1. W zapytaniu ofertowym w pkt. 5.2 jest zapis:

pkt a) Wykaz wykonanych usług ich przedmiotu oraz informacji o podmiotach na rzecz których usługi zostały wykonanie wraz z poświadczeniami o prawidłowo wykonanym zamówieniu; ...

a we wzorze oferty w pkt 1 jest zapis:

Oświadczamy iż posiadamy doświadczenie polegające na wykonaniu ... usług ( udokumentowanych zamówień) wykonywanych dla instytucji muzealnych bądź innych instytucji kultury przez osoby wskazane do realizacji zamówienia w zakresie podobnym do tego, który stanowi przedmiot niniejszego postępowania - wykonanie repliki sprzętu artyleryjskiego.

Zwracamy się z prośbą o ujednolicenie zapisów potwierdzających spełnienie warunków niezbędnych do udziału w postępowaniu.


Odpowiedź:

Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje, że zapis zawarty w pkt. 5.1. ust. 2) zapytania ofertowego:

Wykonawca powinien wykazać, że wykonał co najmniej 2 zamówienia w zakresie zbliżonym do przedmiotu niniejszego zamówienia – wykonanie replik sprzętu artyleryjskiego.

odnosi się do warunku, jaki Wykonawca powinien spełnić, aby zostać dopuszczony do postępowania.

Zapis zawarty w pkt. 1 Wzoru ofert (Załącznik nr 2) odnosi się natomiast do kryteriów oceny, którym podlegać będzie oferta dopuszczona do postępowania – zgodnie z pkt. 9.1 ust.2 zapytania ofertowego .

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Jaka jest długość całkowita - w pkt 3.3. I. 1.3.) specyfikacja sprzętu podana jest dł. 85 mm, w zał. nr 1 - schemat podana jest długość 1485 mm.


Odpowiedź:

Prawidłowa długość sprzętu powinna być zgodna ze schematem (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) – 1485 mm. Pozostałe dane są prawidłowe.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Z uwagi na obowiązek wskazany w pkt 3.4. 2) proszę o informację jakiego rodzaju atestów wymaga zamawiający? Przedmiotem zamówienia jest replika. Wszystkie elementy wytworzone są indywidualnie i podawane stosownej obróbce. Żaden z elementów wyposażenia, że jest elementem fabrycznym.


Odpowiedź:

W wypadku atestów, chodzi o poświadczenie przez Wykonawcę, iż materiały z których wykonano replikę nie pochodzą z wybrakowania, a zatem nie mają wad własnych i są pełnowartościowe, a repliki z nich wykonane nie spowodują wypadku podczas eksploatacji. Wykonawca w ten sposób potwierdza, że materiały do wykonania replik nie zostały zakupione za niższą cenę z powodu niespełniania norm właśdla określonych materiałów.