Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje, że w postępowaniu na wykonanie i nagranie filmu animowanego "Kopernik. Opowieść o małym Mikołaju" w wymaganym terminie złożono 5 ofert:

Lp.

Oferent

Data wpłynięcia oferty

Kwota brutto

Ilość wskazanych prac

1.

Paweł Pauksztełło

Ul. Zagórska 11/4

25-338 Kielce

06.11.2018

3.500 zł

5

2

PIGEON GROUP Sp. Z o.o.

Ul. Św. Gertrudy 2/5

31-046 Kraków

09.11.2018

123.000 zł

4

3.

OSTRO Bartłomiej Osses

Ul. Zamkowa 12

64-600 Oborniki

09.11.2018

29.520 zł

6

4.

APLAN MEDIA Sp. z.o.o.

Ul. Wróblewskiego 18

93-578 Łódź

07.11.2018

23.985 zł

5

5.

Dżudżu Sp. zo.o.

Ul. Dominikańska 9/1D

02-738 Warszawa

13.11.2018

55.350 zł

5

6.

Studio Miniatur Filmowych Instytucja Kultury

Ul. Królewicza Jakuba 12a

02-956 Warszawa

9.11.2018

116.850,00

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oferta nr 5 została dostarczona w dniu 13.11.2018r., czyli po wyznaczonym terminie. W związku z tym, Zamawiający wyklucza ją z postępowania.

Ocena formalna ofert:

I. Wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli ofertę i nie zostali wykluczeni z postępowania, spełnili warunek formalny, którym było wskazanie co najmniej dwóch wykonanych przez siebie zamówień, o charakterze zbliżonym do przedmiotu niniejszego postępowania, w ciągu ostatnich 5 lat.

II. Szczegółowa ocena:

  • Oferta nr 1: Wykonawca przekazał wykaz 4 wykonanych przez siebie prac, ale nie przekazał dokumentów poświadczających ich prawidłowe wykonanie.
  • Oferta nr 2: Wykonawca przekazał wykaz 4 wykonanych przez siebie prac, ale nie przekazał dokumentów poświadczających ich prawidłowe wykonanie.
  • Oferta nr 3: W ofercie Wykonawca wskazał 6 prac. Z wykazu filmów załączonych do oferty wynika, że osoby skierowane do realizacji zamówienia wykonały w sumie 13 zamówień. Do oferty załączone zostały dokumenty potwierdzające wykonanie 5 zamówień.
  • Oferta nr 4:Wykonawca wskazał w swojej ofercie 5 zamówień oraz załączył poświadczenia ich wykonania.
  • Oferta nr 5: Oferta dostarczona po terminie.
  • Oferta nr 6: Wykonawca nie wskazał ilości prac w ofercie, ale załączył opis dorobku osób skierowanych do realizacji zadania, z którego wynika, że w sumie wykonali oni 10 zamówień. Przekazano także dokumenty potwierdzające wykonanie 2 zamówień na 7 filmów łącznie.

Oferenci nr 1 i 2 zostali zobligowani do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających wykonanie wskazanych w ofercie prac. Obaj wywiązali się z tego w wyznaczonym terminie. Przedstawione dokumenty uznaje się za wystarczające.

Cena ofert według Kryteriów SIWZ:

LP.

Cena

Ilość prac

I kryterium - CENA

II kryterium - DOŚWIADCZENIE

SUMA

1

3 500,00

5

60

40

100

2

123000,00

4

2

20

22

3

29520,00

6

7

40

47

4

23985,00

5

9

40

49

5

-

-

-

-

-

6

116850,00

7

2

40

42

Wynik postępowania:

W związku z uzyskaniem przez ofertę nr 1 najwyższej, maksymalnej liczby punktów, stanowiących sumę punktów przyznanych w poszczególnych kategoriach, Zamawiający uznaje ją za najkorzystniejszą.

Tym samym wykonanie zadania powierza się oferentowi:

Paweł Pauksztełło
ul. Zagórska 11/4
25-338 Kielce