Toruń: wykonanie programów multimedialnych na wystawę stałą w oddziale Muzeum Okręgowego w Toruniu - Muzeum Podróżników.
Numer ogłoszenia: 222335 - 2012; data zamieszczenia: 18.10.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 205409 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Okręgowe w Toruniu, ul. Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 622-70-38, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonanie programów multimedialnych na wystawę stałą w oddziale Muzeum Okręgowego w Toruniu - Muzeum Podróżników..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie programów multimedialnych oraz przygotowanie oprawy muzycznej, nagranie głosu Pani E. Dzikowskiej towarzyszącego zwiedzaniu, zainstalowanie odpowiedniego oprogramowania (jeżeli jest to niezbędne ze względu na zastosowaną technikę) oraz zainstalowanie programów w wyznaczonym terminie na sprzęcie wskazanym przez Zamawiającego w budynkach przy ul. Franciszkańskiej 9 i 11 w Toruniu Specyfikacja sprzętu komputerowego została zawarta w załączniku nr 6 do SIWZ. Przedmiot zamówienia został opisany przez: 1) Projekt wykonawczy stanowiący załącznik nr 5 do specyfikacji Istotnych warunków zamówienia 2) Szczegółowy opis zawarty w niniejszym punkcie. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA: SCENARIUSZ KONTENTU MULTIMEDIALNEGO 1. KIOSK MULTIMEDIALNY: interaktywna baza danych do kiosku multimedialnego; (widok standardowej strony internetowej prezentowanej na interaktywnym ekranie dotykowym) kodowanie interaktywności, animacje 2D, zoom fotografii, przygotowanie scenariusza, produkcja i montaż - 1szt. 2. PREZENTACJE MULTIMEDIALNE DO PROJEKTORÓW: - prezentacje filmowo - ikonograficzne, animacje zoom, animacje 2D, kadrowanie i obróbka materiałów filmowych, montaż obrazu i dźwięku, przygotowanie scenariusza, produkcja i montaż (wszystkie materiały filmowe są już nagrane ) - 3szt w tym: 1) prezentacja wprowadzająca do tematyki Mato Grosso oraz inicjacja Tony Halika na Indianina - na podstawie gotowego materiału filmowego + teksty opisowe jako grafika 2D - czas trwania ok. 4-5min 2) prezentacja - Meksyk - na podstawie zdjęć / ewentualnie krótkie fg. Materiałów filmowych + teksty opisowe jako grafika 2D - czas trwania ok. 4-5min 3) prezentacja - Pierwsi podróżnicy - przedstawienie odkrywców ok. 5 postaci (np. Krzysztof Kolumb) - trasa podróży, na podstawie zdjęć , map, + grafika droga podróży + teksty opisowe jako grafika 2D - czas trwania ok. 4-5min 3. PREZENTACJE MULTIMEDIALNE DO ekranów LED i LCD: prezentacje filmowo - ikonograficzne, kadrowanie i obróbka materiałów filmowych, montaż obrazu i dźwięku, przygotowanie scenariusza, produkcja i montaż - 6szt: 1) film - Taniec Szawantów - na podstawie gotowego materiału filmowego z dźwiękiem + teksty opisowe jako grafika 2D - czas trwania ok. 4-5min, 2) film - Plemię Jivaro - na podstawie gotowego materiału filmowego z dźwiękiem + teksty opisowe jako grafika 2D - czas trwania ok. 4-5min, 3) film - Meksyk/Gwatemala - Proces tkacki - na podstawie gotowego materiału filmowego z dźwiękiem + teksty opisowe jako grafika 2D - czas trwania ok. 4-5min, 4) film - Vajaderos - latający ludzie - na podstawie gotowego materiału filmowego z dźwiękiem + teksty opisowe jako grafika 2D - czas trwania ok. 4-5min, 5) prezentacja - Irian Jaya - prezentecja typu slyde show na podstawie zdjęć + teksty opisowe jako grafika 2D - czas trwania ok. 4-5min, 6) prezentacja - Sposoby podróżowania (wmontowana w kufer podróżny) - prezentacja typu slyde show na podstawie zdjęć + teksty opisowe jako grafika 2D - czas trwania ok. 4-5min, 4. PREZENTACJE MULTIMEDIALNE DO RAMEK CYFROWYCH: prezentacje typu slydeshow, kadrowanie i obróbka materiałów ikonograficznych i zdjęciowych, montaż obrazu, przygotowanie scenariusza, produkcja i montaż, każda prezentacja około 20 zdjęć: 1) Afryka 2 szt. 2) Kolekcja biżuterii 2 szt. W dniu podpisania umowy ustalony zostanie harmonogram przekazania materiałów. Wykonawca planując harmonogram prac powinien uwzględnić następujące elementy: - Przedstawienie I wersji programów do oceny przez Zamawiającego, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia poprawek do programów, - Przedstawienie ostatecznych wersji programów, z uwzględnieniem poprawek zgłaszanych przez Zamawiającego, - Montaż elementów, w których znajduje się sprzęt multimedialny: od 8.11.2012 r. do 15.11.2012 r. (prace wykonuje inny wykonawca), - 16.11.2012 r. - 23.11.2012 r. instalowanie programów multimedialnych i ewentualnego dodatkowego oprogramowania. - Ostateczny odbiór zamówienia - rozpoczęcie 24.11.2012 r. W zamach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany także do: 1) przekazania wszystkich wykonanych programów multimedialnych na nośniku (np. płyta CD) w 2 egzemplarzach, 2) przekazanie oryginalnych nośników dostarczonych przez producenta wraz z licencją oprogramowania niezbędnego do wykonania zamówienia, 3) zainstalowania na wskazanym sprzęcie oprogramowania i programów multimedialnych, 4) przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi, Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej oraz ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia na roboty dodatkowe - stwierdzone na podstawie uzgodnionego pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą protokołu konieczności. Dopuszcza się realizację części zamówienia przez podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany do dołączenia do oferty przewidywanego zakresu prac, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy. Przy podpisywaniu umowy niezbędne będzie dostarczenie umów zawartych z podwykonawcami, przy czym zakres ich prac powinien być tożsamy z tym określonym w dokumentach dołączanych do oferty...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.21.25.20-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.10.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Arwena Ewa Swider-Grobelna, ul. Powstańców 60/508, 05-091 Ząbki, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 76635,12 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 36885,24
  • Oferta z najniższą ceną: 36885,24 / Oferta z najwyższą ceną: 79950,00
  • Waluta: PLN.
Załączniki:
Pobierz (Ogłoszenia 222335 - 2012.pdf)Ogłoszenia 222335 - 2012.pdf[ ]163 Kb18.10.2012 21:29