.20.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.07.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje szczegółowo warunku w tym zakresie

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują minimum 2 zamówienia polegające na wdrożeniu wszystkich wymaganych w zamówieniu modułów w zakresie proponowanego systemu

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje szczegółowo warunku w tym zakresie

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje szczegółowo warunku w tym zakresie

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • o udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie oprowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę 90.000 zł

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, W przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, wówczas ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej. Pełnomocnictwo takie może również wynikać z umowy konsorcjum, którą w tym przypadku w oryginale lub kopii Wykonawca załącza do oferty

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Poza przypadkami określonymi w umowie zmiany umowy będą mogły nastąpić w wymienionych niżej okolicznościach: a) Zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą na potrzeby niniejszego warunku, rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej: - o charakterze niezależnym od stron, - którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, - którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, której nie można przypisać drugiej stronie. Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar, inne klęski żywiołowe, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej. b) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron, c) Powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony, d) Zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi bądź okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy - zmianie mogą ulec termin realizacji umowy bądź terminy wynikające z harmonogramów płatności, e) Zmiana w zakresie technologii - jeżeli dostarczany sprzęt będzie spełniał warunki wymagane dla realizacji zamówienia, f) Zmiana terminów realizacji zamówienia z przyczyn zależnych od Wykonawcy, jeżeli Zamawiający wyrazi zgodę, g) Gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności w zakresie zmiany przedmiotu zamówienia, terminu realizacji.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.muzeum.torun.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Muzeum Okręgowe w Toruniu Rynek Staromiejski 1 87-100 Toruń.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.05.2013 godzina 12:00, miejsce: sekretariat Muzeum Okręgowego w Toruniu Rynek Staromiejski 1 87-100 Toruń.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki:
Pobierz (ogłoszenie 70557-2013.zip)ogłoszenie 70557-2013.zip[ ]7 Kb10.05.2013 08:37
Pobierz (specyfikacja.docx)specyfikacja.docx[ ]67 Kb10.05.2013 08:38
Pobierz (załącznik nr 1 wzór oferty.docx)załącznik nr 1 wzór oferty.docx[ ]25 Kb10.05.2013 08:38
Pobierz (załącznik nr 2 wzór oświadczenia.docx)załącznik nr 2 wzór oświadczenia.docx[ ]23 Kb10.05.2013 08:38
Pobierz (załącznik nr 3 wzór oświadczenia.docx)załącznik nr 3 wzór oświadczenia.docx[ ]23 Kb10.05.2013 08:38
Pobierz (załącznik nr 4, wzór oświadczenia.docx)załącznik nr 4, wzór oświadczenia.docx[ ]23 Kb10.05.2013 08:38
Pobierz (załącznik nr 5, wzór umowy.docx)załącznik nr 5, wzór umowy.docx[ ]35 Kb10.05.2013 08:38
Pobierz (74193-2013.zip)OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA[ ]0.8 Kb13.05.2013 21:26
Pobierz (zmiana siwz - zmiana terminu wykonania zamówienia.docx)Zmiana terminu wykonania zamówienia[ ]15 Kb13.05.2013 21:27