Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje, że w postępowaniu na remont i przystosowanie pomieszczenia w Ratuszu Staromiejskim na potrzeby pracowni digitalizacji w wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty:

Część I – Roboty w zakresie okablowania, przystosowania instalacji elektrycznej wraz z robotami wykończeniowymi i montażem rolet :

Oferta nr 1:

Jawor Sp. z o.o.

Ul. Chrobrego 121, 87-100 Toruń

Data wpłynięcia oferty: 18.01.2019r. (godz. 11:54)

Kwota brutto za wykonanie zadania: 39.526,00 zł

Część II – Roboty w zakresie wykonania montażu mebli :

Oferta nr 1:

Tronus Polska Sp. z o.o.

ul. Ordona 2a, 01-237 Warszawa

Data wpłynięcia oferty: 14.01.2019r.

Kwota brutto za wykonanie zadania: 112.791,00 zł

Oferta nr 2:

Jawor Sp. z o.o.

Ul. Chrobrego 121, 87-100 Toruń

Data wpłynięcia oferty: 18.01.2019r. (godz. 11:54)

Kwota brutto za wykonanie zadania: 108.210,58 zł


Ocena formalna ofert: Wszystkie oferty spełniają warunki narzucone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

Ocena ofert zgodnie z kryteriami SIWZ:

Część I – Roboty w zakresie okablowania, przystosowania instalacji elektrycznej wraz z robotami wykończeniowymi i montażem rolet :

Oferta nr 1:

Jawor Sp. z o.o.

Ul. Chrobrego 121, 87-100 Toruń

Ze względu na brak ofert konkurencyjnych oferta uzyskuje 100 p.

Część II – Roboty w zakresie wykonania montażu mebli :

Oferta nr 1:

Tronus Polska Sp. z o.o.

ul. Ordona 2a, 01-237 Warszawa

96 pkt – Punktacja obliczona na podstawie poniższego wzoru, gdzie za cenę minimalną uznana została cena zaproponowana przez oferenta nr 2.

Cena minimalna × 100 pkt ÷ cena badanej oferty

Oferta nr 2:

Jawor Sp. z o.o.

ul. Chrobrego 121, 87-100 Toruń

100 p – Oferta z najniższą ofertą cenową.


Wynik postępowania:

Ze względu na otrzymanie przez oferenta Jawor Sp. z o.o. maksymalnej liczby punktów w odniesieniu do obydwu części zamówienia, Zamawiający powierza wykonanie obydwu części zamówienia Wykonawcy

Jawor Sp. z o.o.

Ul. Chrobrego 121
87-100 Toruń