W wymaganym terminie złożono 2 oferty:

Oferta nr 1:

SILESIA CASTINGS Dariusz Kik

ul. Wolności 318, 41-800 Zabrze

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Data wpływu oferty: 25.06.2019 r.

Kwota brutto za wykonanie zadania: 110.700,00 zł

Oferta nr 2:

Sławomir Lewandowski

Ul. Motocyklowa 2, 87-162 Lubicz

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. l
Data wpłynięcia oferty: 25.06.2019
Kwota brutto za wykonanie zadania: 90.000,00 zł


Ocena formalna ofert

Oferta nr 1 – Wykonawca spełnił wszystkie wymogi formalne – przedstawione przez niego doświadczenie w całości dotyczy wykonania replik sprzętu artyleryjskiego.

Podczas analizy oferty nr 2 Zamawiający zauważył, że Wykonawca w wykazie usług dołączonym do oferty przedstawił 5 prac, ale tylko jedna z nich (poz. nr 1) spełnia wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym – zamówienie o zakresie zbliżonym do przedmiotu niniejszego zamówienia (wykonanie replik sprzętu artyleryjskiego). Pozostałe prace dotyczą wykonania replik broni strzeleckiej (poz. nr 3, 4) oraz remontów lub rekonstrukcji elementów wybranego sprzętu artyleryjskiego (poz. 2, 5). W związku z tym, Zamawiający stwierdza, że Wykonawca nie spełnił wymogu zawartego w pkt. 5.1. ust 2) zapytania ofertowego polegającego na wykonaniu co najmniej 2 zamówień w zakresie zbliżonym do przedmiotu niniejszego zamówienia – wykonanie replik sprzętu artyleryjskiego. Dlatego też, na podstawie zapisu zawartego w pkt 5.1 ust. 3), Wykonawca zostaje wykluczony z postępowania.

Ocena ofert według kryteriów przyjętych w zapytaniu ofertowym

a.Cena – 60%

b.Doświadczenie osób wykonujących usługę – 40%

Oferta nr 1:

a.60 p - W związku z brakiem konkurencyjnych ofert, Wykonawca otrzymuje maksymalną liczbę punktów.

b.20 p -Wykonawca udokumentował prawidłowe wykonanie dwóch zamówień zgodnych z wymogiem zawartym w zapytaniu ofertowym.

SUMA: 80 p

Oferta nr 2 – oferta wykluczona z postępowania.

Wynik postępowania

W związku z wykluczeniem z postępowania oferty nr 2 oraz ze względu na spełnienie przez ofertę nr 2 wszystkich wymogów zawartych w zapytaniu ofertowym, Zamawiający zdecydował o powierzeniu wykonania zadania Wykonawcy:

SILESIA CASTINGS Dariusz Kik

ul. Wolności 318

41-800 Zabrze