Dot. pytania do zapytań ofertowych na wykonanie i dostawę replik polsko-litewskiego falkonetu oraz pruskiego moździerza żelaznego do wystawy stałej w Muzeum twierdzy Toruń

W odpowiedzi na pytanie otrzymane drogą mailową w dniu 24.06.2019r., Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje, że ustalenie płatności na podstawie faktur cząstkowych w trakcie trwania umowy nie jest możliwe.

Zgodnie z zapisem zawartym w §7 ust 1 i 2 Wzoru umowy załączonego do ogłoszeń o zamówieniu, rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury, wystawionej po zakończeniu i odbiorze przedmiotu zamówienia, w terminie maksymalnie 30 dni od daty odbioru końcowego. Faktura końcowa zostanie wystawiony na podstawie protokołu odbioru końcowego podpisanego przez przedstawicieli Stron.


Zamawiający nie dopuszcza zmiany powyższego postanowienia.