Toruń: Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn. Drugie postępowanie na dostawę i montaż sprzętu wystawienniczego wraz z elementami aranżacyjnymi na wystawę stałą w oddziale Muzeum Okręgowego w Toruniu - Muzeum Podróżników.
Numer ogłoszenia: 263451 - 2012; data zamieszczenia: 12.12.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Okręgowe w Toruniu, ul. Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 622-70-38, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn. Drugie postępowanie na dostawę i montaż sprzętu wystawienniczego wraz z elementami aranżacyjnymi na wystawę stałą w oddziale Muzeum Okręgowego w Toruniu - Muzeum Podróżników..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem postępowania dostawa i montaż sprzętu wystawienniczego wraz z elementami aranżacyjnymi na wystawę stałą w Muzeum Podróżników (kompleks budynków przy ul. Franciszkańskiej 9 i 11 w Toruniu). elementy do wykonania zgodnie z Listą elementów do wykonania. Wykonanie elementów zgodne z ogólnym projektem aranżacji wystawy stałej. Opis sposobu wykonania przedmiotu zamówienia podstawowego należy odpowiednio odnieść do wykonania przedmiotu zamówienia uzupełniającego, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia podstawowego. W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do transportu wszystkich przewidzianych elementów montażowych, usuwania śmieci oraz innych prac niezbędnych do wykonania zamówienia..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.15.40.00-6.


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.12.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • EXTEND VISION sp. z o.o., ul. Jasna 32A, 31-277 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 33848,68 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 41633,88
  • Oferta z najniższą ceną: 41633,88 / Oferta z najwyższą ceną: 411633,88
  • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

  • 1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Podstawa faktyczna udzielenia zamówienia uzupełniającego: - zamówienie podstawowe: drugie postępowanie na dostawę i montaż sprzętu wystawienniczego wraz z elementami aranżacyjnymi na wystawę stałą w oddziale Muzeum Okręgowego w Toruniu - Muzeum Podróżników udzielone zostało w dniu 22.10.2012 r. (umowa nr 84/2012). Zamówień uzupełniających można udzielać w terminie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego. Umowa na zamówienie uzupełniające zostanie podpisana do końca grudnia 2012 r. - rodzaj zamówienia podstawowego i uzupełniającego: usługa. - zamówienie zostanie udzielone dotychczasowemu wykonawcy zamówienia podstawowego: EXTEND VISION sp.z o.o. - szacunkowa wartość zamówienia została określona dla zamówienia podstawowego i zamówień uzupełniających i na podstawie sumy tych dwóch wartości określono tryb zamówienia podstawowego (w załączeniu kserokopia części protokołu ZP oraz wyciąg z ogłoszenia o udzieleniu zamówienia). Wartość zamówień uzupełniających określono w wysokości 50% zamówienia podstawowego. Jest to pierwsze zamówienie uzupełniające, a jego wartość nie przekracza 50% wartości zamówienia podstawowego. - zakres przedmiotu zamówienia uzupełniającego jest tożsamy co do rodzaju przedmiotowi zamówienia podstawowego, CPV: 39.15.40.00-6 (sprzęt wystawienniczy). Zostaną wykonane podobne elementy, jak w przypadku zamówienia podstawowego. Zamówienie uzupełniające będzie wykonywane w Muzeum Podróżników, wskazane elementy są częścią projektu wykonawczego będącego również podstawą zamówienia podstawowego oraz są podobne pod względem wizualnym i technicznym. - tryb zamówienia podstawowego: przetarg nieograniczony - informacja o możliwości udzielenia zamówień uzupełniających została wpisana w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (rozdział V) oraz w ogłoszeniu o zamówieniu z dnia 2.10.2012 r. nr 210193/2012 - w załączeniu wyciąg ze SIWZ i ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Załączniki:
Pobierz (Numer ogłoszenia 263451 - 2012.pdf)Numer ogłoszenia 263451 - 2012.pdf[ ]140 Kb12.12.2012 14:09