Muzeum Okręgowe w Toruniu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie w/w zadania w wymaganym terminie złożono 8 ofert:

Lp. Nazwa firmy Data wpłynięcia oferty Cena brutto Ilość wskazanych prac
1.

Agencja filmowo-reklamowa Aimart

Lech Wilczaszek
Ul. Boh. Kragujewca 6/35
85-863 Bydgoszcz
08.11.2018 2.690 zł 29
2.

C3PO sp. z.o.o.

Ul. Moniuszki 8/10

48-300 Nysa

09.11.2018 8.200 zł 5
3.

OSTRO Bartłomiej Osses

Ul. Zamkowa 12

64-600 Oborniki

09.11.2018 23.370 zł 13
4.

Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa

Ul. Tuwima 9

87-100 Toruń

09.11.2018 14.883 zł 4
5.

CreativeStudio.com.pl

Adrian Łapczyński

Ul. Lipska 57/33
30-721 Kraków
06.11.2018 6.150 zł 8
6.

SCPROJECTS sp. z.o.o.

Ul. Pomorska 33

05-120 Legionowo

09.11.2018 22.140 zł 4
7.

Silvercam Films

Mateusz Mirocha

Ul. Warszawska 13

32-086 Węgrzce

09.11.2018 22.441.35 zł 2
8.

Obsługa Wydawnictw ŁAM

Mirosław Głodkowski

Ul. Koniuchy 13/12

87-100 Toruń

09.11.2018 2.460 zł 2

Oferty nr 7 i 8 nie posiadają podpisów Wykonawców. W związku z powyższym zostają wykluczone z postępowania.

Ocena formalna ofert:

  1. I.Wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli ofertę i nie zostali wykluczeni z postępowania, spełnili warunek formalny, którym było wskazanie co najmniej dwóch wykonanych przez siebie zamówień, o charakterze zbliżonym do przedmiotu niniejszego postępowania, w ciągu ostatnich 5 lat.
  2. II.Szczegółowa ocena:
  • Oferta nr 1: W ofercie Wykonawca wyszczególnił 63 zrealizowane przez siebie produkcje i przekazał listy referencyjne dotyczące wykonania 29 z nich.
  • Oferta nr 2: W ofercie wskazano 5 zamówień. Wykonawca przekazał dokumenty poświadczające ich prawidłowe wykonanie
  • Oferta nr 3: Wykonawca przekazał wykaz 13 wykonanych przez siebie zamówień. Do oferty załączył dokumenty potwierdzające wykonanie 5 z nich oraz 8 dodatkowych , nie ujętych w wykazie.
  • Oferta nr 4: Wykonawca wskazał 4 zrealizowane przez siebie produkcje wraz z referencjami.
  • Oferta nr 5: Wykonawca w załączonym do oferty wykazie wykonanych przez siebie usług, wskazał 8 zamówień oraz przekazał dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie.
  • Oferta nr 6: Wykonawca załączył do oferty wykaz wykonanych przez siebie 4 usług wraz z poświadczeniami ich prawidłowego wykonania.
  • Oferta nr 7 i 8: Oferty wykluczone z postępowania.

Cena ofert według Kryteriów SIWZ:


Wynik postępowania:

W związku z uzyskaniem przez ofertę nr 1 najwyższej liczby punktów, stanowiących sumę punktów przyznanych w poszczególnych kategoriach, Zamawiający uznaje ją za najkorzystniejszą.

Tym samym wykonanie zadania powierza się oferentowi:

Agencja filmowo-reklamowa Aimart
Lech Wilczaszek
ul. Boh. Kragujewca 6/35
85-863 Bydgoszcz