Muzeum Okręgowe w Toruniu z siedzibą przy ul. Rynek Staromiejski 1

Ogłasza nabór ofertna najem i zagospodarowanie


lokalu użytkowego o powierzchni 13,3 m2 położonego w Toruniu przy ul. Rynek Staromiejski 1, składającego się z jednego pomieszczenia usytuowanego na parterze od strony południowej w Ratuszu Staromiejskim – zgodnie z planem stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

 1. 1.Lokal składa się z jednego pomieszczenia z wejściem od strony południowej, przy bankomacie.
 2. 2.Lokal wyposażony w przyłącze energetyczne o mocy 500 W
 3. 3.Najemca jest zobowiązany udostępniać drogę przez lokal w godzinach otwarcia lokalu dla najemcy pomieszczenia obok (bankomat). W lokalu znajdują się drzwi, których nie należy zastawiać.
 4. 4.możliwość obejrzenia lokalu w dni robocze, w godzinach 10.00-14.00, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu wizyty z Kierownikiem Działu Technicznego, p. Grzegorzem Heberlejn (Tel. 56-622-70-38 wew. 6 lub 501-155-305).
  1. II.Informacje ogólne
  2. 1.Dopuszcza się prowadzenie przez Najemcę działalności polegającej na sprzedaży pamiątek.
  3. 2.Najemca jest zobowiązany do wykonania wszystkich prac remontowych na własny koszt. W przypadku poboru prądu o mocy większej niż wskazana w niniejszym ogłoszeniu w części I, Najemca, po przedstawieniu projektu, uzyskaniu zgody właściciela lokalu i innych niezbędnych uzgodnień lub pozwoleń, wykona konieczne prace we własnym zakresie.
  4. 3.Najemca wyposaża lokal w niezbędne do działalności urządzenia i instalacje oraz dokonuje aranżacji pomieszczeń na własny koszt według projektu uzgodnionego z właścicielem lokalu. Uzgodnienia i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lokalu są obowiązkiem Najemcy.
  5. 4.Wszelkie zmiany w zakresie konstrukcji, układu funkcjonalnego i wyposażenia przed ich wprowadzeniem wymagają opracowania projektowego, uzgodnienia z właścicielem, uzyskania niezbędnych opinii i wszystkich wymaganych przez przepisy prawa pozwoleń związanych z prowadzeniem lokalu o profilu zaproponowanym przez najemcę pozwoleń, w tym pozwolenia na budowę (w zakresie wymaganym prawem budowlanym).
  6. 5.Wyposażenie, usprawnienia, nowe urządzenia są montowane na koszt Najemcy, po uzgodnieniu z właścicielem, bez dochodzenia zwrotu poniesionych nakładów od właściciela, zarówno w czasie trwania umowy, jak i po jej ustaniu.
  7. 6.Prace remontowe oraz wyposażenie lokalu należy przeprowadzić w czasie i w sposób nie kolidujący z pracą Muzeum oraz innych najemców.
  8. 7.Nie dopuszcza się podnajmowania przedmiotu umowy osobom trzecim.
  9. 8.Wywoławczy miesięczny czynsz wynosi 150 zł za 1 m2 brutto.
  10. 9.Czas zawarcia umowy – umowa na czas nieokreślony.
  11. 10.Pozostałe warunki dotyczące najmu lokalu są zawarte we wzorze umowy, zamieszczonym na stronie internetowej: www.muzeum.torun.pl, (BIP) przy czym wynajmujący zastrzega sobie wprowadzenie do umowy postanowień wynikających z wybranej oferty.
   1. III.Oświadczenia i dokumenty, które należy przedstawić z ofertą.
   2. 1.Oferent jest zobowiązany do:
 • przedstawienia informacji, czy wynajmował dotychczas lokale i jaką działalność w nich prowadził,
 • przedstawienia proponowanego miesięcznego czynszu (brutto za 1m2)
 • przedstawienia w formie opisowej lub w projekcie technicznym – prac remontowych adaptacyjnych, które zamierza przeprowadzić w lokalu,
 • przedstawienia oświadczenia o przewidywanym terminie rozpoczęcia działalności,
 • przedstawienia oświadczenia, że zobowiązuje się do przeprowadzenia wszystkich prac adaptacyjnych na własny koszt, zgodnie z prawem budowlanym oraz uzyska wszystkie wymagane prawem ekspertyzy i zezwolenia,
 • określenia terminu uruchomienia proponowanej działalności,
 • przedstawienia oświadczenia, że zobowiązuje się do sponsorowania Muzeum Okręgowego w wysokości 10% kwoty rocznego czynszu netto,
 • przedstawienia oświadczenia, że zobowiązuje się do wniesienia kaucji w wysokości 3 miesięcznego czynszu w okresie miesiąca od podpisania umowy.
 1. 2.Oferta powinna także zawierać:
 • Nazwę oferenta,
 • Telefony kontaktowe,
 • REGON, NIP
 • Dokument potwierdzający, że ofertę podpisała osoba lub osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta (potwierdzoną za zgodność przez Oferenta kserokopię) lub pełnomocnictwo do reprezentowania,
 • Aktualny wyciąg z właściwego rejestru (np. KRS, wpis do ewidencji działalności gospodarczej), wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert (potwierdzoną za zgodność przez Oferenta kserokopię),
 • Aktualne zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające niezaleganie z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskano przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert (potwierdzoną za zgodność przez Oferenta kserokopię),
 • Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające niezaleganie z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzające uzyskanie przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji  właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert (potwierdzoną za zgodność przez Oferenta kserokopię).
 1. 3.Oferent, który nie przedstawi powyższych oświadczeń i dokumentów zostanie wykluczony z postępowania.
 2. 4.Muzeum nie zwraca ewentualnych kosztów przygotowania oferty.
  1. IV.Informacje dotyczące procedury wykonania wyboru oferty:
  2. 1.Oferty należy składać do dnia 23.05.2013 r. do godz. 10.00 w siedzibie Muzeum Okręgowego w Toruniu – w Ratuszu Staromiejskim w sekretariacie (pokój 319) w zamkniętych kopertach oznakowanych: wynajem pomieszczenia w Ratuszu.
  3. 2.Oferty można także przesłać pocztą na adres Muzeum Okręgowego – decyduje data wpływu do Muzeum Okręgowego.
  4. 3.W przypadku pytań dotyczących złożonej oferty Muzeum zastrzega sobie możliwość skierowania do Oferenta dodatkowych pytań. Brak odpowiedzi będzie uznawany za rezygnację z uczestnictwa w postępowaniu.
  5. 4.Oferta będzie oceniana ze względu na:
   1. a)cenę                                            - 80%
   2. b)zakres wykonywanych- 20%
   3. 5.Kryterium oceny - cena:

Ocena zostanie wyliczona zgodnie ze wzorem:

Cena najwyższa za 1m2               x 100 pkt x waga kryterium (80%)

Cena najniższa za 1m2

 1. 6.Kryterium oceny - zakres wykonywanych prac:

Ocena zostanie wyliczona zgodnie ze wzorem:

Ilość otrzymanych punktów x waga kryterium (20%)

W zależności od proponowanego zakresu prac oferta otrzyma ilość punktów od 1 do 100. Oceny dokona komisja powołana przez Muzeum.

 1. 7.Muzeum zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

O rozstrzygnięciu naboru ofert, unieważnieniu postępowania, przedłużenia terminu oceny ofert Oferenci zostaną powiadomieni do dnia 29.05.2013 r. 

Załączniki:
Pobierz (ogłoszenie.docx)ogłoszenie.docx[ ]19 Kb07.05.2013 13:48
Pobierz (WZÓR UMOW1.docx)WZÓR UMOW1.docx[ ]19 Kb07.05.2013 13:49
Pobierz (Rzut parteru.pdf)Rzut parteru.pdf[ ]337 Kb07.05.2013 13:49