Muzeum Okręgowe w Toruniu z siedzibą przy ul. Rynek Staromiejski 1

I. Ogłasza drugi nabór ofert pisemnych na najem i zagospodarowanie

lokalu użytkowego o powierzchni 368,8 m2 położonego w Toruniu przy ul. Rynek Staromiejski 1, składającego się z pomieszczeń usytuowanych w piwnicy w zachodniej części Ratusza Staromiejskiego.

 

1.Lokal składa się z kilku połączonych pomieszczeń.

 

2.Lokal w dobrym stanie, pomieszczenia posiadają malowane wyprawy tynkarskie, wyposażone są w instalacje: grzewczą, oświetleniową, wod-kan, wentylacji mechanicznej.

 

3.Pomieszczenia stanowią integralną całość z oddzielnym od Muzeum wejściem, z indywidualnym opomiarowaniem wody, kanalizacji i energii elektrycznej. Obciążenie najemcy następuje na podstawie wskazań podliczników.

 

4.W lokalu dotychczas była prowadzona działalność gastronomiczna i klubowa.

 

5.Istnieje możliwość obejrzenia lokalu w dni robocze, w godzinach 10.00-14.00, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu wizyty z Kierownikiem Działu Obsługi, p. Piotrem Waleszczukiem ( do dnia 20.08.2012 r.: 56-660-56-12 (sekretariat Muzeum), od 20.08.2012 r.: tel. 56-622-70-38 wew. 641 lub 501-155-305).

 

II.Informacje ogólne

1.Dopuszcza się prowadzenie przez Najemcę działalności gastronomicznej lub podobnej, przy jednoczesnym prowadzeniu działalności o charakterze kulturalnym lub artystycznym propagującej dziedzictwo kulturowe oraz działania edukacyjne.

 

2.Najemca jest zobowiązany do wykonania wszystkich prac remontowych na własny koszt.

 

3.Najemca wyposaża lokal w niezbędne do działalności urządzenia i instalacje oraz dokonuje aranżacji pomieszczeń na własny koszt według projektu uzgodnionego z właścicielem lokalu. Uzgodnienia i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lokalu są obowiązkiem Najemcy.

 

4.Wszelkie zmiany w zakresie konstrukcji, układu funkcjonalnego i wyposażenia przed ich wprowadzeniem wymagają opracowania projektowego, uzgodnienia z właścicielem, uzyskania niezbędnych opinii i wszystkich wymaganych przez przepisy prawa pozwoleń związanych z prowadzeniem lokalu o profilu zaproponowanym przez najemcę pozwoleń, w tym pozwolenia na budowę (w zakresie wymaganym prawem budowlanym).

 

5.Wyposażenie, usprawnienia, montaż nowych urządzeń są montowane na koszt Najemcy, po uzgodnieniu z właścicielem, bez dochodzenia zwrotu poniesionych nakładów od właściciela, zarówno w czasie trwania umowy, jak i po jej ustaniu.

 

6.Prace remontowe oraz wyposażenie lokalu należy przeprowadzić w czasie i w sposób nie kolidujący z pracą Muzeum oraz innych najemców.

 

7.Nie dopuszcza się podnajmowania przedmiotu umowy osobom trzecim, bez zgody Muzeum.

 

8.Wywoławczy miesięczny czynsz wynosi 26 zł za 1 m2 brutto.

 

9.Czas zawarcia umowy – umowa na czas nieokreślony.

 

10.Pozostałe warunki dotyczące najmu lokalu są zawarte we wzorze umowy, zamieszczonym na stronie internetowej: www.muzeum.torun.pl, (BIP) przy czym wynajmujący zastrzega sobie wprowadzenie do umowy postanowień wynikających z wybranej oferty.


III.Oświadczenia i dokumenty, które należy przedstawić z ofertą.

1.Oferent jest zobowiązany do:

 • •przedstawienia proponowanego profilu działalności wraz z założeniami programowymi i przykładami zrealizowanych i zamierzonych działań,
 • •przedstawienia informacji, czy wynajmował dotychczas lokale i jaką działalność w nich prowadził,
 • •przedstawienia proponowanego miesięcznego czynszu (brutto za 1m2)
 • •przedstawienia w formie opisowej lub w projekcie technicznym – prac remontowych adaptacyjnych, które zamierza przeprowadzić w lokalu,
 • •przedstawienia oświadczenia o przewidywanym terminie rozpoczęcia działalności,
 • •przedstawienia oświadczenia, że zobowiązuje się do przeprowadzenia wszystkich prac adaptacyjnych na własny koszt, zgodnie z prawem budowlanym oraz uzyska wszystkie wymagane prawem ekspertyzy i zezwolenia,
 • •określenia terminu uruchomienia proponowanej działalności,
 • •przedstawienia oświadczenia, że zobowiązuje się do sponsorowania Muzeum Okręgowego w wysokości 10% kwoty rocznego czynszu netto,
 • •przedstawienia oświadczenia, że zobowiązuje się do wniesienia kaucji w wysokości 3 miesięcznego czynszu w okresie miesiąca od podpisania umowy.

 

2.Oferta powinna także zawierać:

 • •Nazwę oferenta,
 • •Telefony kontaktowe,
 • •REGON, NIP
 • •Dokument potwierdzający, że ofertę podpisała osoba lub osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta (potwierdzoną za zgodność przez Oferenta kserokopię) lub pełnomocnictwo do reprezentowania,
 • •Aktualny wyciąg z właściwego rejestru (np. KRS, wpis do ewidencji działalności gospodarczej), wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert (potwierdzoną za zgodność przez Oferenta kserokopię),
 • •Aktualne zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające niezaleganie z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskano przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert (potwierdzoną za zgodność przez Oferenta kserokopię),
 • •Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające niezaleganie z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzające uzyskanie przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert (potwierdzoną za zgodność przez Oferenta kserokopię).
 • 3.Oferent, który nie przedstawi powyższych oświadczeń i dokumentów zostanie wykluczony z postępowania.

 • 4.Muzeum nie zwraca ewentualnych kosztów przygotowania oferty.
 • IV.Informacje dotyczące procedury wykonania wyboru oferty:
 • 1.Oferty należy składać do dnia 21.09.2012 r. do godz. 10.00 w siedzibie Muzeum Okręgowego w Toruniu – w Ratuszu Staromiejskim w sekretariacie (pokój 319) w zamkniętych kopertach oznakowanych: wynajem pomieszczenia w Ratuszu.

 • 2.Oferty można także przesłać pocztą na adres Muzeum Okręgowego – decyduje data wpływu do Muzeum Okręgowego.
 • 3.W przypadku pytań dotyczących złożonej oferty Muzeum zastrzega sobie możliwość skierowania do Oferenta dodatkowych pytań. Brak odpowiedzi będzie uznawany za rezygnację z uczestnictwa w postępowaniu.
 • 4.Oferta będzie oceniana ze względu na:
 • a)cenę                                - 60%
 • b)proponowaną działalność   - 20%
 • c)zakres wykonywanych       - 20%
 • 5.Kryterium oceny - cena:

Ocena zostanie wyliczona zgodnie ze wzorem:

Cena najwyższa za 1m2              x 100 pkt x waga kryterium (60%)

Cena najniższa za 1m2

 

6.Kryterium oceny - proponowana działalność:

Ocena zostanie wyliczona zgodnie ze wzorem:

Ilość otrzymanych punktów x waga kryterium (20%)

 

W zależności od proponowanej działalności oferta otrzyma ilość punktów od 1 do 100. Oceny dokona komisja powołana przez Muzeum.


7.Kryterium oceny - zakres wykonywanych prac:

Ocena zostanie wyliczona zgodnie ze wzorem:

Ilość otrzymanych punktów x waga kryterium (20%)

W zależności od proponowanego zakresu prac oferta otrzyma ilość punktów od 1 do 100. Oceny dokona komisja powołana przez Muzeum.

 

8.Muzeum zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

9.O rozstrzygnięciu naboru ofert, unieważnieniu postępowania, przedłużenia terminu oceny ofert Oferenci zostaną powiadomieni do dnia 30.09.2012 r.

 

 

Metryczka

Podmiot udostępniający: MOT

Kto wytworzył: Agnieszka Tybus-Bugajska

Data wytworzenia: 14-08-2012

Kto opublikował: Małgorzata Borgula

Data publikacji: 14-08-2012

Kto zmodyfikował: ―

Data ostatniej modyfikacji: ―

 

 

 

Załączniki:
Pobierz (Wzór umowy.doc)Wzór umowy[Wzór umowy]45 Kb14.08.2012 11:45