Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na usługę nadzoru konserwatorskiego podczas realizacji zadania pn. „Wyodrębnienie, adaptacja i wyposażenie fragmentu skrzydła wschodniego Ratusza Staromiejskiego w Toruniu na potrzeby Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego (CORT) w wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta:

Oferta nr 1:

Lech Narębski, ul. Konopnickiej 23A m 3, 87-100 Toruń

Cena brutto za wykonanie zamówienia: 3.000,00 zł

Ilość prac: 2

Oferta spełnia wszystkie wymogi formalne narzucone przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym.

Ocena oferty według kryteriów przyjętych w SIWZ:Cena 100%

Oferta nr 1: 100 pkt

Ze względu na brak ofert konkurencyjnych, Oferent otrzymał maksymalną liczbę punktów, tj. 100.

Zamawiający uznaje ofertę za korzystną i powierza wykonanie zadania oferentowi:

Lech Narębski

ul. Konopnickiej 23A m 3

87-100 Toruń