Muzeum Okręgowe w Toruniu

zaprasza do udziału

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

w trybie przetargu nieograniczonego

na dostawę i montaż sprzętu wystawienniczego wraz z elementami aranżacyjnymi na wystawę stałą w Oddziale Muzeum Okręgowego w Toruniu - Muzeum Podróżników

zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych”

zwaną dalej „ustawą Pzp”

CPV: 39.15.40.00-6 (sprzęt wystawowy)

I. ZAMAWIAJĄCY:

Muzeum Okręgowe w Toruniu

Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń

NIP: 956-00-11-771, REGON:

Tel: 056-622-70-38, fax: 056-622-40-29

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. "> Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

Przetarg nieograniczony (art. 39-40 ustawy Pzp) w związku z art. 10 ustawy Pzp

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do oddziału Muzeum Okręgowego w Toruniu sprzętu wystawienniczego i elementów aranżacji zgodnie z poniższym opisem oraz ich montaż we wskazanych w specyfikacji i załączonym do niej wzorze umowy, terminach.

Przedmiot zamówienia został opisany przez:

 1. Projekt wykonawczy stanowiący załącznik nr 5 do specyfikacji Istotnych warunków zamówienia

 2. Szczegółowy opis zawarty w niniejszym punkcie.

Wykonawca powinien wykonać wszystkie elementy łącznie z nadrukami, za wyjątkiem dostawy i montażu sprzętu komputerowego i multimedialnego oraz oprogramowania.

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA:

 1. Parter kontuar – zamykane szafki od strony fotela, wolne miejsce przy krześle, podłączenie 230V, internet, telefon + łącze do Banku.

 2. Wieszaki wolnostojące, metalowe, na min. 40 płaszczy – 3 szt.

 3. Oświetlenie w gablotach – światło ciepłe, ledowe – uwaga! Zmiana w stosunku do projektu. halogeny barwy 6000K Warm 3W Led strumień 120 lm lub równoważny.

 4. W miejscach zamontowania grzejników konieczne będzie wycięcie otworów w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.

 5. Zamki w gablotach – klucze posiadające kartę do dorabiania kluczy.

 6. Stelaż do regulowania półek: metalowy, kolor stal nierdzewna.

 7. Kolor elementów metalowych: stal nierdzewna.

 8. Kołki dystansowe ze stali nierdzewnej AISI303 typu SS Series lub równoważne.

 9. Gabloty powinny być szczelne (kurz i insekty).

 10. Możliwa zamiana techniki wykonania: szpachlowanie płyty i malowanie na laminat.

 11. Wykonawca może zastosować w gablotach oraz przy wykonaniu prezenterów wolnostojących zamiast pleksi szybę o barwie białej – szybę bezpieczną min. 6 mm. W przypadku zastosowania takiej opcji konieczne jest wykonanie odpowiednich mocowań, zapewniających bezpieczeństwo i trwałość konstrukcji. W przypadku zastosowania szyby niezbędne będzie zastosowanie innej techniki nanoszenia grafiki niż wskazana w projekcie.

Profil montażowy szkła typu Easy Glass stal nierdzewna wysoki na minimum 30 cm lub równoważny.

 1. Do części grafik - wydruk UV w lustrze (fachowa nazwa na "od tyłu") z białym poddrukiem ( jako wzmocnienie grafiki)

 2. WYDRUK BANEROWY materiał typu canvas artist 450 gram satin przepuszczający powietrze

 

Wykonawca planując harmonogram prac powinien uwzględnić następujące elementy:

 • Rozpoczęcie montażu w budynkach przy ul. Franciszkańskiej 9 i 11 w Toruniu – najpóźniej od 5.11.2012 r.

 • Montaż elementów, w których znajduje się sprzęt multimedialny: od 8.11.2012 r. do 15.11.2012 r. przy współpracy z dostawcą sprzętu.

 • Prace powinny być wykonywane sukcesywnie, sala po Sali, tak aby w trakcie montażu pracownicy Zamawiającego mogli umieszczać eksponaty. Z każdego zakończonego etapu zostanie sporządzony protokół częściowy. Na podstawie wszystkich protokołów częściowych sporządzony zostanie protokół końcowy.

 • Poprawki do elementów wystawowych i aranżacyjnych powinny być wykonywane na bieżąco w trakcie wykonywania danego etapu.

W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do transportu wszystkich przewidzianych elementów montażowych, usuwania śmieci oraz innych prac niezbędnych do wykonania zamówienia.

 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej oraz ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej.

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia na roboty dodatkowe – stwierdzone na podstawie uzgodnionego pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą protokołu konieczności.

Dopuszcza się realizację części zamówienia przez podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany do dołączenia do oferty przewidywanego zakresu prac, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy. Przy podpisywaniu umowy niezbędne będzie dostarczenie umów zawartych z podwykonawcami, przy czym zakres ich prac powinien być tożsamy z tym określonym w dokumentach dołączanych do oferty.

IV. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

V. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

VI. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MIIMALNE WARUNKI JAKIM MUSZA ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA I WARUNKI GWARANCJI.

 1. Wymagany termin realizacji - 30.11.2012 r. przy zachowaniu terminów określonych w punkcie „Przedmiot zamówienia”

 2. Na wykonaną usługę Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi zgodnie z zapisami zawartymi we wzorze umowy (załącznik nr 4)

VIII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW.

 1. O udzielenie zamówienia określonego w części III SIWZ mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp,

 2. spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,

 3. wykonali w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku wykonywania świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywali lub wykonują zamówienie polegające na dostawie i montażu wystawienniczego do muzeum lub innej instytucji kultury za kwotę: 200.000,00 zł brutto, Wykonawca może sumować zamówienia, tak by wykazać dostawę i montaż odpowiedniego sprzętu, a także by wykazać wykonanie zamówień na wskazaną kwotę.

 4. są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 200.000,00 zł.

 1. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy muszą się wykazać dokumentami określonymi w części IX SIWZ.

 2. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w pkt. 1 lit. a), musi spełnić każdy z wykonawców. Warunki, o których mowa w pkt. 1 lit. b), c), d) wykonawcy mogą spełnić łącznie.

 

IX. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

 1. Na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu wykonawca jest zobowiązany złożyć:

 1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3,

 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2

 3. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw i usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku określonego w pkt. VIII, ust. 1 lit. c) W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonywania oraz załączeniem dokumentu lub dokumentów potwierdzających, że te dostawy lub usługi zostały wykonywane lub są wykonywane należycie

 1. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 200.000,00 zł

 1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu.

 2. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy – do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Zamawiający wzywa także w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

 3. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia/dokumenty, o których mowa w pkt. 1 lit. a) składa każdy z nich. Oświadczenia/dokumenty, o których mowa w pkt. 1 lit. b), c) Wykonawcy składają wspólnie.

X. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.

 1. Postępowanie prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej i w formie faksu. Fakt otrzymania oświadczeń, wniosków oraz informacji przekazanych za pomocą faksu, zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy Pzp każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza. Oferty składa się w formie pisemnej. Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma, składane osobiście w godzinach pracy, tj. w dni robocze od poniedziałku do piątku od godz. 7.30-15.30.

 2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

 3. Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikacje istotnych warunkach zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieści je na swojej stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ.

 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom i jest dla nich wiążąca. Zmianę SIWZ Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.

 5. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania z Wykonawcami.

XI. OSOBY PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

 1. Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia:

 • w sprawach procedury Agnieszkę Tybus-Bugajską – wicedyrektora ds. organizacyjno-administracyjnych;

 • w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia Grzegorza Heberlejna – kierownika działu technicznego.

 1. Osoby wymienione w punkcie poprzedzającym nie mają upoważnienia do udzielenia Wykonawcom informacji ustnych w zakresie wyjaśnienia treści istotnych warunków zamówienia. Ze względu na obowiązkową pisemność postępowania wszystkie ewentualne wyjaśnienia ustne nie są dla Wykonawcy wiążące.

 2. Osoby wymienione w części XI SIWZ pkt. 1 są upoważnione do udostępnienia do wglądu dokumentacji z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pisemny wniosek Wykonawcy.

 3. Na pisemny wniosek Wykonawcy dokumentacja z postępowania zostanie udostępniona w siedzibie Zamawiającego lub w inny sposób określony w ustawie Prawo Zamówień Publicznych.

 4. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załącznik do protokołu postępowania o udzielenie zamówienia.

 5. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty są jawne od chwili ich otwarcia.

 6. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.

XII. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

 1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

 1. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od daty składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 2. W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy niż 60 dni.

 3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu do składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

 1. Wykonawca jest zobowiązany przygotować i złożyć ofertę według poniższych zasad:

 1. treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ,

 2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,

 3. oferta powinna być złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Oferta powinna być złożona zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ – formularz oferty.

 4. oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie, komputerze lub ręcznie nieścieralnym atramentem,

 5. oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do podpisania oferty,

 6. wszelkie pełnomocnictwa, dołączone do oferty, muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie,

 7. w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, wówczas ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej. Pełnomocnictwo takie może również wynikać z umowy konsorcjum, którą w tym przypadku w oryginale lub poświadczonej kopii Wykonawca załącza do oferty.

 8. kopie wszystkich dokumentów dołączonych do oferty winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do jej podpisania (na każdej zapisanej stronie)

 9. wszelkie poprawki i zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osoby podpisujące ofertę,

 10. oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego i oznaczona poprzez umieszczenie na niej nazwy i adresu Wykonawcy oraz opisu „Oferta w postępowaniu na dostawę i montaż sprzętu wystawienniczego wraz z elementami aranżacyjnymi na wystawę stałą w oddziale Muzeum Okręgowego w Toruniu - Muzeum Podróżników”

 1. ofertę przed upływem terminu składania ofert można zmienić lub wycofać,

 2. oferta może być zmieniona lub wycofana poprzez złożenie oświadczenia oznaczonego w sposób określony w części XIV SIWZ pkt. 1 lit. j) z dodatkowym opisem „Wycofania” lub „Zmiana oferty”;

 3. oferta powinna być spięta w sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek z kartek;

 4. koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

 1. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

 1. Formularz oferty, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ,

 2. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w części IX SIWZ oraz inne określone w SIWZ,

 1. Dokumenty, o których mowa w części IX SIWZ, są składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

 2. Zamawiający żąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

 3. Wszystkie dokumenty złożone w innym języku niż polski winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.

 4. Wykonawca składając ofertę, może zastrzec, że nie mogą być udostępniane znajdujące się w jego ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.). Zastrzeżenie winno być dokonane poprzez złożenie oferty w dwóch częściach opisanych jako „część jawna oferty” i „część tajna oferty”. Oferta złożona bez podziału na część jawna i tajną jest ofertą jawną. Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących ceny terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

XV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.

 1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu w siedzibie Zamawiającego: Ratusz Staromiejski, Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń, w sekretariacie, w terminie do dnia 1.10.2012 r., do godz. 10.30

 2. Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do Zamawiającego i oznakowane następująco „Oferta w postępowaniu na dostawę i montaż sprzętu wystawienniczego wraz z elementami aranżacyjnymi na wystawę stałą w oddziale Muzeum Okręgowego w Toruniu - Muzeum Podróżników”

 3. Ofertę złożoną po terminie składania ofert zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienia protestu.

 4. Zamawiający przedłuża termin składania ofert, z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmian treści SIWZ, jeżeli dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach będzie niezbędny.

 5. Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem.

 6. O przedłużeniu terminu Zamawiający powiadomi niezwłocznie każdego Wykonawcę, któremu przesłano SIWZ, oraz zamieści informację na stronie internetowej.

 7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 8. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu ich składania.

 9. Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu 1.10.2012 r., o godz. 10.35 w Sali Rady, w swojej siedzibie.

 10. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny.

 11. Informacje, o których mowa w pkt. 7 i 10, doręcza się Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

XVI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

 1. Cenę oferty należy obliczyć na podstawie opisu przedmiotu zamówienia uwzględniając wszystkie niezbędne prace, które należy wykonać, by zrealizować zamówienie. Należy podać w ofercie cenę netto i brutto całego zamówienia, stawkę podatku VAT i wartość podatku VAT.

 2. Oferowana cena powinna być podana cyfrowo i słownie w złotych polskich.

 3. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

 4. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

XVII. KRYTERIA OCENY OFERTY WRAZ Z PODANIEM ICH ZNACZENIA.

 1. Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

Cena 100%

 

Punkty będą przyznawane według wzoru:

 

najniższa oferowana

cena spośród złożonych ofert

cena= ---------------------------------------- x 100 pkt x znaczenie kryterium tj. 100%

cena oferty badanej

 1. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego dodatkowych ofert.

 2. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

 3. O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje najwyższa liczba uzyskanych punktów. Pod uwagę będą brane liczby zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

 5. Zamawiający poprawia w ofercie:

 1. Oczywiste omyłki pisarskie – bezsporne, nie budzące wątpliwości omyłki dotyczące wyrazów, np. widoczna mylna pisownia wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części, ewidentny błąd rzeczowy, np. 31 kwietnia,

 2. Oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, omyłki dotyczące działań arytmetycznych na liczbach: błędny wynik dodawania matematycznego wynikający z mnożenia, dodawania – błędne zsumowanie wartości brutto.

 3. Inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

Niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

 1. Zamawiający nie będzie prowadził z Wykonawca negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywał jakiejkolwiek zmiany treści złożonej oferty, z wyjątkiem określonym w pkt. Poprzedzającym.

XIX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

 1. O wyborze oferty Zamawiający niezwłocznie zawiadomi jednocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz zamieści informację na stronie internetowej, na której publikowano SIWZ i w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

 2. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zajdzie co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w art. 93 ustawy Pzp

 3. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

 4. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

 5. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia faksem o wyborze oferty lub 10 dni – jeżeli zawiadomienie zostało przekazane w inny sposób.

 6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

XX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XXI. WZÓR UMOWY

 1. Postanowienia umowy Zamawiający zawarł we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

 2. Poza przypadkami określonymi w umowie zmiany umowy będą mogły nastąpić w wymienionych niżej okolicznościach:

 1. Zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą na potrzeby niniejszego warunku, rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej:

- o charakterze niezależnym od stron,

- którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy,

- którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, której nie można przypisać drugiej stronie.

Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar, inne klęski żywiołowe, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

 1. Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron,

 2. Powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony,

 3. Zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi bądź okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy – zmianie mogą ulec termin realizacji umowy bądź terminy wynikające z harmonogramów płatności,

 4. Zmiana w zakresie technologii – jeżeli dostarczany sprzęt będzie spełniał warunki wymagane dla realizacji zamówienia,

 5. Zmiana terminów realizacji zamówienia z przyczyn zależnych od Wykonawcy, jeżeli Zamawiający wyrazi zgodę,

 6. Gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia – Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności w zakresie zmiany przedmiotu zamówienia, terminu realizacji.

XXII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCEJ WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

 1. Zgodnie z art. 180 ustawy Pzp wobec czynności Zamawiającego podjętych niezgodnie z ustawą w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy, Wykonawcy przysługuje odwołanie. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

 1. Wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę,

 2. Opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

 3. Wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

 4. Odrzucenia oferty odwołującego.

 1. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faksem, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób (pisemnie).

 2. Odwołanie dotyczące treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

 3. Odwołanie od czynności innych niż określone w pkt 2 i 3 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Odwołujący przysyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Zastosowanie ma art. 27 ust. 2.

 5. Pozostałe informacje dotyczące środków prawnych znajdują się w rozdziale 2 (art. 180-198) ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

 

 

 

 

XXIII. W innych sprawach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp.

Załączniki:

 1. Wzór oferty

 2. Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

 3. Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu.

 4. Wzór umowy

 5. Dokumentacja wykonawcza wystawy stałej

 

 

Metryczka

Podmiot udostępniający: MOT

Kto wytworzył: Agnieszka Tybus-Bugajska

Data wytworzenia: 21-09-2012

Kto opublikował: Małgorzata Borgula

Data publikacji: 21-09-2012

Kto zmodyfikował: ―

Data ostatniej modyfikacji: ―

 

Załączniki:
Pobierz (projekcje multimedialne.pdf)projekcje multimedialne.pdf[ ]194 Kb21.09.2012 20:52
Pobierz (specyfikacja.docx)specyfikacja.docx[ ]38 Kb21.09.2012 21:05
Pobierz (wzór oferty - załącznik nr 1.docx)wzór oferty - załącznik nr 1.docx[ ]18 Kb21.09.2012 21:05
Pobierz (wzór oświadczenia - załącznik nr 2.docx)wzór oświadczenia - załącznik nr 2.docx[ ]17 Kb21.09.2012 21:05
Pobierz (wzór oświadczenia - załącznik nr 3.docx)wzór oświadczenia - załącznik nr 3.docx[ ]16 Kb21.09.2012 21:06
Pobierz (WZÓR UMOWY - załącznik nr 4.docx)WZÓR UMOWY - załącznik nr 4.docx[ ]24 Kb21.09.2012 21:06
Pobierz (203607-2012.zip)203607-2012.zip[ ]5 Kb21.09.2012 21:07
Pobierz (PROJEKT WYKONAWCZY.zip)PROJEKT WYKONAWCZY.zip[ ]13044 Kb21.09.2012 21:13