Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje, że w w/w postępowaniu w wymaganym terminie złożono 1 ofertę:

Oferta nr 1:

MAGIT Sp. z o.o.

Ul. Sołtysowicka 27, 51-168 Wrocław

Data wpłynięcia oferty: 23.07.2019r.

Kwota brutto za wykonanie zadania: 516.600,00 zł

Wskazanie wydłużonego okresu gwarancji: do 19 miesięcy włącznie

Po zapoznaniu się z ofertą oraz przesłanymi przez Wykonawcę dokumentami, Zamawiający stwierdza, że oferta jest sporządzona prawidłowo, jest kompletna i nie budzi żadnych zastrzeżeń. Wykonawca nie został wykluczony.

Ocena oferty zgodnie z kryteriami zawartymi w SIWZ:

a)Cena brutto – 60% - 60 PKT

b)Wydłużony okres gwarancji na dostawę i montaż – 20% - 20 PKT

c)Doświad/czenie osoby koordynującej – 20% - 10 PKT

ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW PRZYZNANYCH OFERCIE: 90 pkt

Powyższa oferta zostaje uznana za korzystną.

W związku z powyższym informujemy, że został wybrany wykonawca:

MAGIT Sp. z o.o.

ul. Sołtysowicka 27, 51-168 Wrocław

Termin podpisania umowy obejmującej realizację zadania wyznacza się na dzień:2.08.2019 r.