Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje, że w w/w postępowaniu, w wyznaczonym terminie do siedziby Zamawiającego wpłynęły dwie oferty:

Oferta nr 1:

P. W. Handmet Sp. J. S..R Handke

Ul. Strzelecka 9, 63-800 Gostyń

Data wpłynięcia oferty: 22.05.2019r.

Kwota brutto za wykonanie zadania: 49.970,00 zł

Ilość wykonanych usług: 2

Oferta nr 2:

Sławomir Lewandowski

Ul. Motocyklowa 2, 87-162 Lubicz

Data wpłynięcia oferty: 24.05.2019

Kwota brutto za wykonanie zadania: 30.000,00 zł

Ilość wykonanych usług: wskazanych – 7, potwierdzonych referencjami - 4

Obydwie oferty sporządzone zostały w sposób prawidłowy i nie posiadają błędów formalnych. Żadna z nich nie podlega wykluczeniu.

Ocena ofert według kryteriów przyjętych w zapytaniu ofertowym:

I.Cena - 60%

Oferta nr 1: 36 p – ocena obliczona na podstawie wzoru:Cena minimalna × 60 pkt ÷ cena badanej oferty, gdzie za cenę minimalną uznaje się cenę Oferty nr 2.

Oferta nr 2: 60 p - oferta z najniższą ceną brutto.

II.Doświadczenie osób wykonujących usługę - 40%

Oferta nr 1: 20 p– Wykonawca wskazał i udokumentował prawidłowe wykonanie 2 usług,za co zgodnie z kryteriami przyjętymi w pkt. 9.1. zapytani ofertowego przysługuje 20 pkt.

Oferta nr 2: 40 p - Wykonawca wskazał 7 usług, ale udokumentował prawidłowe wykonanie tylko 4 z nich. Zgodnie z kryteriami przyjętymi w pkt. 9.1. zapytani ofertowego przysługuje mu za to 40 pkt.


PODSUMOWANIE

Oferta nr 1: 56 p

Oferta nr 2: 100 p

W związku z uzyskaniem przez ofertę nr 2 maksymalnej liczby punktów, Zamawiający powierza wykonanie zadania oferentowi:

Sławomir Lewandowski

Ul. Motocyklowa 2
87-162 Lubicz