Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje, że postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na udzielenie zamówienia na wykonanie w/w zadania zostało unieważnione.

Powodem unieważnienia jest błąd zawarty w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym przez Zamawiającego w Bazie Konkurencyjności. Zamawiający wprowadzając zmiany do treści ogłoszenia, wydłużył termin składania ofert, ale informacja ta nie została bezpośrednio odnotowana w samym ogłoszeniu, przez co pierwotnie założona data nie uległa zmianie.

W związku z powyższym, na podstawie pkt. 11 zapytania ofertowego, Zamawiający unieważnia niniejsze postępowanie.