Muzeum Okręgowe w Toruniu ogłasza przetarg na wykonanie

projektu plastycznego i wykonawczego II części wystawy stałej w Domu Eskenów pt. Toruń i jego historia.
  data zamieszczenia: 11.04.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Okręgowe w Toruniu , ul. Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 622-70-38.

 

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeum.torun.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie projektu plastycznego i wykonawczego II części wystawy stałej w Domu Eskenów pt. Toruń i jego historia..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: 1. projektu plastycznego - opis i rysunki, 2. projektu wykonawczego z częścią opisową i rysunkami wraz z zestawieniem materiałowym, przedmiarami i kosztorysem (wartość netto i brutto w odniesieniu do wskazanych w projekcie elementów), 3. nadzoru autorskiego podczas wykonywanych prac aranżacyjnych i montażowych II etapu wystawy stałej (Toruń i jego historia) w oddziale Muzeum: Dom Eskenów (ul. Łazienna 16, 87-100 Toruń) oraz pomieszczeń edukacyjnych. Projekty dotyczą następujących pomieszczeń: ekspozycja: dwie sale na I piętrze i na II piętrze budynku przy ul. Łaziennej 16 (rzuty: załącznik nr 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zdjęcia załącznik nr 4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ), pomieszczenia edukacyjne: w piwnicy budynku przy ul. Łaziennej 16 (rzuty: załącznik nr 5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zdjęcia załącznik nr 6 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia). Podstawą wykonania projektów jest scenariusz wystawy stałej Toruń i jego historia, a w szczególności część odnosząca się do od czasów nowożytnych do 1945 (załącznik nr 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) oraz koncepcja autorstwa p. Anny Skołożyńskiej-Cieciera odnosząca się do całości wystawy Toruń i jego historia. Zaprojektowana część wystawy w ramach II etapu musi być spójna pod względem plastycznym z wykonaną w ramach I etapu częścią wystawy Prahistoria i średniowiecze zlokalizowanej na parterze budynku. W projekcie powinny zostać uwzględnione rozwiązania wskazane w koncepcji autorstwa Anny Skołożyńskiej-Cieciera. Zamawiający zastrzega sobie konieczność przeprowadzenia konsultacji przy poszczególnych elementach projektowych, sposób konsultowania zostanie ustalony przy podpisywaniu umowy. Ostateczne opracowania projektowe powinny zostać złożone w siedzibie Zamawiającego do dnia 27.05.2013 r. Zamawiający do dnia 5.06.2013 r. przedstawi uwagi do projektu. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania poprawek w projekcie do dnia 14.06.2013 r. Wytyczne dotyczące wykonywanych opracowań projektowych: - dostęp do żarówek, świetlówek lub innych elementów umożliwiający ich wymianę, - zaprojektowanie instalacji elektrycznej w sposób bezpieczny i umożliwiający ewentualną naprawę lub wymianę elementów instalacji, -w ramach projektu wykonawczego należy przedstawić projekty techniczne instalacji elektrycznych, - dostęp do okien i drzwi, w sposób umożliwiający ich swobodne otworzenie, np. w celu umycia, - montaż elementów aranżacyjnych w sposób gwarantujący ich stabilność i bezpieczeństwo dla użytkowników - pracowników Zamawiającego i zwiedzających, -montaż elementów aranżacyjnych w sposób umożliwiający ich regularne czyszczenie, - projekty gablot lub innych elementów aranżacyjnych o podobnym charakterze powinny gwarantować jak największą szczelność i zabezpieczenie przed kurzem oraz bezpieczeństwo zbiorów - dostosowana do obiektów nośność półek lub elementów o podobnej funkcjonalności, użycie w gablotach materiałów np. szkła bezpiecznego i rozwiązań technicznych gwarantujących bezpieczeństwo eksponatów i użytkowników wystawy, zastosowanie bezpiecznych, wygodnych w użytkowaniu zamków lub zamknięć, - zastosowanie rozwiązań technicznych, które zabezpieczą przed uszkodzeniem elementów aranżacyjnych oraz przed wypadkami użytkowników (pracowników i zwiedzających) podczas zwykłego korzystania z wystawy (w tym takie czynności, jak: zwiedzanie, korzystanie przez osoby zwiedzające z urządzeń i instalacji interaktywnych, czyszczenie, konserwacja oraz wymiana materiałów eksploatacyjnych), - uwzględnienie w projekcie szczególnych warunków eksponowania zabytków, określonych przez Zamawiającego, - zastosowanie oświetlenia ledowego, możliwa zmiana na inny typ oświetlenia w poszczególnych przypadkach, pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego, - zastosowanie materiałów i rozwiązań technicznych gwarantujących trwałość wykonanej aranżacji przez co najmniej 15 lat (projektowana wystawa ma charakter stały), - zaproponowanie zewnętrznej formy prezentowania programów multimedialnych określonych w koncepcji, przy czym w zestawieniach materiałowych należy wskazać rodzaj sprzętu, wymiary i inne parametry niezbędne z punktu widzenia aranżacji, - określenie sposobu wykonania elementów aranżacyjnych przy użyciu nazw powszechnie używanych, bez nazw własnych producentów, kolorystyki przy użyciu skali barw RAL. Wszystkie materiały powinny być zgodne z Polskimi Normami lub normami obowiązującymi na obszarze Unii Europejskiej, implementowanymi przez prawo RP. W przypadku wskazania nazwy producenta powinna być dopuszczona możliwość wykonania równoważnego, ze wskazaniem specyfikacji technicznej elementów. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej oraz ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej. Dopuszcza się realizację części zamówienia przez podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany do dołączenia do oferty przewidywanego zakresu prac, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy. Przy podpisywaniu umowy niezbędne będzie dostarczenie umów zawartych z podwykonawcami, przy czym zakres ich prac powinien być tożsamy z tym określonym w dokumentach dołączanych do oferty..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.42.12.00-3, 79.42.11.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 14.06.2013.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje tego warunku

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, min. 2 zamówienia na wykonanie projektu plastycznego i wykonawczego wystawy stałej lub czasowej o charakterze historycznym,

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje tego warunku

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże minimum jedną osobę z uprawnieniami do projektowania w zakresie instalacji elektrycznych

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę 350.000 zł

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków,

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą na potrzeby niniejszego warunku, rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej: - o charakterze niezależnym od stron, - którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, - którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, której nie można przypisać drugiej stronie. Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar, inne klęski żywiołowe, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej. 2. Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron, 3. Powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony, 4. Zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi bądź okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy - zmianie mogą ulec termin realizacji umowy bądź terminy wynikające z harmonogramów płatności, 5. Zmiana terminów realizacji zamówienia z przyczyn zależnych od Wykonawcy, jeżeli Zamawiający wyrazi zgodę, 6. Gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności w zakresie zmiany przedmiotu zamówienia, terminu realizacji.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.muzeum.torun.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Muzeum Okręgowe w Toruniu Rynek Staromiejski 1 87-100 Toruń.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.04.2013 godzina 10:00, miejsce: Siedziba Muzeum Okręgowego w Toruniu, Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki:
Pobierz (Specyfikacja wystawa stała DE II etap.doc)Specyfikacja wystawa stała DE II etap.doc[ ]187 Kb11.04.2013 13:17
Pobierz (załącznik nr 8 wzór oferty.docx)załącznik nr 8 wzór oferty.docx[ ]24 Kb11.04.2013 13:17
Pobierz (załącznik nr 9 wzór oświadczenia.docx)załącznik nr 9 wzór oświadczenia.docx[ ]23 Kb11.04.2013 13:18
Pobierz (załącznik nr 10 wzór oświadczenia.docx)załącznik nr 10 wzór oświadczenia.docx[ ]23 Kb11.04.2013 13:18
Pobierz (załącznik nr 11 wzór oświadczenia.docx)załącznik nr 11 wzór oświadczenia.docx[ ]23 Kb11.04.2013 13:18
Pobierz (załącznik nr 12 wzór umowy.docx)załącznik nr 12 wzór umowy.docx[ ]48 Kb11.04.2013 13:19
Pobierz (Sale.edukacyjne.w.Domu.Eskenów_3zał nr 7.docx)Sale.edukacyjne.w.Domu.Eskenów_3zał nr 7.docx[ ]891 Kb11.04.2013 13:19
Pobierz (Projekt koncepcyjny wystawy zał nr 2.zip)Projekt koncepcyjny wystawy zał nr 2.zip[ ]1800 Kb11.04.2013 13:39
Pobierz (rzuty zał nr 3 i 5.zip)rzuty zał nr 3 i 5.zip[ ]8256 Kb11.04.2013 13:40
Pobierz (scenariusz merytoryczny - nowożytność.doc)scenariusz merytoryczny - nowożytność.doc[ ]1361 Kb11.04.2013 13:53
Pobierz (scenariusz merytoryczny II RP.doc)scenariusz merytoryczny II RP.doc[ ]21720 Kb11.04.2013 13:54
Pobierz (scenariusz merytoryczny i pomysły plastycznedo XIX wieku.doc)scenariusz merytoryczny i pomysły plastycznedo XIX wieku.doc[ ]12780 Kb11.04.2013 13:54
Pobierz (scenariusz merytoryczny II wojna światowa.doc)scenariusz merytoryczny II wojna światowa.doc[ ]15360 Kb11.04.2013 13:55
Pobierz (Zdjęcia piwnica 1.zip)Zdjęcia piwnica 1.zip[ ]6069 Kb11.04.2013 14:29
Pobierz (Zdjęcie piwnica 2.zip)Zdjęcie piwnica 2.zip[ ]10486 Kb11.04.2013 14:29
Pobierz (Antresola I piętro 1.zip)Antresola I piętro 1.zip[ ]8234 Kb11.04.2013 14:37
Pobierz (Atresola I piętro 2.zip)Atresola I piętro 2.zip[ ]3336 Kb11.04.2013 14:38
Pobierz (Sala 1 I piętro A.zip)Sala 1 I piętro A.zip[ ]11399 Kb11.04.2013 14:38
Pobierz (Sala 1 I piętro B.zip)Sala 1 I piętro B.zip[ ]11679 Kb11.04.2013 14:38
Pobierz (Sala 2 I piętro A.zip)Sala 2 I piętro A.zip[ ]13894 Kb11.04.2013 14:39
Pobierz (Sala 2 I piętro B.zip)Sala 2 I piętro B.zip[ ]14518 Kb11.04.2013 14:39
Pobierz (realizacja I etapu wystawy.zip)realizacja I etapu wystawy.zip[ ]23549 Kb11.04.2013 14:40