Drugie postępowanie na dostawę i montaż sprzętu wystawienniczego wraz z elementami aranżacyjnymi na wystawę stałą w oddziale Muzeum Okręgowego w Toruniu - Muzeum Podróżników
Numer ogłoszenia: 223857 - 2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 210193 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Okręgowe w Toruniu, ul. Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 622-70-38, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: drugie postępowanie na dostawę i montaż sprzętu wystawienniczego wraz z elementami aranżacyjnymi na wystawę stałą w oddziale Muzeum Okręgowego w Toruniu - Muzeum Podróżników.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa do oddziału Muzeum Okręgowego w Toruniu sprzętu wystawienniczego i elementów aranżacji zgodnie z poniższym opisem oraz ich montaż we wskazanych w specyfikacji i załączonym do niej wzorze umowy, terminach. Przedmiot zamówienia został opisany przez: 1) Projekt wykonawczy stanowiący załącznik nr 5 do specyfikacji Istotnych warunków zamówienia, 2) Zestawienie elementów usuniętych lub zmienionych w projekcie stanowiący załącznik nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3) Szczegółowy opis zawarty w niniejszym punkcie. Wykonawca powinien wykonać wszystkie elementy łącznie z nadrukami, za wyjątkiem dostawy i montażu sprzętu komputerowego i multimedialnego oraz oprogramowania, a także elementów wskazanych w Zestawieniu elementów usuniętych lub zmienionych w projekcie (załącznik nr 6 do SIWZ). SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA: 1. Parter kontuar - zamykane szafki od strony fotela, wolne miejsce przy krześle, podłączenie 230V, internet, telefon + łącze do Banku. 2. Wieszaki wolnostojące, metalowe, na min. 40 płaszczy - 3 szt. 3. Oświetlenie w gablotach - światło ciepłe, ledowe - uwaga! Zmiana w stosunku do projektu. halogeny barwy 6000K Warm 3W Led strumień 120 lm lub równoważny. 4. W miejscach zamontowania grzejników konieczne będzie wycięcie otworów w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. 5. Zamki w gablotach - klucze posiadające kartę do dorabiania kluczy. 6. Stelaż do regulowania półek: metalowy, kolor stal nierdzewna. 7. Kolor elementów metalowych: stal nierdzewna. 8. Kołki dystansowe ze stali nierdzewnej AISI303 typu SS Series lub równoważne. 9. Gabloty powinny być szczelne (kurz i insekty). 10. Możliwa zamiana techniki wykonania: szpachlowanie płyty i malowanie na laminat. 11. Wykonawca może zastosować w gablotach oraz przy wykonaniu prezenterów wolnostojących zamiast pleksi szybę o barwie białej - szybę bezpieczną min. 6 mm. W przypadku zastosowania takiej opcji konieczne jest wykonanie odpowiednich mocowań, zapewniających bezpieczeństwo i trwałość konstrukcji. W przypadku zastosowania szyby niezbędne będzie zastosowanie innej techniki nanoszenia grafiki niż wskazana w projekcie. Profil montażowy szkła typu Easy Glass stal nierdzewna wysoki na minimum 30 cm lub równoważny. 12. Do części grafik - wydruk UV w lustrze (fachowa nazwa na od tyłu) z białym poddrukiem ( jako wzmocnienie grafiki) 13. WYDRUK BANEROWY materiał typu canvas artist 450 gram satin przepuszczający powietrze Wykonawca planując harmonogram prac powinien uwzględnić następujące elementy: - Rozpoczęcie montażu w budynkach przy ul. Franciszkańskiej 9 i 11 w Toruniu - najpóźniej od 5.11.2012 r. - Montaż elementów, w których znajduje się sprzęt multimedialny: od 8.11.2012 r. do 15.11.2012 r. przy współpracy z dostawcą sprzętu. - Prace powinny być wykonywane sukcesywnie, sala po Sali, tak aby w trakcie montażu pracownicy Zamawiającego mogli umieszczać eksponaty. Z każdego zakończonego etapu zostanie sporządzony protokół częściowy. Na podstawie wszystkich protokołów częściowych sporządzony zostanie protokół końcowy. - Poprawki do elementów wystawowych i aranżacyjnych powinny być wykonywane na bieżąco w trakcie wykonywania danego etapu. W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do transportu wszystkich przewidzianych elementów montażowych, usuwania śmieci oraz innych prac niezbędnych do wykonania zamówienia. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej oraz ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia na roboty dodatkowe - stwierdzone na podstawie uzgodnionego pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą protokołu konieczności. Dopuszcza się realizację części zamówienia przez podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany do dołączenia do oferty przewidywanego zakresu prac, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy. Przy podpisywaniu umowy niezbędne będzie dostarczenie umów zawartych z podwykonawcami, przy czym zakres ich prac powinien być tożsamy z tym określonym w dokumentach dołączanych do oferty...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.15.40.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.10.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • EXTEND VISION sp. z o.o., ul. Jasna 32A, 31-277 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 187932,03 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 231141,00

  • Oferta z najniższą ceną: 231141,00 / Oferta z najwyższą ceną: 492000,00

  • Waluta: PLN.

Załączniki:
Pobierz (Numer ogłoszenia 223857 - 2012.pdf)Numer ogłoszenia 223857 - 2012.pdf[ ]142 Kb13.11.2012 12:34