Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje, że w postępowaniu na wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej podczas realizacji zadania pn. „Wyodrębnienie, adaptacja i wyposażenie fragmentu skrzydła wschodniego Ratusza Staromiejskiego w Toruniu na potrzeby Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego (CORT)” w wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty:

Oferta nr 1:

Piotr Winiarski, ul. Biała 37, 87-100 Toruń

  • • Cena brutto za wykonanie zamówienia: 4.000,00 zł
  • • Ilość prac: 2

Oferta nr 2:

Zakład Projektowania i Nadzoru „EFEKT-BUD” Antoni Cieśla, ul. Średnia 62, 85-540 Bydgoszcz

  • • Cena brutto za wykonanie zamówienia: 7.281,60 zł
  • • Ilość prac: 3

Obydwie oferty spełnia wszystkie wymogi formalne narzucone przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym.

Ocena ofert według kryteriów przyjętych w SIWZ:Cena 100%

Oferta nr 1: 100 pkt (Oferta z najniższą ceną)

Oferta nr 2: 55 pkt

Ze względu na otrzymanie przez ofertę nr 1 maksymalnej liczby punktów, Zamawiający powierza wykonanie zadania oferentowi:

Piotr Winiarski
ul. Biała 37
87-100 Toruń